ACORDS DE CONFIDENCIALITAT

Quan es pot sol·licitar que una tesi es tracti amb confidencialitat?

Quan sobre la tesi hi hagi convenis de confidencialitat o quan sobre el contingut de la tesi sigui possible que es generin patents.

 

Com s’ha de sol·licitar?

L’autor o autora de la tesi ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica, en el formulari de lliurament de la tesi doctoral, que la seva tesi sigui tractada amb confidencialitat.

 

Quins documents cal aportar?

Cal presentar una còpia del conveni signat amb l’empresa o institució on específicament s’indiqui que cal tractar els continguts de la tesi doctoral amb confidencialitat.

 

Com s’assegura la confidencialitat per part de les persones que intervenen en la revisió de la tesi?

Els membres de les comissions acadèmiques, els avaluadors externs i els membres del tribunal, abans de revisar la tesi, han de signar aquest compromís de confidencialitat. El document s’ha de signar digitalment i enviar-lo a l’Escola de Doctorat: escoladoctorat@udl.cat

 

Els revisors externs i membres del tribunal han de tenir accés a tota la tesi?

. Tenen l’obligació de mantenir el secret i la confidencialitat absoluta sobre el contingut.

 

Com es duu a terme l’acte de defensa d’una tesi afectada per un acord de confidencialitat?

El membre del Tribunal de la UdL, o el secretari/ària, ha de notificar a la Comissió Acadèmica el protocol que es durà a terme per tal de garantir-ne la confidencialitat.

La Comissió Acadèmica ha d’aprovar el protocol de defensa establert per a la tesi en qüestió.

   Darrera modificació: