COMISSIÓ ACADÈMICA

Coordinadora:

3 membres:

 • Dr. Cecilio Lapresta Rey
 • Dra. Manuela Pifarré Turmo
 • Dr. Joaquín Reverter Masia

1 investigador en formació:

 • Sra. Iris Solà Cortada

 

Podeu comunicar-vos amb els membres de la Comissió Acadèmica a través del Campus Virtual

DADES D'INTERÈS

Número de places


S'ofereixen 20 places de nou ingrés.

 

Perfil d'ingrés


1) Ingrés sense complements de formació:

Haver realitzat un grau/llicenciatura en disciplines relacionades amb els àmbits del programa.

A més, haver cursat un Màster universitari en una disciplina de l'àmbit d'Educació, Societat i Qualitat de Vida incloent algun dels següents Màsters oficials:

 • Màster universitari en Educació Inclusiva (Interuniversitari)
 • Màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
 • Màster universitari en Recerca Educativa
 • Màster universitari en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement (Interuniversitari)
 • Màster universitari en Psicopedagogia
 • Màster universitari en Enginyeria Industrial
 • Màster universitari en Enginyeria Informàtica

Com a alternativa al Màster, es pot accedir al Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida, sense necessitat de complements de formació, en els següents casos:

 • Si s'ha obtingut la Suficiència Investigadora
 • Si s'ha obtingut el Diploma d'Estudis Avançats (DEA) en programes d'àmbit similar però de normatives anteriors.

Aquestes vies d'entrada no són exclusives. Es consideraran també altres graus, llicenciatures i màsters d'orientació cap als àmbits recollits en el programa. En aquests casos, es podrà exigir la realització de complements de formació que seran definits per la Comissió acadèmica del programa en cada cas específic, com s'indica a continuació.

2) Altres ingressos que poden requerir complements de formació:

En cas que l'alumne/a faig realitzat un Grau o Llicenciatura fora de l'àmbit de l'Educació i la Psicopedagogia, encara que després hagi realitzat un Màster en aquests àmbits, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat valorarà si ha de realitzar complements de formació. Això també succeirà si l'accés es realitza a través d'un Màster que no sigui de l'àmbit indicat.

La Comissió Acadèmica de Doctorat valorarà cada cas per a determinar quin(s) complement(s) de formació es requereix en cadascun. Els complements podran ser cursos específics dels Màsters en Educació, Societat i Qualitat de Vida que es realitzen en la Universitat de Lleida. També podran ser cursos de Màsters oficials oferts per altres Institucions, que la Comissió Acadèmica consideri adequats en funció de la seva qualitat i temàtica.

 

Criteris de selecció


La Comissió Acadèmica del programa serà l'encarregada de realitzar l'admissió i selecció dels alumnes. En el cas que la demanda del programa superi el nombre de places màxim ofert, els criteris de selecció en què es basarà la comissió acadèmica seran els següents:

 1. Estar en possessió del títol de màster amb les característiques indicades en el perfil d'ingrés (fins a 5 punts).
 2. Expedient acadèmic global del títol que d'accés al programa (fins a 3 punts).
 3. Experiència professional en àmbits relacionats amb el programa (fins a 1 punt).
 4. Altres mèrits (premi fi de carrera, publicacions, altres titulacions, etc.) (fins a 1 punt)

La comissió acadèmica del programa detallarà el barem utilitzat en el procés d'admissió, que serà públic i conegut per l'aspirant.

 

Complements de formació


Els estudiants que accedeixin al doctorat amb titulació de màster amb perfil investigador accediran al programa sense complements de formació. Els que accedeixin amb un màster sense aquest perfil completaran la seva formació amb les activitats formatives que determini el seu director de tesi i el seu tutor amb la conformitat de la Comissió Acadèmica del programa.

 

Dossier d'Indicadors del Programa


Dossier d'Indicadors d'aquest Programa de Doctorat (segon els indicadors de la Guia d'Acreditació d'AQU Catalunya)

  Competències

Bàsiques

- Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

- Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

- Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

- Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

- Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

- Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

- Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.

- Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.

- Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes novedosos i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

- Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinar.

- Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

- La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

 

  Activitats Formatives

Aquí trobarás tota la informació sobre les ACTIVITATS FORMATIVES de Doctorat   

Núm. hores: 30

Tipologia: A triar entre:

 •  Formació teòrica i científica
 • Formació metodològica (mètode científic, experimental, estadística, anàlisi qualitativa, etc.) i
 • Formació aplicada, pràctica, tecnològica i procedimental

Contingut: Qualsevol formació relacionada amb la fonamentació teòrica, metodològica, procedimental, etc… vinculada amb la tesi doctoral.

Caràcter: Optativa

Modalitat d'ensenyament: Qualsevol modalitat: Presencial/Semipresencial/virtual

Planificació temporal: Els investigadors en formació poden realitzar aquesta formació al llarg dels 3 o 5 anys de realització de la tesi doctoral.

Competències:  Adquirir coneixements avançats dels continguts teòrics, pràctics i de metodologia científica en els àmbits de la pedagogia, la sociologia de l'educació i la psicologia.

 • CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

Recursos humans i materials: A part de l'oferta formativa científica general, es compta amb el Centre de Formació Contínua de la Universitat de Lleida que ofereix gran varietat de cursos, tallers, seminaris, conferències per a la formació del PDI i dels investigadors en formació.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.
Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Mobilitat: Aquesta activitat no requereix necessàriament mobilitat.

No obstant això, és possible que els cursos de formació transversal es duguin a terme en altres centres. Per això, es reconeixeran les activitats realitzades i controlades en altres Institucions d'Ensenyament Superior o de Recerca reconegudes.

Núm. hores: 90

Tipologia: A triar entre:

 • Formació metodològica (mètode científic, experimental, estadística, anàlisi qualitativa, etc.)
 • Formació aplicada, pràctica, tecnològica i procedimental

 

 • UdL: Participació en reunions científiques, seminaris d'experts, tutories amb el director de tesi
 • Fora UdL: estades de formació, assistència i participació en seminaris o jornades científiques
 • UdL o fora de la UdL: participació en seminaris o jornades doctorals; assistència a cursos sobre tècniques i mètodes de recerca específics.

Contingut: L'investigador en formació podrà participar en trobades científiques tant en el context de la Universitat de Lleida com en un altre centre investigador, tutories amb el/els supervisor/és, que contribueixin a la realització de la seva tesi doctoral.

Caràcter: Optativa

Modalitat d'ensenyament: Presencial/Semipresencial/virtual

Planificació temporal: Els investigadors en formació poden realitzar aquesta formació al llarg dels 3 o 5 anys de realització
de la tesi doctoral.

Competències:

 • CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.
 • CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Recursos humans i materials: La Universitat de Lleida ofereix anualment diverses reunions i seminaris dirigits als investigadors en formació.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Mobilitat: Aquesta activitat contempla la mobilitat del doctorand al lloc de celebració de les trobades. Suposarà una experiència formativa, tant d'aprenentatge com respecte a l'exercici d'intercanvi de coneixement i experiències amb altres investigadors en formació i experimentats.

Núm. hores:80

Tipologia:

 • Formació aplicada, pràctica, tecnològica i procedimental
 • Presentació d'una contribució científica (comunicació o pòster).

Contingut: Per a poder desenvolupar aquesta activitat l'investigador en formació, sota la supervisió del seu director, haurà d'aprendre la metodologia de treball, obtenir resultats del seu treball de recerca, haurà d'analitzar-los de manera crítica i havent llegit les publicacions sobre el tema, haurà d'escriure un resum i preparar la presentació.

Caràcter: Obligatòria

Modalitat d'ensenyament: Presencial/virtual

Planificació temporal: Els investigadors en formació poden realitzar aquesta formació al llarg dels 3 o 5 anys de realització de la tesi doctoral.

Competències: Participar en les discussions científiques que donen lloc en els fòrums de debat, així com divulgar els resultats de la seva activitat investigadora abans de res tipus de públics.

 • CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.
 • CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Recursos humans i materials: A més de l'oferta general, la Universitat de Lleida ofereix anualment congressos de l'àmbit de la sociologia, educació i psicologia als quals poden participar els investigadors en formació.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Mobilitat: Aquesta activitat contempla la mobilitat del doctorand al lloc de celebració de les trobades.

Núm. hores:70

Tipologia: A triar entre:

 • Formació metodològica (mètode científic, experimental, estadística, anàlisi qualitativa, etc.)
 • Formació aplicada, pràctica, tecnològica i procedimental

Publicació d'un article científic.

Contingut: Per a poder desenvolupar aquesta activitat l'investigador en formació, sota la supervisió del seu director, haurà d'aprendre la pràctica de la redacció d'articles científics: plantejament clar del problema, objectius/hipòtesis, revisió de la literatura, disseny, mostra, instruments, procediment, anàlisi de dades resultades, conclusions clares, discussió, etc… per a això pot aprofitar el seu treball doctoral.

Caràcter: Obligatòria

Modalitat d'ensenyament: Presencial/Semipresencial/virtual

Planificació temporal: Els investigadors en formació poden realitzar aquesta formació al llarg dels 3 o 5 anys de realització de la tesi doctoral.

Competències: Saber comunicar amb claredat mitjançant el format article científic els resultats de les seves recerques, per a mantenir actualitzada la comunitat científica dels nous descobriments.

 • CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 • CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
 • CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.
 • CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.
 • CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.
 • CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Recursos humans i materials: La Universitat de Lleida facilita a través del seu servei de biblioteca i documentació l'accés a totes les bases bibliogràfiques necessàries i els cursos de formació necessaris per a poder accedir a tota la informació necessàries, sobre com citar les referències bibliogràfiques, etc….

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Núm. hores:30

Tipologia: Estada de formació internacional

Contingut: L'alumne haurà de realitzar l'estada externa amb aprofitament, la qual cosa li servirà tant a nivell tècnic com per a ampliar la seva ment en veure altres maneres de treballar i altres enfocaments científics. Després de tornar, l'alumne ha de realitzar un resum sobre el que s'ha après durant l'estada, sobre els resultats obtinguts i com aquests encaixen en la temàtica de la tesi.

Caràcter: Optativa

Modalitat d'ensenyament: Presencial

Planificació temporal: Els investigadors en formació poden realitzar aquesta formació al llarg dels 3 o 5 anys de realització de la tesi doctoral.

Competències: Ser capaç d'exercir l'activitat investigadora amb responsabilitat social, integritat científica i obertura internacional.

 • CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

Recursos humans i materials: L'alumne pot sol·licitar un ajut:

 • Convocatòries del vicerectorat de recerca (ajudes per al viatge i l'estada)
 • Programa Erasmus Traineeship: a partir dels contactes del grup de recerca, es pot sol·licitar l'admissió de l'estudiant. S'ha d'estar, com a mínim, dos mesos fora. Les "assignatures" en destinació han de consignar-se com Ph. D. Training o Eramus Traineeship i en la UdL es convaliden com les activitats de formació obligatòries en el programa de doctorat.
 • Programa Erasmus Estudios o programa de mobilitat pròpia estudis: si es desitja cursar matèries, es pot seleccionar una de les places disponibles, que ha d'especificar que hi ha mobilitat de doctorat en l'àrea d'interès.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

  Línies de Recerca

Indexació dels articles de les tesis per compendi del Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Dels articles publicats o acceptats, almenys dos han d’estar publicats en revistes que ocupin posicions rellevants (quartil 1, 2 i 3) en la Science Edition o la Social Science Edition del Journal Citation Reports. Així mateix, es consideren les revistes que ocupin aquests mateixos quartils en el Scimago Journal Rank segons la Subject Category o les revistes contingudes en bases de dades com ara Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Scopus o les llistes Carhus Plus (A o B).

S’ha de presentar un escrit del director o directora de la tesi on es posi de manifest la situació de cada un dels articles (publicat o acceptat) i l’índex d’impacte de cada un dels articles que formen part de la tesi.

   Darrera modificació: