COMPENDI D’ARTICLES

Quan es pot presentar la tesi per compendi d’articles?

Quan en el moment del lliurament de la tesi doctoral es tinguin mínim quatre articles, dels quals almenys dos han d’estar publicats o acceptats.

 

Quins requisits han de complir els articles?

- Han de ser fruit del Pla de Recerca del doctorand o doctoranda.

- S’hagin elaborat i publicat amb posterioritat a la primera matrícula dels estudis de Doctorat.

- L’investigador o investigadora en formació ha de ser primer o segon autor en almenys dos articles publicats o acceptats.

- Cada Comissió Acadèmica fixarà els índex de qualitat per als articles que formin part de les tesis per compendi. Els criteris són únics per a cada Programa de Doctorat i són públics.

Per a més informació consulteu l’article 29 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat de la Universitat de Lleida

Indexació dels articles de les tesis per compendi de cada Programa de Doctorat

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Programa de Doctorat en Gestió Forestal i del Medi Natural

Programa de Doctorat en Salut

Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura

Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport

Programa de Doctorat en Sistemes Eficients de Producció i Qualitat Agroalimentària

Programa de Doctorat en Cures Integrals i Serveis de Salut

   Darrera modificació: