RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, indica que s'ha d'establir un procediment per a la resolució de conflictes que puguin generar-se en l'àmbit dels programes de doctorat (article 11.8).

En el Reglament de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida s'indica que el Comitè de Direcció és l'encarregat de resoldre els conflictes que es plantegin en els diferents òrgans de l'Escola de Doctorat, respectant el que marquen els Estatuts de la Universitat de Lleida.

Procediment que cal seguir:

  1. La persona afectada, sia l'investigador o investigadora en formació sia el director o directora de la tesi o el tutor o tutora, ha de dirigir al director o directora de l'Escola de Doctorat un escrit signat i registrat.
  2. L'Escola de Doctorat ha d’informar la comissió acadèmica del programa de doctorat de l'existència del conflicte.
  3. El director o directora de l'Escola de Doctorat, en el termini màxim d'un mes, ha de convocar el Comitè de Direcció, el qual ha de proposar un procediment per resoldre la queixa. Finalitzat aquest procediment, ha d’emetre una proposta de resolució i l’ha d’elevar al rector o rectora.
  4. Per emetre la proposta de resolució, el Comitè de Direcció, si ho considera oportú, pot demanar informació a les diferents parts implicades en el conflicte (investigador o investigadora en formació, director o directora de la tesi, tutor o tutora de la tesi, comissió acadèmica del programa...).
  5. Per emetre la proposta de resolució, el Comitè de Direcció, si escau, pot entrevistar membres de la comunitat universitària que puguin ajudar en la resolució del conflicte.
  6. Finalment, el rector o rectora ha de resoldre en un termini màxim de quinze dies, d'acord amb la proposta emesa pel Comitè de Direcció.
  7. Les resolucions del rector o rectora exhaureixen la via administrativa, i contra aquestes, independentment de la seua immediata execució, d'acord amb l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora la jurisdicció contenciosa administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons estableix l'article 46 de l'esmentada llei. Els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent.
  8. Amb independència d'això, i tenint en compte els Estatuts de la Universitat de Lleida, si la persona interessada opta per dirigir-se al síndic o síndica de greuges, el Comitè de Direcció no pot proposar al rector o rectora la decisió fins que aquell òrgan no s'hagi pronunciat sobre la queixa.