FES EL DOCTORAT A LA UdL - SOL·LICITA L'ADMISSIÓ AQUÍ

ADMISSIÓ CURS 2024/2025

Primer període: 19/04/2024 al 19/06/2024

Segon període: 2/11/2024 a l'1/12/2024

AVÍS: Fora de termini només s'admeten sol.licituds de beneficiaris d'ajut predoctorals

 

ACCÉS ALS ESTUDIS DE DOCTORAT PER A ESTUDIANTS AMB DNI O NIE

1.Elegir una línia d’investigació d’un dels programes de Doctorat que s’ajusti al perfil del candidat.

2. Contactar amb la persona responsable de la línia i ser acceptat per a la realització de la tesi doctoral en l’esmentada línia de investigació.

3. Sol·licitar al tutor la signatura del document d'acceptació del tutor/a.

4. Sol·licitar l'admissió al Programa de Doctorat: 

* Accedir a aquest enllaç de la Seu Electrònica de la UdL

* Seleccionar el tràmit "Sol·licitud d'admissió als programes de doctorat" dins del menú "Procediments destacats" de la part superior de la pantalla

* Accedir a Cuadernos PLAY SMART para estimular las habilidades de tus hijos de 3, 4 y 5 años. Inici

*Escollir el sistema d'identificació:

- ACCÉS AMB CERTIFICAT DIGITAL

- ACCÉS AMB USUARI CORPORATIU

- ACCÉS AMB CL@VE

5. Emplenar els camps corresponents i pujar la documentació, segons la via d'accés al Doctorat.

6. Acceptar S?mbolo Azul Del Vector Del Icono De La Se?al, Marca De Cotejo Aislada En El Fondo Blanco, Icono Comprobado O Muestra, Marca De V Stock de ilustración - Ilustración de lista, acuerdo: la DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT + continuar – Powafulimpak

7. Un cop presentada la sol·licitud, l'estudiant rebrà un missatge de confirmació de l'entrada de la petició a la Seu Electrònica.

8. Es podrà consultar l'estat de la sol·licitud accedint a la CARPETA PERSONAL de la Seu Electrònica

https://ae-seu.udl.cat/

ACCÉS ALS ESTUDIS DE DOCTORAT PER A ESTUDIANTS INTERNACIONALS


 1. Elegir una línia d’investigació d’un dels programes de Doctorat que s’ajusti al perfil del candidat.
 2. Contactar amb la persona responsable de la línia i ser acceptat per a la realització de la tesi doctoral en l’esmentada línia de investigació.
 3. Sol·licitar la inscripció al doctorat mitjançant aquesta sol.licitud. S'ha de presentar digitalment a través de la Seu Electrònica de la UdL.
 4. Adjuntar la documentació que s’indica a la sol·licitud.
 5. Adjuntar el  documento de aceptación del tutor/a.
 6. Sol·licitar l'equivalència de titulació de Máster, si aquest s’ha fet a l’estranger.

 

Les instruccions per presentar la sol.licitud d'admissió per estudiants estranjers a la Seu electrònica són aquestes:

- Espanyol

- Anglès

DOCUMENTACIÓ

L'article 6.7 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat de la Universitat de Lleida estableix els requisits pels documents expedits a l'estranger:
 • Han de ser documents oficials i expedits per les autoritats competents, d’acord amb l’ordenament jurídic dels país que ha expedit el títol.
 • Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, en el seu cas, mitjançant la postil·la del Conveni de l’Haia. La legalització no s’exigeix als documents expedits per les autoritats dels Estats membre de la Unió Europea o signataris dels Acords sobre l’Espai Econòmic Europeu, s empre que no hi hagi dubtes sobre l’autenticitat i la legitimitat, ni sobre el seu caràcter oficial.
 • Els documents estrangers han d’anar acompanyats, en el seu cas, de la corresponent traducció oficial a la llengua castellana o catalana, seguint les indicacions del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. El Suplement Europeu al Títol/Europass diploma suplement expedit en llengua anglesa, no necessita traducció.

PLACES D'ACCÉS

Un 5% del total de les places d’accés de cada programa de doctorat es reserven per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%. En el supòsit que aquestes places no es cobreixin, passaran a oferir-se a la resta de estudiants.

A l’hora de formalitzar l’admissió o en el seu defecte, en el moment de la matrícula, l’estudiant haurà d’adjuntar el certificat del grau de discapacitat emès per l’òrgan competent, per poder acreditar el grau de discapacitat.

DOCUMENTACIÓ

Els estudiants que han realitzat els estudis d'accés al doctorat a la Universitat de Lleida no aportaran els justificants d'aquests estudis.

Documentació a presentar junt amb la sol.licitud d'admissió als estudis de Doctorat

En funció de les vies d’accés al Doctorat:

Via 1. Accés amb estudis espanyols de Grau o equivalent i estudis espanyols de Màster universitari oficial:

 • Còpia del DNI, NIE, passaport o document comunitari UE
 • Currículum Vitae
 • Document d'acceptació del tutor/a
 • Certificat acadèmic dels estudis superats per a l’obtenció del títol de Grau o Suplement europeu al títol
 • Certificat acadèmic dels estudis superats per a l’obtenció del títol de Màster o Suplement europeu al títol

Via 2. Accés amb títol universitari oficial espanyol que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 de MECES (Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura)

 • Còpia del DNI, NIE, passaport o document comunitari UE
 • Currículum Vitae
 • Document d'acceptació del tutor/a
 • Certificat acadèmic dels estudis superats per a l’obtenció del títol de Llicenciat/ada, Enginyer/a o Arquitecte/a

Via 3. Accés  amb  títol  espanyol  de  Grau en  Farmàcia,  Medicina,  Veterinària,  Odontologia  o Arquitectura

 • Còpia del DNI, NIE, passaport o document comunitari UE
 • Currículum Vitae
 • Document d'acceptació del tutor/a
 • Certificat acadèmic dels estudis superats per a l’obtenció del títol de Farmàcia,  Medicina,  Veterinària,  Odontologia  o Arquitectura

Via 4. Accés amb Suficiència Investigadora

 • Còpia del DNI, NIE, passaport o document comunitari UE
 • Currículum Vitae
 • Document d'acceptació del tutor/a
 • Certificat acadèmic dels estudis superats de Doctorat, que inclogui la data d’obtenció de la Suficiència Investigadora o del Diploma d'Estudis Avançats
 • Títol previ amb el qual va accedir als estudis de doctorat, i certificat acadèmic oficial amb qualificacions i crèdits d’aquest títol

Via 5. Accés amb títol espanyol de Doctor/a

 • Còpia del DNI, NIE, passaport o document comunitari UE
 • Currículum Vitae
 • Document d'acceptació del tutor/a
 • Certificat acadèmic dels estudis superats per a l'obtenció del títol del grau de Doctor

Via 6. Accés amb estudis oficials d’especialitats en Ciències de la Salut

 • Còpia del DNI, NIE, passaport o document comunitari UE
 • Currículum Vitae
 • Document d'acceptació del tutor/a
 • Certificat acadèmic dels estudis superats per a l’obtenció del títol de Grau o equivalent
 • Títol d’Especialista en Ciències de la Salut o bé, documentació acreditativa de l’avaluació positiva d’almenys dos anys de formació sanitària

Via 7. Accés amb títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, equivalent al títol oficial espanyol de Màster universitari

INFORMACIÓ SOBRE ELS DOCUMENTS A PRESENTAR

L'acreditació dels requisits de l'accés al Doctorat la realitza l'estudiant per mitjà de la declaració responsable que realitza en el moment de la presentació de les sol·licituds d'admissió i de matrícula. La Universitat de Lleida pot requerir la presentació de la documentació en fases posteriors, com a requisit imprescindible per efectuar la matrícula de nou accés.

ACREDITACIÓ DE TÍTOLS UNIVERSITARIS ESPANYOLS

Quan l'estudiant sigui requerit per acreditar els títols universitaris expedits a Espanya aportarà el resul­tat de la consulta realitzada a l’aplicatiu-web del Ministeri de Educació, sobre títols universitaris obtinguts per l’estudiant a Espanya. Accés:https://universidades.sede.gob.es/pagina/index/directorio/consulta_titulos

REQUISITS

 Per accedir a un Programa de Doctorat verificat segons el RD 99/2011, és necessari complir els requisits que s'indiquen en l’article 6 d'aquest Real Decret.

Article 6. Requisits d’accés al doctorat

 1. Amb caràcter general, per a l’accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.
 1. Així mateix hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:
  1. Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del  Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster.
  2. Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, conforme a normes de dret comunitari, sigui d’almenys 300 crèdits.

 

Així mateix, també han de complir els requisits previstos a l'article 5 de la Normativa acadèmica de Doctorat de la UdL:

5.2 Amb caràcter general, per accedir als estudis de Doctorat cal tenir el títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s’hagin superat, com a  mínim 300 ECTS en el conjunt d’aquests ensenyaments.

5.3 També poden accedir-hi les persones que es trobin en algun d’aquests altres supòsits:

a) Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster. S’entendrà que es compleix aquest requisit si s’està en possessió d’ un títol universitari que hagi obtingut la correspondència al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per la Educació Superior, d’acord amb el procediment establert al RD 967/2014, de 21 de novembre, i s’ha superat un mínim de 60 crèdits ECTS en els estudis de màster universitari.

b) Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, conforme a normes de dret comunitari, sigui d’almenys 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l’article 7.2 d’aquesta norma, llevat que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de màster.

c) Els titulats universitaris que, amb la prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un Programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.

d) Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense necessitat de la seva homologació, amb la prèvia comprovació de la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de Doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ del qual estigui en possessió l’interessat ni el seu reconeixement altres efectes que el de l’accés a ensenyaments de Doctorat.

e) Estar en possessió d’un altre títol espanyol de Doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries.

f) Estar en possessió d'un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior, d'acord amb el procediment establert al Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i la declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'Educació Superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior de els títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i Diplomat.

5.4 Únicament a l’efecte del còmput dels 300 ECTS per accedir als estudis de Doctorat, es considerarà:

a) 1 crèdit LRU (titulacions anteriors a l’EEES) equivalent a 1 crèdit ECTS.

b) Quan en la documentació d’estudis que aporti l’estudiant no hi figurin crèdits LRU (1 crèdit = 10 hores lectives) ni crèdits ECTS (1 crèdit = 25 hores de càrrega total de treball), s’utilitzaran les equiparacions següents:

 • Títol de bachelor de tres anys = 180 crèdits ECTS
 • Títol d’enginyeria de segon cicle de dos anys = 120 crèdits ECTS
 • Títol de bachelor de quatre anys = 240 crèdits ECTS
 • Títol de llicenciatura/enginyeria de quatre anys = 240 crèdits ECTS
 • Títol de màster o postgrau d’un any i que doni accés al Doctorat en el país expedidor del títol = 60 crèdits ECTS
 • Títol de màster o postgrau de dos anys i que doni accés al Doctorat en el país expedidor del títol = 120 crèdits ECTS
Calendari de tràmits de NOU accés Escola de Doctorat curs 2024/2025
   Darrera modificació: