TRÀMITS PER LA MATRÍCULA DE DOCTORAT

Normativa acadèmica de la UdL

D’acord amb l’article 12 de la Normativa acadèmica de Doctorat de la Universitat de  Lleida:

La matrícula no es considera de ple dret fins que no s’ha pagat íntegrament. Si no es formalitza la matrícula algun curs, l’investigador o investigadora en formació ha de satisfer l’import corresponent amb caràcter retroactiu. La manca de matrícula de tutela de tesi durant dos cursos acadèmics seguits implica la desvinculació definitiva del programa de doctorat.

Per a totes les qüestions de la matrícula de doctorat relacionades amb l’àmbit econòmic s’aplicarà el Règim Econòmic de la Normativa Acadèmica dels estudis oficials de Màster, aprovada pel Consell de Govern per a cada curs acadèmic.

L’assegurança escolar obligatòria correspon als investigadors en formació matriculats de menys de 28 anys. L’investigador o investigadora en formació estranger de 28 anys  o  més  ha  de  presentar  original  i  còpia  de l’assegurança d’assistència sanitària i d’accidents vàlida a l’Estat espanyol.

La renúncia total a la matrícula es pot sol·licitar amb l’informe favorable del tutor o tutora. La concessió de la renúncia no implica el retornament de l’import de la matrícula.

Terminis de matrícula

MATRÍCULA CURS 2022/2023

TERMINIS 1r CURS

PRIMER: del 15 de setembre al 30 d'octubre de 2022

Calendari de terminis acadèmics del Curs 2022/23

 

La matrícula de 1r curs es realitzarà, amb caràcter general, per mitjà de l'aplicatiu on-line d'automatrícula de la UdL. 

En cas de voler formalitzar la matrícula de manera presencial, es podrà sol.licitar cita prèvia a l’Escola de Doctorat.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Es podrà matricular aquell estudiant admés que hagi presentat:

- La documentació indicada en  el procediment d'Admissió.

- En cas de tenir dret a exempcions en l'import de matrícula o gaudir d'ajut predoctoral, s'ha d'acreditar segons s'indica en  enllaç.

La documentació s'ha de presentar a la seu electrònica per mitjà del formulari següent: 

Sol.licitud per presentar documentació per la matrícula

 

Realització de la MATRICULA a través de l'aplicatiu on-line de la UdL

A partir del 15 de setembre

1. Els estudiants admesos rebran un missatge per correu electrònic amb dades necessàries per la realització de la matrícula, amb l'assumpte :

"Matrícula on-line Doctorat/Doctorate On-line enrolment/Matrícula on-line Doctorado"

2. Durant el termini indicat al missatge l'estudiant realitzarà la matrícula, seguint els pasos següents: 

 • Generar les credencials d'accés a l'aplicatiu de matrícula  on-line UdL, d'acord amb aquesta GUIA
 • Accedir a l'aplicatiu de matrícula on-line : ACCÉS
 • Formalitzar la matrícula al programa de doctorat corresponent 

3. Efectuar el pagament de la matrícula dins del termini indicat, tal com s'indica en l'apartat següent: Formes de pagament.

MATRÍCULA CURS 2022/2023

2n curs i següents

Del 15 de setembre al 30 d'octubre de 2022

Els doctorands de 2n curs i següents realitzaran la matrícula de tutela de tesi per mitjà de l'auto-matrícula via web d'aquest enllaç: ACCÉS

Rebran primer un missatge de correu electrònic personalitzat, en el qual se'ls enviarà la cita prèvia.

 • L’investigador/a en formació ha de formalitzar obligatòriament, cada curs acadèmic i mentre durin  els estudis de doctorat, la matrícula de tutela acadèmica.
 • L'avaluació anual ha d'estar qualificada.
 • Dos qualificacions negatives consecutives són causa de baixa definitiva del programa. 

En el document de matrícula, que es generarà en format pdf, hi constarà hi constaran les dades necessàries per fer el pagament, segons la forma de pagament escollida. 

AVÍS PER ALS QUE LLIUREU LA TESI FINS AL 30 DE SETEMBRE

En el cas que lliuri la documentació corresponent al dipòsit i examen de defensa de tesi doctoral fins al 30 de setembre (inclòs), ignoreu el missatge de l'automatrícula. L'Escola de Doctorat revisarà la documentació presentada dins el termini, i  enviarà al doctorand la matrícula de l'examen de lectura de tesi doctoral, únicament. 

Matrícula de defensa de tesi doctoral

Calendari acadèmic curs 2022/2023

 

 

Formes de pagament i preus. Matrícula gratuita o amb descompte

Formes de pagament

Podeu consultar les formes de pagament en aquest document.

Avís: No es pot pagar per mitjà de transferència bancària.

En aquest document podeu trobar la informació de com fer els pagaments en efectiu,  ON-LINE, o bé, amb tarjeta de crèdit.

 

Preus

Podeu consultar els PREUS dels diferents serveis acadèmics en aquest document

La  taxa  del  suport  a  l’aprenentatge,  l’assegurança  escolar  obligatòria  i  els  serveis contractats s’han d’abonar íntegrament en el moment de la matriculació.

Matrícula gratuïta o amb descompte

En els  casos  en  què  es  pot  gaudir  de  matrícula  gratuïta  o  de  descompte,  és imprescindible la presentació del document que acrediti el motiu d’aquest descompte:

 • Becaris: fotocòpia de la darrera credencial.
 • Família nombrosa general i família nombrosa especial: fotocòpia del títol o certificat de familia nombrosa. En el cas que no figuri el númnero de germans o fills, es necessita un certificat emès pel Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya o organisme equivalent d’altres comunitats autònomes.
 • Discapacitats: document acreditatiu.
 • Víctima d’acte terrorista: document acreditatiu.
 • Víctima de violència de gènere: document acreditatiu.

Ajuds predoctorals

S'ha d'aportar la resolució definitiva, còpia del contracte o bé, credencial de becari, en el quals consti la data d'inici i finalització de l'ajut predoctoral.

*No és d'aplicació als estudiants de doctorat la informació indicada als apartats : Estudiantat becari , Estudiantat amb matrícula d’honor i Ajuts d’empreses o institucions (només aplicable a màsters)

   Darrera modificació: