AVALUACIÓ EXTERNA DE LA TESI

La tesi doctoral s’ha de sotmetre a la revisió de dos avaluadors externs.

El director/a de la tesi és qui proposa els/les avaluadors o avaluadores, presentant aquest document, juntament amb la sol·licitud de lliurament de tesi doctoral.

Quins requisits han de complir els avaluadors?

  • Han ser Doctors o Doctores
  • Disposar d’un tram de recerca o mèrits equivalents
  • Tenir recerca en l’àmbit d’expertesa de la temàtica de la tesi
  • No poden ser coautors o coautores dels articles inclosos a la tesi
  • No poden tenir cap altre conflicte d’interessos amb el doctorand o doctoranda.

Per a les tesis amb Menció Internacional l'article 33.1.g) de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat de la Universitat de Lleida estableix requisits addicionals: Que la tesi doctoral tingui l’informe d’un mínim de dos persones expertes que pertanyin a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació diferent del centre on ha fet l’estada i que siguin de fora d’Espanya.

Com i en quin termini realitzaran l'avaluació els revisors externs?

  1. La Secretaria Acadèmica de l’Escola de Doctorat enviarà la tesi i un formulari als avaluadors proposats pel director/a.
  2. Aquest formulari consta de dues parts: currículum abreujat i informe d’avaluació de la tesi doctoral.
  3. Els avaluadors disposen d’1 mes per enviar l’informe a l’Escola de Doctorat.
   Darrera modificació: