PLA DE RECERCA

PlaDeRecerca

1. Què és el Pla de Recerca?

És el document que realitza el doctorant o doctoranda, en el qual proposa el Pla d’Investigació  que durà a terme en la tesi doctoral, així com el Pla de Formació que assolirà durant els estudis de doctorat. 

El/la director/a  de tesi i el tutor o tutora assessoraran a el/la doctorand/a en l’elaboració del Pla de Recerca. Un cop finalitzat,  emetran l’informe d’Aval del Pla de Recerca.

La presentació i superació del Pla de Recerca, durant el primer any de matrícula, és un requisit per continuar en el Programa.

2. Què inclou el Pla de Recerca?

 

El Pla de Recerca inclou els apartats següents:

1. Títol provisional de la tesi

2. Introducció

3. Objectius

4. Metodologia

5. Resultats esperats

6. Ètica en la recerca

7. Bibliografia rellevant

8. Pla de formació

9. Planificacio i calendari de la tesi

10. Pla de Gestio de Dades (PGD)

11. Compromís de Bones Pràctiques

 

3. Quin model s’ha d’utilitzar per emetre el Pla de Recerca?

 

El doctorand o doctoranda de la Universitat de Lleida, elaborarà el seu Pla de Recerca utilitzant el model aprovat per l'Escola de Doctorat.

Cada Comissió Acadèmica, en el marc del seu Programa de Doctorat, pot desenvolupar i fer públics recomanacions i criteris específics per a l’elaboració del pla de recerca. Aquesta informació consta al Campus Virtual del Programa de Doctorat.

Nota del Programa de Doctorat en Salut: tant la plantilla del “Pla de Recerca”, com la del  “Autoinforme Anual” s’han de descarregar de la carpeta de recursos “Avaluació anual del Campus Virtual de “1306 Doctorat en Salut (RD 99/2011)”.

4. Quan s'ha de presentar el Pla de Recerca?

Durant l’any d’inici dels seus estudis, el doctorand o la doctoranda ha de presentar el seu Pla de Recerca  en l’avaluació anual. Així mateix, el director  o la directora de tesi i el tutor o la tutora presentaran l’informe d’Aval del Pla de Recerca.

5. Com s’avalúa  el Pla de Recerca?

 

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat estudia i valora el Pla de Recerca juntament amb l’informe del/a directora/a de la tesi;  aquesta valoració es fa d’acord als criteris i recomanacions del Programa de Doctorat corresponent.

L’avaluació dels plans de recerca es durà a terme per les comissions acadèmiques, en els terminis corresponents a les convocatòries d’avaluació establertes al calendari acadèmic de Doctorat, publicat a la web de l’Escola.

L’Avaluació es dur a terme a l’aplicatiu on-line RAPI (Registre d’Activitats formatives i del Pla d’Investigació.

6. El Pla de Recerca és un document definitiu?

 

El Pla de Recerca és un document viu que pots ser modificat al llarg dels estudis de Doctorat per ajustar-lo al desenvolupament de la tesi doctoral.

Els canvis que comportin un replantejament dels objectius de la tesi, comportaran una nova presentació i avaluació del pla de recerca.

7. Qué és el Compromís de Bones Pràctiques de l’Escola de Doctorat?

 

El Compromís de Bones Pràctiques és el document que recull els drets i obligacions de cada investigador o investigadora en formació, i de les persones que assumeixen la direcció de tesi i la tutoria.

L’investigador o investigadora en formació, i els supervisors o supervisores de la tesi han de conèixer i acceptar el seu contingut, des del moment de la primera matrícula als estudis de Doctorat.

   Darrera modificació: