NORMATIVA ESTATAL I AUTONÒMICA

- Reial decret 576/2023, de 4 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de Doctorat.

Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifiquen els reials decrets 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.

- Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'estudiant universitari

- Reial decret 103/2019, d’1 de març, pel qual  l'Estatut del personal investigador predoctcoral en formació

- Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat.

NORMATIVA INTERNA ORGANITZATIVA

- Creació de l'Escola de Doctorat de la UdL, aprovada per Acord núm. 63/2011 del Consell de Govern de 30 de març de 2011.

- Creació de la Comissió encarregada de l’elaboració d’un reglament de funcionament de l'Escola de Doctorat de la UdL, aprovada per Acord núm. 64/2011 del Consell de Govern de 30 de març de 2011.

- Reglament de Règim Intern de l'Escola de Doctorat de la UdL, aprovat per acord núm. 104/2012 del Consell de Govern de 30 de maig de 2012.

- Procediment per a l'elecció de la representació d'investigados o investigadores en formació al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat i a les comissions acadèmiques dels diferents programes de doctorat, aprovat per Acord núm. 295/2016 del Consell de Govern de 12 de desembre de 2016.

- Codi ètic de la Universitat de Lleida, aprovada per Acord núm. 276/2009 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2009.

- Normativa de reconeixement de la direcció de tesis doctorals de la Universitat de Lleida, aprovada per l'acord 33/2022 del Consell de Govern de 23 de febrer de 2022

   Darrera modificació: