TRÀMITS PER LA MATRÍCULA DE DOCTORAT

D’acord amb la Normativa acadèmica dels Estudis de Doctorat de la Universitat de  Lleida :

El curs acadèmic és el període de temps que comença l’1 d’octubre i finalitza el 30 de setembre de l’any següent.

Cada curs acadèmic, fins a la finalització dels estudis, els doctorands hauran de matricular la tutela acadèmica a la UdL. Quan es tracti de programes de Doctorat conjunts, el conveni ha de determinar la manera com ha de dur-se a terme aquesta matrícula.

La manca de matrícula de tutela de tesi durant un curs acadèmic implica la desvinculació definitiva del programa de doctorat.

La matrícula suposa que els doctorands o doctorandes han de pagar íntegrament el preu de la tutela acadèmica, taxes, assegurances, serveis voluntaris, si escau, i possibles recàrrecs que venen determinats anualment per la Generalitat de Catalunya i els acords que estableixi el Consell Social de la UdL.

El règim econòmic està regulat a la normativa dels estudis de Doctorat. En tot allò que no és específic, s'aplicat el règim econòmic fixat a la Normativa Acadèmica dels estudis oficials de Màster de UdL.

L’assegurança escolar obligatòria correspon als investigadors en formació matriculats de menys de 28 anys. L’investigador o investigadora en formació estranger de 28 anys  o  més   ha  de  presentar  original  i  còpia  de l’assegurança d’assistència sanitària i d’accidents vàlida a l’Estat espanyol.

El doctorand o doctoranda podrà renunciar a la matrícula dels estudis de Doctorat per motius justificats, amb el coneixement del tutor o tutora i del directora o directora de tesi, dins dels terminis establerts al Calendari de tràmits de Doctorat.

Doctorands o doctorandes amb residència habitual a l’estranger

La matrícula dels estudis de Doctorat de la Universitat de Lleida no contempla la possibilitat de la realització dels estudis en modalitat on line. Els doctorands o doctorandes amb residència habitual a l’estranger, matriculats als estudis de Doctorat, hauran de fer obligatòriament una estada a la UdL, al llarg dels estudis (preferiblement, durant el primer curs acadèmic de matrícula). La durada mínima de l’estada haurà de ser d’una setmana. 

 

 

Terminis de matrícula

MATRÍCULA CURS 2023/2024

TERMINIS 1r CURS

PRIMER: del 15 de setembre al 15 d'octubre de 2023

SEGON: del 18 de desembre de 2023 al 31 de gener de 2024

Calendari de tràmits de Doctorat del curs 2023/24

També podeu consultar els terminis del Calendari de tràmits de Doctorat del curs 2024/2025  

 

La matrícula de 1r curs es realitzarà, amb caràcter general, per mitjà de l'aplicatiu on-line d'automatrícula de la UdL. 

En cas de voler formalitzar la matrícula de manera presencial, es podrà sol.licitar cita prèvia a l’Escola de Doctorat.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Es podrà matricular aquell estudiant admés que hagi presentat:

- La documentació indicada en  el procediment d'admissió.

- En cas de tenir dret a exempcions en l'import de matrícula o gaudir d'ajut predoctoral, s'ha d'acreditar segons s'indica en  enllaç.

La documentació s'ha de presentar a la seu electrònica per mitjà del formulari següent: 

Sol.licitud per presentar documentació per la matrícula

 

Realització de la MATRICULA a través de l'aplicatiu on-line de la UdL

PRIMER TERMINI: a partir del 15 de setembre de 2023

SEGON TERMINI: a partir del 18 de desembre de 2023

1. Els estudiants admesos rebran un missatge per correu electrònic amb dades necessàries per la realització de la matrícula, amb l'assumpte :

"Matrícula on-line Doctorat/Doctorate On-line enrolment/Matrícula on-line Doctorado"

2. Durant el termini indicat al missatge l'estudiant realitzarà la matrícula, seguint els pasos següents: 

  • Generar les credencials d'accés a l'aplicatiu de matrícula  on-line UdL, d'acord amb aquesta GUIA.  

Si ja es disposa de credencials d'accés als serveis telemàtics de la UdL (alumnat, professorat o personal d'administració), es poden usar per accedir a l'aplicatiu de matrícula  on-line de la UdL. En cas que no es recordi la contrasenya, es pot recuperar en aquest enllaç.

  • Accedir a l'aplicatiu de matrícula on-line : ACCÉS
  • Formalitzar la matrícula al programa de doctorat corresponent 

3. Efectuar el pagament de la matrícula dins del termini indicat, tal com s'indica en l'apartat següent: Formes de pagament.

MATRÍCULA CURS 2023/2024

2n curs i següents

Del 15 de setembre al 15 d'octubre de 2023

Calendari de tràmits de Doctorat del curs 2023/24

També podeu consultar els terminis del Calendari de tràmits de Doctorat del curs 2024/2025  

Els doctorands de 2n curs i següents realitzaran la matrícula de tutela de tesi per mitjà de l'auto-matrícula via web d'aquest enllaç: ACCÉS

Rebran primer un missatge de correu electrònic personalitzat, en el qual se'ls enviarà la cita prèvia.

  • L’investigador/a en formació ha de formalitzar obligatòriament, cada curs acadèmic i mentre durin  els estudis de doctorat, la matrícula de tutela acadèmica.
  • L'avaluació anual ha d'estar qualificada.
  • Dos qualificacions negatives consecutives són causa de baixa definitiva del programa. 

En el document de matrícula, que es generarà en format pdf, hi constarà hi constaran les dades necessàries per fer el pagament, segons la forma de pagament escollida. 

Es podran sol·licitar matrícules fora de termini, prèvia justificació i autorització per part de la Comissió Acadèmica i el pagament de la taxa corresponent, mitjançant la presentació d'aquesta sol·licitud a la Seu Electrònica de la UdL.

AVÍS PER ALS QUE LLIUREU LA TESI FINS AL 30 DE SETEMBRE

En el cas que lliuri la documentació corresponent al dipòsit i examen de defensa de tesi doctoral fins al 30 de setembre (inclòs), ignoreu el missatge de l'automatrícula. L'Escola de Doctorat revisarà la documentació presentada dins el termini, i  enviarà al doctorand la matrícula de l'examen de lectura de tesi doctoral, únicament. 

Matrícula de defensa de tesi doctoral

Calendari de tràmits de Doctorat del curs 2023/24

 

 

Formes de pagament i preus. Matrícula gratuita o amb descompte

Formes de pagament

Podeu consultar les formes de pagament en aquest document.

Normativa d'impagaments de la UdLProcediment

Preus

Podeu consultar els PREUS dels diferents serveis acadèmics en aquest document

La  taxa  del  suport  a  l’aprenentatge,  l’assegurança  escolar  obligatòria  i  els  serveis contractats s’han d’abonar íntegrament en el moment de la matriculació.

Matrícula gratuïta o amb descompte

Als preus dels serveis acadèmics dels estudis de Doctorat els són aplicables les següents exempcions i bonificacions que es regulen en el Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya:

  • Família nombrosa general i família nombrosa especial
  • Estudiants amb discapacitats d'un grau igual o superior al 33%.
  • Estudiants que són víctimes d’actes terroristes.
  • Estudiants que són víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella

Les condicions que donen dret a les exempcions en els preus s'han de complir en la data d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica.

En els  casos  en  què  es  pot  gaudir  de  matrícula  gratuïta  o  de  descompte,  és imprescindible la presentació del document que acrediti el motiu d’aquest descompte, en cas que la Universitat no pugui fer la comprovació oportuna.

Consulteu aquest enllaç amb tota la informació:  Exempcions i bonificacions sobre el preu  de la matrícula*

*No és d'aplicació als estudiants de doctorat la informació indicada als apartats : Estudiantat becari , Estudiantat amb matrícula d’honor i Ajuts d’empreses o institucions (només aplicable a màsters)

Ajuts predoctorals

S'ha d'aportar la resolució definitiva, còpia del contracte o bé, credencial de becari, en el quals consti la data d'inici i finalització de l'ajut predoctoral.

És necessari enviar el document acreditatiu en el primer curs de concessió, per correu electrònic a l'adreça escoladoctorat@udl.cat. Si l'Escola de Doctorat pot verificar-ho, l'estudiant podrà seleccionar el descompte corresponent a l'ajut corresponent, quan realitzi la  matrícula on-line. 
   Darrera modificació: