CALENDARI I INSTRUCCIONS

  CONVOCATÒRIA D’AVALUACIÓ ANUAL - CURS 2022/2023

AVALUACIÓ ANUAL - SEGONA CONVOCATÒRIA

DOCTORANDS/ES: 22/05/2023 al 05/06/2023 (ambdós INCLOSOS)

DIRECTORS/ES DE TESI i TUTORS: 22/05/2023 al 12/06/2023 (ambdós INCLOSOS)

 

Cada Comissió Acadèmica pot fer la seva convocatòria per mitjà del Campus Virtual, amb instruccions específiques. 

Qui s’ha d’avaluar durant aquesta convocatòria?

- DOCTORANDES/S DE PRIMER CURS: Tots els doctorands que tinguin pendent de superar l’avaluació anual.

- DOCTORANDES/S DE SEGON CURS I POSTERIORS: Tots els doctorands que tinguin pendent de superar l’avaluació anual.

En què consisteix l’avaluació?

- Els/les doctorands/es de 1r curs s’han d’avaluar del pla de recerca, que han de presentar seguint les instruccions contingudes a aquesta pàgina

- Els/les doctorands/es de 2n curs i següents han de presentar l’autoinforme anual i introduir les activitats formatives realitzades, d'acord amb les indicacions contingudes a la perstanya "Indicacions Avaluació Doctoral 2n curs i següents" d'aquesta mateixa pàgina.

Quins models de documents s'han d'utilitzar per l'avaluació anual?

- Avaluació doctorands/es de 1r curs

- Doctorands : Pla de Recerca

- Direcció de tesi/Tutoria: Informe d'Aval del Pla de Recerca

- Quan l'informe d'aval es realitzi conjuntament entre el director/s tesi i el tutor, s'utilitzarà el model Aval conjunt del Pla de Recerca. Aquest informe requereix la signatura  amb certificat digital de tots els emissors, abans de pujar-lo a l’aplicatiu RAPI.

- Avaluació doctorands/es de 2n curs i següent

- Doctorands : Autoinforme

- Direcció de tesi/Tutoria : Informe per al seguiment anual de el/la doctorando/a

- El director de tesi i el tutor poden emetre un informe de manera conjunta, pel qual s'utilitzarà el model Informe conjunt per al seguiment anual del Pla de Recerca i de les activitats formatives. Aquest informe requereix la signatura  amb certificat digital de tots els emissors, abans de pujar-lo a l’aplicatiu RAPI."
 
La Comissió Acadèmica de cada programa pot fer la convocatòria d'avaluació amb requeriments específics del seu àmbit.
 
Nota del Programa de Doctorat en Salut: tant la plantilla del “Pla de Recerca”, com la del  “Autoinforme Anual” les podeu descarregar de la carpeta de recursos “Avaluació 2023.Documentació” del Campus Virtual de “1306 Doctorat en Salut (RD 99/2011)”.
 

Quan es resol?

Consulteu el calendari de tràmits de Doctorat

Quines són les qualificacions de l'avaluació?

En aquest enllaç podeu consultar cada qualificació i la seva descripció

  Indicacions per a l'avaluació de doctorands/es de 2on curs i següents

Pla de Recerca

Han de presentar l'Autoinforme sobre l'acompliment del Pla de recerca i les activitats fetes. S'han de seguir els següents passos:

 1. Pestanya "Pla de Recerca" cal marcar l'opció de "Generar el pla de recerca"; "Mostrar detalle"; "Editar"
 2. S'ha generat el "Pla de Recerca" del curs 2022/2023, en el qual hi apareixen "bolcades" les dades del pla d'investigació de l'any inmediat anterior. Si es vol, opcionalment es pot actualitzar d'acord amb l'evolució de la investigació.  
 3. En el camp "Auto-informe anual” heu de pujar el fitxer que conté l'auto-informe que heu fet del curs 2022/2023. Si és el cas que hi ha l'auto-informe del curs anterior, s'ha d'eliminar  el fitxer corresponent amb la icona de la paperera, abans de pujar el fitxer d'enguany. 
 4. NOMÉS QUAN ESTIGUEU CONFORMES: S’ha de modificar l’estat del registre i posar-lo en estat "Per revisió", i guardar els canvis per tal que puguin visualitzar el seu contingut el/la director/a i el/la tutor/a. Ara quedat tancat pel doctorand i només ho pot consultar.

Document d'activitats del doctorand (DAD)

 1. És imprescindible que el/la doctorand/a hagi introduït al RAPI les activitats que ha dut a terme fins a la data, per tal que consti al  Document d’activitats del doctorand. Poden ser activitats del curs present, o d'altres que hagi realitzat durant el doctorat i no les hagi informat mai. 
 2. Podeu extreure el DAD en format pdf, per obtenir la versió impresa. 
 3. NOMÉS QUAN ESTIGUEU CONFORMES AMB CADA ACTIVITAT: S’ha de modificar l’estat del registre i posar-lo en estat "Per revisió", i guardar els canvis per tal que puguin visualitzar el seu contingut el/la director/a i el/la tutor/a. 

Han de conèixer el contingut del Pla de recerca,  Auto-informe i activitats formatives, informats pel doctorand/a i emetre cadascun l’Informe per al seguiment anual del pla de recerca i de les activitats formatives. En cas d’haver co-direcció, tots els co-directors han d’emetre el seu informe.

 1. En accedir al RAPI, veurà tots els doctorands que té assignats com a tutor o director. Ha de clicar damunt del nom del doctorand per accedir al seu expedient.
 2. Accedir al menú del doctorand "Document d'activitats" i revisar les activitats formatives.  Es pot extreure el DAD en format pdf, per si és d'utilitat la versió impresa. 

Si esteu conformes amb l'activitat, posarà el registre en estat "ACCEPTAT". En cas que el doctorand hagi de fer esmenes, posarà l'activitat en estat "PENDENT D'ESMENAR" amb indicació del motiu a observacions; si es vol refusar l'activitat, triarà l'estat "REBUTJAT", amb indicació dels motius a observacions. 

 1. Accedir al menú del doctorand "Plan de investigación" i revisar l'auto-informe.

Si esteu conforme amb el contingut de l'Auto-informe, posarà el registre en estat "ACCEPTAT". En cas que el doctorand hagi de fer esmenes, posarà l'activitat en estat "PENDENT D'ESMENAR" amb indicació del motiu a observacions; només en cas de reefusar-ho, triareu l'estat "REBUTJAT, amb indicació dels motius a observacions. 

 1. Per pujar  l’Informe per al seguiment anual del pla de recerca i de les activitats formatives  necessari per l'AVALUACIÓ, s'ha de fer els passos següents: 
  • Accediu a la pestanya "Avaluació" i marqueu l'opció "Valorar"
  • Seleccionar: "Avaluació conjunta" ja que es valora el pla de recerca i el document d'activitats.
  • Pujar l'informe.
  • Quan el director de tesi exerceix com a tutor d'un doctorand, cal marcar el xec conforme "Utilitzar aquesta valoració per a tots els meus rols".
  • GUARDAR

Aquest informe es considera signat amb l’usuari i la clau concertats pel PDI i la  Universitat de Lleida, els qual donen  accés al RAPI.

DIRECTORS DE TESI EXTERNS A LA UDL:  Accedeixen a RAPI amb les credencials que s'envien per correu electrònic des de l'adreça escoladoctorat@udl.cat, en el moment que són assignats com a directors de tesi per la comissió acadèmica.

El director de tesi i el tutor poden emetre un informe de manera conjunta, pel qual s'utilitzarà el model Informe conjunt per al seguiment anual del Pla de Recerca i de les activitats formatives.

Aquest informe requereix la signatura  amb certificat digital de tots els emissors, abans de pujar-lo a l’aplicatiu RAPI."

   Darrera modificació: