PERMANÈNCIA

Les persones que accedeixen a un programa de doctorat verificat d’acord amb el RD 99/2011 de 28 de gener, pel qual es regulen els estudis oficials de doctorat, tindran un règim de permanència que respectarà el que s’indica en l’article 3 apartat 2:

"La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar de l’admissió del doctorand al programa fins a la presentació i defensa de la tesi doctoral.

No obstant això, i amb la prèvia autorització de la comissió acadèmica responsable del programa, es poden realitzar estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas aquests estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys des de l’admissió al programa fins a la presentació i defensa de la tesi doctoral.

Si transcorregut l’esmentat termini de tres anys el doctorand a temps complet no ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió responsable del programa pot autoritzar la pròrroga d’aquest termini per un any més que, excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional, en les condicions que s’hagin establert en el corresponent programa de doctorat. En el cas de doctorands a temps parcial la pròrroga es pot autoritzar per dos anys més que, així mateix, excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional.

Als efectes del còmput del període anterior no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.

Així mateix, el doctorand pot sol·licitar la seva baixa temporal en el programa per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida a la comissió acadèmica responsable del programa i justificada davant d’aquesta, que s’ha de pronunciar sobre la procedència d’accedir al que sol·licita el doctorand."

MATRÍCULA A TEMPS COMPLET / A TEMPS PARCIAL

Acord del 5 de desembre de 2018, del Comitè de direcció de l’Escola de Doctorat respecte de la dedicació a temps complet o a temps parcial de l’investigador o investigadora en formació: 

  • Per defecte, tots/es els doctorands/es de nou accés es matricularan a temps complet. Aquells/es que vulguin matricular-se a temps parcial ho hauran d'indicar al document de sol·licitud d'admissió. Els doctorands/es de la resta de cursos podran sol·licitar el canvi de dedicació a la comissió acadèmica,  en els terminis establerts per a cada curs acadèmic. La comissió haurà de resoldre d’acord amb les competències que li atorga l’article 17.8. del Reglament de Règim Intern de l’Escola de Doctorat de la UdL (Acord núm. 104/2012 del Consell de Govern de 30 de maig de 2012) i en funció del que estableix l’Article 13 de la Normativa de doctorat, sobre la durada dels estudis de doctorat. Els/les doctorands/es estan sotmesos a la normativa de permanència establerta a l’Article 13 de la Normativa de doctorat. 
  • Es matricularà d’ofici a temps complet a tots aquells investigadors/es en formació que disposin d’un contracte predoctoral. En cap cas, però, es vincularà el contracte que pugui tenir el doctorand/a a la duració dels seus estudis de doctorat. Un cop superat els tres anys de tesi, tot i que el seu contracte encara no hagi finalitzat, hauran de sol·licitar la pròrroga ordinària per a la finalització del doctorat.

SOL·LICITUD DE CANVI DE DEDICACIÓ A TEMPS PARCIAL O TEMPS COMPLET (Termini per a presentar la sol·licitud: des del 2 de maig fins el 15 de juliol. Si la resolució és favorable els efectes són del curs següent). 

Instruccions per a la presentació de les sol·licituds:

Una vegada emplenades, les sol·licituds s'han de presentar a través de la seu electrònica: "instància genèrica". Us heu d'identificar amb el certificat digital de la UdL, o bé, amb l'usuari i contrassenya amb què accediu al campus virtual. Haureu d'adjuntar directament la sol·licitud emplenada, a la qual també hi podreu adjuntar altres documents pdf, si és necesari. Aquesta sol·licitud haurà d'estar signada digitalment pel vostre director/a de tesi, autoritzant la petició.

Heu de dirigir la sol·licitud a l'Escola de Doctorat i emplenar tots els camps del formulari de registre de la seu electrònica. Finalment, heu de prèmer el botó "Registre i signatura" (el document quedarà signat de forma automàtica pel doctorand/a).

PRÒRROGUES

Doctorands/es matriculats a temps complet:

- 1a pròrroga (ordinària): un any més

- 2a pròrroga (extraordinària): un any més

Doctorands/es matriculats a temps parcial:

- 1a pròrroga (ordinària): dos any més

- 2a pròrroga (extraordinària): un any més

*Es prendrà com a referència la modalitat de matrícula de l'últim curs.

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT (Programes de doctorat regulats pel RD 99/2011) (Termini per a presentar la sol·licitud: durant els dos mesos anteriors a la finalització de la permanència que consta en l'expedient del doctorand/a i que pot consultar al RAPI).

Instruccions per a la presentació de les sol·licituds:

Una vegada emplenades, les sol·licituds s'han de presentar a través de la seu electrònica: "instància genèrica". Us heu d'identificar amb el certificat digital de la UdL, o bé, amb l'usuari i contrassenya amb què accediu al campus virtual. Haureu d'adjuntar directament la sol·licitud emplenada, a la qual també hi podreu adjuntar altres documents pdf, si és necesari. Aquesta sol·licitud haurà d'estar signada digitalment pel vostre director/a de tesi, autoritzant la petició.

Heu de dirigir la sol·licitud a l'Escola de Doctorat i emplenar tots els camps del formulari de registre de la seu electrònica. Finalment, heu de prèmer el botó "Registre i signatura" (el document quedarà signat de forma automàtica pel doctorand/a).

Reial Decret 576/2023, de 4 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

La durada dels estudis de doctorat serà a comptar des de la data de matrícula de la doctoranda o del doctorand en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral.

  • Temps complet: quatre anys
  • Temps parcial: set anys
  • Quan la doctoranda o el doctorand sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, la durada dels estudis de doctorat serà d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans de la finalització dels terminis esmentats en els apartats anteriors, si no s'hagués presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la Comissió Acadèmica responsable del programa, prèvia sol·licitud de la doctoranda o el doctorand, podrà autoritzar la pròrroga d'aquest termini per un any més, en les condicions que s'hagin establert en el corresponent programa de doctorat.

   Darrera modificació: