PLA DE FORMACIÓ

1. Què és el Pla de Formació?

És la previsió de les activitats formatives que realitzararà l’estudiantat de doctorat.  El desenvolupament d’aquestes activitats han de garantir l’adquisició per part del personal investigador en formació de les següents competències bàsiques:

1. Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb el camp

2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

3. Capacitat per contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una recerca original.

4. Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves

5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d’ús habitual en la seva comunitat científica

6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d’una societat basada en el coneixement

Per l’assoliment de totes aquestes competències, els Programes de Doctorat de la UdL, ofereixen una formació transversal i una formació específica.

2. Hi ha un model per elaborar el Pla de Formació?

Dins de Pla de Recerca ,  l’apartat  8.  detalla la informació requerida per a la  planificació de les Activitats formatives.  Consulta en aquest enllaç les activitats formatives establertes per cada Programa de Doctorat, i el valor de cada activitat en hores.

3.Quin tipus d’activitats formatives puc fer?

Les actvitats formatives són de tipus tansversals o de tipus específic. Mentre que la formació transversal és comuna a tots els Programes de Doctorat, la formació específica és pròpia de cada àmbit d'estudi i es dissenya segons les necessitats de cada Programa de Doctorat. Cada Comissió Acadèmica estableix criteris específics per les activitats formatives que requereix el seu Programa de Doctorat a els doctornds o les doctorandes. Aquesta informació consta a la pàgina web i a l’espai del campus virtual de cada programa de doctorat.

Es preveuen cinc tipus activitats marc i es recomana que cada doctorand i doctoranda realitzin un mínim de 100 hores i un mínim de dos tipus d’activitats.

Actitivats formatives transversals i activitats formatives específiques
   Darrera modificació: