UNIVERSITAT COORDINADORA DEL PROGRAMA

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic)

RESPONSABLE DEL PROGRAMA A LA UdL

Dra. Montserrat Gea Sánchez - ed.ciss@udl.cat

 

LÍNIES DE RECERCA

CRONICITAT, DEPENDÈNCIA I SALUT A LA COMUNITAT

 • Cronicitat i atenció a les persones fràgils i envellides
 • Salut a la comunitat
 • Salut de la dona

 SERVEIS DE SALUT I APLICACIÓ DE RESULTATS EN SALUT

 • Utilització dels resultats de recerca en salut per la millora de la pràctica clínica i els serveis de salut
 • Ferides cròniques

POLÍTIQUES SOCIALS I PRACTIQUES EN SALUT

 • Salut i qualitat de vida
 • Determinants socials i desigualtats en salut
 • Polítiques i pràctiques en salut

Indexació dels articles de les tesis per compendi del Programa de Doctorat en Cures Integrals i Serveis de Salut

Les publicacions de les tesis per compendi d' articles que es presentin en el programa de doctorat Interuniversitari de Cures Integrals i Serveis de Salut han de complir els requisits de qualitat mínims següents:

 • La tesi ha de contenir almenys quatre articles escrits.
 • Almenys dos articles han d'estar publicats o acceptats en revistes indexades al Journal Citation Reports -Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI)- o SCImago Journal Rank (SJR).
 • Els articles publicats o acceptats han d'estar directament relacionats amb el Pla de Recerca presentat pel/la Investigador/a en F.
 • Almenys un dels articles publicats o acceptats ha de contenir resultats originals derivats de la tesi.

ACTIVITATS FORMATIVES

A aquest document trobareu informació sobre les activitats formatives del Programa

   Darrera modificació: