COMISSIÓ ACADÈMICA

Coordinació:

3 membres:

 • Dra. Estela Inés Farías Torbidoni
 • Dr. Antoni Planas Anzano
 • Dra. Carlota Torrents Martin

1 investigador en formació:

 • Sra. Cristina Calvo Estelrich

 

Podeu comunicar-vos amb els membres de la Comissió Acadèmica a través del Campus Virtual

DADES D'INTERÈS

Coordinació delegada de l'INEFC Lleida


Estela Inés Farías Torbidoni

Adreça electrònica: efarias@gencat.cat

 

Responsable de Recerca i Doctorat de l'INEFC Lleida. Secretària.


Montserrat Sanmatí Vilella

Telèfon: 973 27 20 22. Extensió 250

Adreça electrònica: msanmarti@gencat.cat

 

Número de places


S'ofereixen 15 places de nou ingrés.

 

Perfil d'ingrés


1) Ingreso sensen complements de formació:

Haver realitzat un grau/llicenciatura en disciplines relacionades amb les Cièncias de l'Activitat Física i l'Esport.

A més, haver cursat un Màster Universitari en una disciplina de l'àmbit de l'Activitat Física i l'Esport,  incloent algun dels següents Màsters oficials:

 • Màster universitari en Director Esportiu
 • Màster universitari en Dret Esportiu
 • Màster universitari en Gestió Esportiva

Com a alternativa al Màster, es pot accedir al Doctorat en Màstero en Activitat Física i l'Esport sense necessitat de complements de formació, en los següents casos:

 • Si s'ha obtingut la Suficiència Investigadora
 • Si s'ha obtingut el Diploma d'Estudis Avançats (DEA) a través de program d'àmbits relacionats amb l'Activitat Física i l'Esport.

Aquestes vies d'entrada no són exclusives. Es consideraran també altres graus, llicenciatures i màsters d'orientació cap als àmbits recollits en el programa. En aquests casos, es podrà exigir la realització de complements de formació que seran definits per la Comissió acadèmica del programa en cada cas específic, com s'indica a continuació.

2) Altres ingressos que poden requerir complements de formació:

En cas que l'alumne/a faig realitzat un Grau o Llicenciatura fora de l'àmbit d'Activitat Física i Esport encara que després hagi realitzat un Màster en l'àmbit d'Activitat Física i Esport, la Comissió valorarà si ha de realitzar complements de formació. Això també succeirà si l'accés es realitza a través d'un Màster que no sigui de l'àmbit de l'Activitat Física i Esport.

La Comissió Acadèmica de Doctorat valorarà cada cas per a determinar quin complement/s de formació es requereix/n en cadascun. Els complements podran ser cursos específics dels Màsters en Activitat Física i Esport que es realitzen en la Universitat de Lleida. També podran ser cursos de Màsters Universitaris oferts per altres Institucions que la Comissió Acadèmica consideri adequats en funció de la seva qualitat i temàtica.

 

Criteris de selecció


Els criteris d'admissió, una vegada confirmats els requisits que per llei han de complir-se, són a penes existents. Aquesta actitud pretén precisament poder donar accés a persones provinents de diferents perfils de màsters universitaris. Serà a l'hora de realitzar totes les activitats formatives quan realment buscarem confirmar la consecució de les diferents competències d'aquests estudis per part de l'alumnat. És a dir, en el cas que comptem amb places disponibles, els criteris d'accés seran els exigits per llei i, de cara a donar per finalitzat l'accés, haurem d'assegurar que les competències hagin estat desenvolupades per tots, amb independència de la procedència.

La Comissió Acadèmica del programa serà l'encarregada de realitzar l'admissió i selecció de l'alumnat. En el cas que la demanda del programa superi el nombre de places màxim ofert, els criteris de selecció en què es basarà la comissió acadèmica seran els següents:

 1. Estar en possessió del títol de màster amb les característiques indicades en el perfil d'ingrés (fins a 5 punts)
 2. Expedient acadèmic global del títol que d'accés al programa (fins a 3 punts)
 3. Experiència professional en àmbits relacionats amb el programa (fins a 1 punt).
 4. Altres mèrits (premio fi de carrera, publicacions, altres titulacions, etc.) (fins a 1 punt)

La comissió acadèmica del programa detallarà el barem utilitzat en el procés d'admissió, que serà públic i conegut per l'aspirant.

 

Complements de formació


Els estudiants que accedeixin al doctorat amb titulació de màster amb perfil investigador accediran al programa sense complements de formació. Els que accedeixin amb un màster sense aquest perfil completaran la seva formació amb les activitats formatives que determini el seu director de tesi i el seu tutor amb la conformitat de la Comissió Acadèmica del programa.

 

Dossier d'Indicadors del Programa


Dossier d'Indicadors d'aquest Programa de Doctorat (segon els indicadors de la Guia d'Acreditació d'AQU Catalunya)

  Competències

Bàsiques

- Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

- Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

- Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

- Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

- Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

- Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

- Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.

- Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.

- Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes novedosos i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

- Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinar.

- Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

- La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Núm. hores: 20

Tipologia i contingut: El número 20 hores és un mínim.

S'exigeix un mínim de 100 hores d'activitats formatives en les quals hi hagi com a mínim dos tipus d'activitats, segons acord de l'Escola de Doctorat, de 7 de febrer de 2019. Segons el curs, inclouria formació teòrica i científica, metodològica o aplicada. Es recomana a les tutories/adrecis de tesis que promoguin l'assistència a tots els cursos que siguin necessaris per a la formació que faciliti l'adequat desenvolupament de les memòries de doctorat.

Caràcter: L'alumnat tria les activitats ofertes pel Servei de Biblioteques i Documentació i el Centre de Formació del Professorat. A més, la comissió pot convalidar aquells cursos realitzats en altres universitats o centre de recerca sempre que tinguin relació amb el tema o la metodologia de la tesi.

Modalitat d'ensenyament: Segons l'activitat pot ser presencial, semipresencial o virtual.

Planificació temporal: Es va comunicant per part dels serveis corresponents. És un sistema no rígid que permet incorporar activitats realitzades en altres universitats o centres de recerca, prèvia petició de convalidació. S'amplia i millora la proposta inicial d'aquest programa.

L'alumnat a temps complet haurà de realitzar-los durant els dos primers cursos i l'alumnat a temps parcial durant els tres primers cursos.

Competències:

 • CB11 Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CA01Desenvolverse en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

Recursos humans i materials: Recursos suficients oferts per la pròpia universitat.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorant

Mobilitat: Aquesta activitat no requereix necessàriament mobilitat.

No obstant això, és possible que els cursos de formació transversal es duguin a terme en altres centres. Per això, es reconeixeran les activitats realitzades i controlades en altres Institucions d'Ensenyament Superior o de Recerca reconegudes.

Núm. hores: 20

Descripció: El número 20 hores és un mínim per als qui triïn aquesta opció.

Poden ser un número important segons la integració que l'alumnat tingui en els equips de recerca.

Tipologia: Segons l'activitat, inclouria formació teòrica i científica, metodològica o aplicada. I el més important el desenvolupament del treball en equip en el marc dels projectes vigents del grup al qual s'ha incorporat el/la doctorand/a.

Contingut: Reunions, seminaris, presentacions de resultats, discussió d'articles.

Caràcter: A pesar que l'Escola de Doctorat exigeix dues tipologies d'Activitats Formatives i, per tant, aquesta no té caràcter obligatori, és de sentit comú que l'alumnat participi en l'equip que li acull i, per tant, figuraran un nombre d'hores en aquesta mena d'activitat.

Les estades fora de la Universitat de Lleida de durada diversa són recomanables.

Modalitat d'ensenyament: Presencial/Semipresencial/virtual

Planificació temporal: La vinculació amb el grup de recerca al qual pertany el director es dóna des del primer moment. Es planificarà segons el curs. L'alumnat de primer curs participarà en activitats relacionades amb l'objectiu de l'elaboració del Pla de Recerca.

Els d'altres cursos tendiran també a ampliar l'àmbit de relació per a realitzar contactes –aprofitant l'assistència a congressos- o estades de durada diferent segons els recursos que pugui captar de les convocatòries de les institucions públiques, privades o de la pròpia universitat. En aquest sentit el nostre programa té una convocatòria d'ajudes per a la presentació de comunicacions a congressos, com veurem en la tipologia següent.

Competències:

 • CB11 Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB12 Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 • CB13 Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
 • CB14 Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CA02 Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.
 • CA03 Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • CA04 Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

Formació teòrica i pràctica; treball en equip.

Recursos humans i materials: En principi, els de la pròpia universitat. I la convocatòria de beques comentada.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Mobilitat: Aquesta activitat contempla la mobilitat del doctorand al lloc de celebració de les trobades. Suposarà una experiència formativa, tant d'aprenentatge com respecte a l'exercici d'intercanvi de coneixement i experiències amb altres investigadors en formació i experimentats.

Núm. hores: 20

Descripció: Presentació de comunicacions a congressos.

El número 30 hores és un mínim per als qui triïn aquesta opció.

Tipologia:

 • Formació metodològica (mètode científic, experimental, estadística, anàlisi qualitativa, etc.).
 • Difusió de la recerca.

Contingut: Difusió de la recerca del/de la doctorant/a.

Caràcter: Optatiu.

Modalitat d'ensenyament: Presencial/Semipresencial.

Planificació temporal: Segons l'avanç de la recerca. L'alumnat a temps complet haurà de realitzar-la durant el curs segon i tercer; i l'alumnat a temps parcial durant els cursos quart i cinquè.

El nostre programa ja ha realitzat en tres ocasions (cursos 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018) l'activitat obligatòria de presentació dels resultats de la tesi en de 3 a 5 minuts, quan s'ha acabat segon curs. L'activitat s'ha desenvolupat cap a mitjan octubre per part de l'alumnat que comença tercer. Generalment s'ha desdoblegat en dos àmbits, filologia i història, geografia, ...

Competències:

 • CB15 Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16 Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.
 • CA05 Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • CA06 La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Fonamentalment el desenvolupament de la capacitat d'exposició estructurada dels resultats de la recerca de la tesi doctoral.

Recursos humans i materials: Els propis de l'equip de recerca. Per a facilitar la presentació de comunicacions, en els dos últims cursos s'ha realitzat una convocatòria de beques utilitzant recursos del propi programa de doctorat.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand

A raó de 30 hores si es tracta d'un congrés d'àmbit estatal i 40 hores si és internacional.

Mobilitat: Aquesta activitat contempla la mobilitat del doctorand al lloc de celebració de les trobades.

Núm. hores: 30

Descripció: El número 30 hores és un mínim per als qui triïn aquesta opció.

Tipologia:

 • Formació metodològica (mètode científic, experimental, estadística, anàlisi qualitativa, etc.).
 • Difusió de la recerca.

Contingut:

 • Principalment la publicació d'articles científics.
 • Difusió de la recerca.

Caràcter: Optatiu

Modalitat d'ensenyament: Documents escrits.

Planificació temporal: Segons l'avanç de la recerca. L'alumnat a temps complet haurà de realitzar-la durant el curs segon i tercer; i l'alumnat a temps parcial durant els cursos quart i cinquè.

Competències:

 • CB15 Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16 Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement
 • CA05 Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • CA06 La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Fonamentalment el desenvolupament de la capacitat d'exposició estructurada dels resultats de la recerca de la tesi doctoral, enfront de l'avaluació anònima com a mínim per parells.

Recursos humans i materials: Els propis de l'equip de recerca.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.
Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand

Són les revistes les que avaluen els treballs. Segons el nivell de la revista, la comissió atorgarà un nombre d'hores a cada article publicat.

  Línies de Recerca

 

- Estudis observacionals en esport
- Estudis observacionals en motricitat y dansa
- Habilitats comunicatives i d'intervenció en educació física

Descripció: El Laboratori d'Observació de la Motricitat (http://lom.observesport.com/), de l'INEFC de la Universitat de Lleida, se centra en l'aplicació de mètodes d'investigació tant d'Observació sistematitzades com de Dissenys Mixed Methods aplicats a l'Esport, la Motricitat, l'Activitat Física i la Dansa així com en la intervenció docent en el camp de l'Educació Física. S'han dissenyat programaris de categorització automatitzada que permeten la transformació de dades en diversos programes d'anàlisi existents com SAS, SPSS, SDIS-GSEQ, THEME. S'utilitzen programes específics per obtenir tant patrons temporals (T-patterns) com seqüencials de conductes observables. També s'apliquen diversos dissenys Mixed Method d'anàlisi integrada de dades quantitatives i qualitatives.

El grup està vinculat als projectes d'investigació liderats per Dra. M. Teresa Anguera (UB) següents: el projecte consolidat i finançat per l'AGAUR [referència 2009 SGR829]: Grup de Recerca i Innovació en Dissenys (GRID) de la UB i vinculat a la UdL, el projecte I+D del Ministeri d’Economia i Competitivitat [referència DEP2012-32124]: Observació de la interacció en esport i activitat física: Avenços tècnics i metodològics en registres automatitzats qualitatius-quantitatius.

Membres:


- Jocs Esportius, emocions i benestar
- Jocs Esportius i cultura juvenil
- Jocs Esportius, educació, conflictes i diversitat cultural
- Jocs Esportius i conductes motrius en la competició

Descripció: El contingut d'aquestes línies dirigeix l'atenció cap a l'estudi de les pràctiques motrius en general, i dels jocs i esports en particular en diferents contextos:

La primera línia investiga la incidència de les diferents famílies de jocs esportius en el benestar emocional, considerant també la perspectiva de gènere.

La segona línia estudiades d'un punt de vista etnomotor (antropològic i a partir de la teoria de l'acció motriu) la relació entre els jocs i les cultures juvenils.

La tercera línia investiga l'aplicació del joc esportiu en el context educatiu, dirigit a dos camps d'aplicació: els conflictes i la diversitat cultural.

L'última línia pretén investigar les conductes motrius d'esportistes en diferents tipus d'esports i competicions.

Membres:


- Dret en l'esport
- Gestió en l'esport

Descripció: Dins les línies d'investigació enfocades a la gestió esportiva i al dret de l'esport, desenvolupem aquest conjunt d'investigacions que des d'una òptica social analitzen els fenòmens de l'organització de l'esport en els contextos de les administracions públiques, de les entitats associatives i de les entitats comercials que fomenten i gestionen les activitats esportives i les instal·lacions esportives.

La incidència normativa en els aspectes organitzatius, de disciplina esportiva, de dopatge i de l'esport professional, tant en el context autonòmic, com nacional i internacional, són el principal focus d'estudi d'aquestes línies d'investigació.

Membres:


- Resposta d'inflamació i estrès oxidatiu en la resposta a l'exercici físic
- Activitat física i salut; programes de promoció i intervenció
- Valoració de l'adaptació biològica a l'esforç i de la condició física
- Cinesiologia
- Lesió esportiva i reeducació funcional

Descripció: Aquestes línies d'investigació van encaminades a la caracterització, des d'una vessant holística, els efectes de l'activitat física sobre la salut. Inclouen avaluació des d'una perspectiva molecular (resposta inflamatòria, adaptació biològica. Estrès oxidatiu, fisiològica (kinesiologia) de la resposta a l'activitat física. Això emfatitza encaminant els seus efectes positius sobre la salut, amb eines  poblacionals, i amb aspectes de personalització de la resposta a l'alteració funcional (lesió esportiva). 

Per altra banda, el grup també busca dissenyar programes d'activitat fisicoesportiva que facilitin la iniciació i el manteniment o l'adherència a aquests amb la finalitat que les persones puguin arribar a assolir els efectes saludables derivades d'una pràctica física habitual. La possibilitat de comptar amb experts en cadascun dels àmbits, conjuntament amb els equipaments de laboratori punters, configura una oportunitat única per a l'estudi, des d'una perspectiva bioquímica, fisiològica i fisiopatològica, de l'activitat física i els seus efectes en la salut humana.

Membres:

Indexació dels articles de les tesis per compendi del Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport

Un mínim de 2 articles "publicats en revistes que ocupin posicions rellevants (quartil 1, 2 i 3) en la Science edition o la Social Science edition del Journal Citation Reports. Així mateix, es consideren les revistes que ocupin aquests mateixos quartils en el Scimago Journal Rank segons la Subject Category o les revistes contingudes en bases de dades com ara Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Scopus o les llistes Carhus plus (A o B)"; i 2 articles redactats.
   Darrera modificació: