COMISSIÓ ACADÈMICA

Coordinadora:

3 membres:

 • Dr. Jordi Malé Pegueroles
 • Dra. Cristina Solé Castells
 • Dra. Maria José Vilalta Escobar

1 investigadora en formació:

 • Sra. Alba Castellano Aragonés

 

Podeu comunicar-vos amb els membres de la Comissió Acadèmica a través del Campus Virtual

DADES D'INTERÈS

Número de places


S'ofereixen 18 places de nou ingrés.

 

Perfil d'ingrés


Haver realitzat un grau/llicenciatura en:

 • Comunicació i Periodisme Audiovisuals
 • Estudis Anglesos
 • Filologia Catalana i Estudis Occitans
 • Filologia Hispànica
 • Geografia
 • Història
 • Història de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístic
 • Doble Titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme
 • Doble Titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Estudis Anglesos
 • Doble Titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans
 • Doble Titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Hispànica
 • Estudis Catalans i Occitans
 • Estudis Hispànics: Llengua i Literatura
 • Geografia y Ordenació del Territori
 • Història
 • Història de l'Art
 • Arquitectura
 • Turisme

Haver cursat algun dels següents Màsters oficials:

 • Màster en Agents d'Igualtat d'Oportunitats per a les Dones
 • Màster en Desevolupament i Cooperació Internacional
 • Màster en Ensenyament d'Espanyol-Català per a Inmigrants
 • Màster en Llengües Aplicades
 • Màster en Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local
 • Màster de Creació d'Empreses Audiovisuals i Fusió Televisió-Internet
 • Màster en Identitat Europea Medieval
 • Màster de Formació del Professorat de Educació Secundària Obligatòria i Batxllerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
 • Màster interuniversitari en Cultures i Desenvolupament a l'Àfrica
 • Màster interuniversitario en Juventut i Societat
 • Màster en Estudis de gènere i Gestió de polítiques d’igualtat
 • Màster en Gestió d’Àrees de Muntanya

Aquestes vies d'entrada no són exclusives. Es consideraran també altres graus i màsters d'orientació cap als àmbits recollits en el programa provinents de la UdL o d’altres universitats espanyoles i estrangeres. En aquests casos, es podrà exigir la realització de complements de formació que seran definits per la Comissió acadèmica del programa en cada cas específic.

 

Criteris de selecció


La Comissió Acadèmica del programa serà l'encarregada de realitzar l'admissió i selecció dels alumnes. En el cas que la demanda del programa superi el nombre de places màxim ofert, els criteris de selecció en què es basarà la comissió acadèmica seran els següents:

 1. Estar en possessió del títol de màster amb les característiques indicades en el perfil d'ingrés (fins a 5 punts).
 2. Expedient acadèmic global del títol que d'accés al programa (fins a 3 punts).
 3. Experiència professional en àmbits relacionats amb el programa (fins a 1 punt).
 4. Altres mèrits (premi fi de carrera, publicacions, altres titulacions, etc.) (fins a 1 punt)

 

Complements de formació


Els estudiants que accedeixin al doctorat amb titulació de màster amb perfil investigador accediran al programa sense complements de formació. Els que accedeixin amb un màster sense aquest perfil completaran la seva formació amb les activitats formatives que determini el seu director de tesi i el seu tutor amb la conformitat de la Comissió Acadèmica del programa.

 

Dossier d'Indicadors del Programa


Dossier d'Indicadors d'aquest Programa de Doctorat (segon els indicadors de la Guia d'Acreditació d'AQU Catalunya)

  Competències

Bàsiques

- Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

- Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

- Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

- Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

- Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

- Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

- Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.

- Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.

- Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes novedosos i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

- Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinar.

- Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

- La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Altres competències

Sense competències específiques per requeriment dels avaluadors.

  Activitats Formatives

Núm. hores: 20

Tipologia i contingut: El número 20 hores és un mínim.

S'exigeix un mínim de 100 hores d'activitats formatives en les quals hi hagi com a mínim dos tipus d'activitats, segons acord de l'Escola de Doctorat, de 7 de febrer de 2019. Segons el curs, inclouria formació teòrica i científica, metodològica o aplicada. Es recomana a les tutories/adrecis de tesis que promoguin l'assistència a tots els cursos que siguin necessaris per a la formació que faciliti l'adequat desenvolupament de les memòries de doctorat.

Caràcter: L'alumnat tria les activitats ofertes pel Servei de Biblioteques i Documentació i el Centri de Formació del Professorat. A més, la comissió pot convalidar aquells cursos realitzats en altres universitats o centre de recerca sempre que tinguin relació amb el tema o la metodologia de la tesi.

Modalitat d'ensenyament: Segons l'activitat pot ser presencial, semipresencial o virtual.

Planificació temporal: Es va comunicant per part dels serveis corresponents. És un sistema no rígid que permet incorporar activitats realitzades en altres universitats o centres de recerca, prèvia petició de convalidació. S'amplia i millora la proposta inicial d'aquest programa.

L'alumnat a temps complet haurà de realitzar-los durant els dos primers cursos i l'alumnat a temps parcial durant els tres primers cursos.

Competències:

 • CB11 Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CA01Desenvolverse en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

Recursos humans i materials: Recursos suficients oferts per la pròpia universitat.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorant

Mobilitat: Aquesta activitat no requereix necessàriament mobilitat.

No obstant això, és possible que els cursos de formació transversal es duguin a terme en altres centres. Per això, es reconeixeran les activitats realitzades i controlades en altres Institucions d'Ensenyament Superior o de Recerca reconegudes.

Núm. hores: 20

Descripció: El número 20 hores és un mínim per als qui triïn aquesta opció.

Poden ser un número important segons la integració que l'alumnat tingui en els equips de recerca.

Tipologia: Segons l'activitat, inclouria formació teòrica i científica, metodològica o aplicada. I el més important el desenvolupament del treball en equip en el marc dels projectes vigents del grup al qual s'ha incorporat el/la doctorand/a.

Contingut: Reunions, seminaris, presentacions de resultats, discussió d'articles.

Caràcter: A pesar que l'Escola de Doctorat exigeix dues tipologies d'Activitats Formatives i, per tant, aquesta no té caràcter obligatori, és de sentit comú que l'alumnat participi en l'equip que li acull i, per tant, figuraran un nombre d'hores en aquesta mena d'activitat.

Les estades fora de la Universitat de Lleida de durada diversa són recomanables.

Modalitat d'ensenyament: Presencial/Semipresencial/virtual

Planificació temporal: La vinculació amb el grup de recerca al qual pertany el director es dóna des del primer moment. Es planificarà segons el curs. L'alumnat de primer curs participarà en activitats relacionades amb l'objectiu de l'elaboració del Pla de Recerca.

Els d'altres cursos tendiran també a ampliar l'àmbit de relació per a realitzar contactes –aprofitant l'assistència a congressos- o estades de durada diferent segons els recursos que pugui captar de les convocatòries de les institucions públiques, privades o de la pròpia universitat. En aquest sentit el nostre programa té una convocatòria d'ajudes per a la presentació de comunicacions a congressos, com veurem en la tipologia següent.

Competències:

 • CB11 Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB12 Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 • CB13 Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
 • CB14 Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CA02 Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.
 • CA03 Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • CA04 Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

Formació teòrica i pràctica; treball en equip.

Recursos humans i materials: En principi, els de la pròpia universitat. I la convocatòria de beques comentada.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Mobilitat: Aquesta activitat contempla la mobilitat del doctorand al lloc de celebració de les trobades. Suposarà una experiència formativa, tant d'aprenentatge com respecte a l'exercici d'intercanvi de coneixement i experiències amb altres investigadors en formació i experimentats.

Núm. hores: 30

Descripció: Presentació de comunicacions a congressos.

El número 30 hores és un mínim per als qui triïn aquesta opció.

Tipologia:

 • Formació metodològica (mètode científic, experimental, estadística, anàlisi qualitativa, etc.).
 • Difusió de la recerca.

Contingut: Difusió de la recerca del/de la doctorant/a.

Caràcter: Optatiu.

Modalitat d'ensenyament: Presencial/Semipresencial.

Planificació temporal: Segons l'avanç de la recerca. L'alumnat a temps complet haurà de realitzar-la durant el curs segon i tercer; i l'alumnat a temps parcial durant els cursos quart i cinquè.

El nostre programa ja ha realitzat en tres ocasions (cursos 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018) l'activitat obligatòria de presentació dels resultats de la tesi en de 3 a 5 minuts, quan s'ha acabat segon curs. L'activitat s'ha desenvolupat cap a mitjan octubre per part de l'alumnat que comença tercer. Generalment s'ha desdoblegat en dos àmbits, filologia i història, geografia, ...

Competències:

 • CB15 Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16 Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.
 • CA05 Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • CA06 La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Fonamentalment el desenvolupament de la capacitat d'exposició estructurada dels resultats de la recerca de la tesi doctoral.

Recursos humans i materials: Els propis de l'equip de recerca. Per a facilitar la presentació de comunicacions, en els dos últims cursos s'ha realitzat una convocatòria de beques utilitzant recursos del propi programa de doctorat.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand

A raó de 30 hores si es tracta d'un congrés d'àmbit estatal i 40 hores si és internacional.

Mobilitat: Aquesta activitat contempla la mobilitat del doctorand al lloc de celebració de les trobades.

Núm. hores: 30

Descripció: El número 30 hores és un mínim per als qui triïn aquesta opció.

Tipologia:

 • Formació metodològica (mètode científic, experimental, estadística, anàlisi qualitativa, etc.).
 • Difusió de la recerca.

Contingut:

 • Principalment la publicació d'articles científics.
 • Difusió de la recerca.

Caràcter: Optatiu

Modalitat d'ensenyament: Documents escrits.

Planificació temporal: Segons l'avanç de la recerca. L'alumnat a temps complet haurà de realitzar-la durant el curs segon i tercer; i l'alumnat a temps parcial durant els cursos quart i cinquè.

Competències:

 • CB15 Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16 Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement
 • CA05 Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • CA06 La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Fonamentalment el desenvolupament de la capacitat d'exposició estructurada dels resultats de la recerca de la tesi doctoral, enfront de l'avaluació anònima com a mínim per parells.

Recursos humans i materials: Els propis de l'equip de recerca.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.
Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand

Són les revistes les que avaluen els treballs. Segons el nivell de la revista, la comissió atorgarà un nombre d'hores a cada article publicat.

  Línies de Recerca

Descripció: Anàlisi de la realitat i de la seva representació utilitzant el gènere com a categoria analítica transdisciplinària que parteix de les desigualtats entre homes i dones i remet als trets i rols que s'atribueixen a cada sexe en cada moment històric i en cada societat. Les relacions de gènere s'estudien en diferents àmbits: la literatura, la llengua, l'educació, les noves tecnologies, els mitjans de comunicació, l'urbanisme i l'ordenació del territori, l'economia, la història, etc.

Responsable: Dra. Mª Ángeles Calero Fernández mariaangeles.calero@udl.cat

Professorat col.laborador:

Descripció: Vegeu descripcions específiques per cada sub-línia.

Responsable: Dra. Carme Bellet Sanfeliu carme.bellet@udl.cat

Transformacions socials i econòmiques del territori

Descripció: Els canvis socials i econòmics actuals en la nostra societat tenen unes estretes relacions amb el territori. Aquesta línea de recerca se centra en l’estudi dels diferentes escenaris territorials de la societat actual, dins el marc de la reestructuració econòmica i la globalització. Per això, aquests efectes territorials del comportament de les activitats humanes són analitzades a diverses escales, de la local a la global.

Responsables:

 

Ordenació del territori, processos d’urbanització i planejament urbà

Descripció: Anàlisi dels elements que configuren els territoris, des dels més amplis als espais urbans concrets, i de les polítiques que s´hi apliquen. L’espai urbà i el territori com a expressió espacial de la política econòmica, social, cultural i ecològica de la societat, amb objectius molt diversos, entre els quals cal destacar: el desenvolupament socioeconòmic, la millora de la qualitat de vida, la gestió responsable dels recursos naturals i patrimonials , la protecció del medi ambient, o la utilització racional i responsable del territori.

Responsable: Dra. Carme Bellet Sanfeliu c.bellet@geosoc.udl.cat

 

Polítiques urbanes, desenvolupament i canvi social

Descripció: Les polítiques urbanes en relació amb els principals aspectes que condicionen la societat que hi habiten. Sobretot en aspectes com el desenvolupament econòmic i la cohesió social. D’una banda, la innovació social i econòmica, la millora de les condicions de vida de la població i els processos d’inclusió social en àrees urbanes. D’altra banda, la relació entre conflicte social, morfologia urbana i activitats delictives; les polítiques de control de l’espai en relació amb la marginalitat social i el seu emplaçament a la ciutat.

Responsables:

 

Geografia històrica

Descripció: Transformació dels territoris des d’una perspectiva històrica: gènesi de l'organització territorial, evolució dels límits territorials, implantació d’infrastructures i evolució socioecòmica dels territoris, origens històrics de les desigualtats territorials, canvis en el paisatge a partir de documentació històrica i cartogràfica.

Responsables:

Descripció: El patrimoni cultural, a més de ser objecte de protecció, ha esdevingut un element important el desenvolupament local i regional. L’objectiu és analitzar, des d’una perspectiva molt àmplia, les diferents relacions que s’estableixen entre aquest patrimoni i el desenvolupament econòmic, social y cultural dels territoris.

Responsable: Dr. Joan Ganau Casas joan.ganau@udl.cat

Membres:

Les línies de recerca de l’àmbit de les disciplines de l’Arqueologia, la Prehistòria i la Història Antiga són bàsicament tres:

 1. La Protohistòria de la plana occidental catalana en el context del Mediterrani nord-occidental
 2. Les pràctiques agroalimentàries prehistòriques i protohistòriques al Mediterrani Occidental
 3. La formació i el desenvolupament de les societats complexes al Pròxim Orient i al Mediterrani

Responsable: Dra. Natàlia Alonso Martínez natalia.alonso@udl.cat

Membres:

Descripció: En aquesta línia de recerca conflueixen diverses àrees de coneixement associades a la ciència històrica. Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Història Medieval, Història Moderna, Història d'Amèrica, Història Econòmica, Història Contemporània, així com les matèrias vinculades a les cièncias y tècniques historiogràfiques tenen, totes elles, capacitat acreditada per emprendre la comprensió del temps present des de l'estudi del passat, atenent igualment la gestió i conservació del patrimoni històric i cultural, així como els processos de construcció de la memòria col·lectiva que necessita la societat actual en la seva voluntat de cohessió social. 

Responsable: Dr. Pere Benito Monclús pere.benito@udl.cat

Membres:

Descripció: Té com a objectiu problemitzar el desenvolupament com a objecte d’estudi, analitzar la seva trajectòria paradigmàtica i oferir una visió el més ampla i detallada possible de l’ aparell institucional del desenvolupament. Investigacions centrades en l’estudi de les relacions constatables entre els poders públics, la política y l’acció col·lectiva (moviments socials) en contextos de desenvolupament.

Responsable: Dr. Víctor Bretón de Zaldivar victor.breton@udl.cat

Membre: Dr. Albert Roca Álvarez

Descripció: Les línies de recerca que en la disciplina de la Història de l’Art poden conduir a la realització d’una excel·lent tesi doctoral són nombroses. La UdL prioritza les que es descriuen a continuació, entenent que són suficientment àmplies (des de qualsevol manifestació artística -formal o conceptual- conreada a l’Antiguitat Tardana, Romànic, Gòtic, Renaixement, Barroc, Segle XIX fins a les manifestacions artístiques de la contemporaneïtat) per a endegar i culminar un bon exercici acadèmic amb plenes garanties de suficiència científica.

Responsable: Dr. Ximo Company Climent  ximo.company@udl.cat

Membres:

Descripció: La línia de recerca en Filologia Anglesa i Lingüística ofereix als estudiants la formació necessària per dur a terme recerca acadèmica sobre la llengua anglesa, les seues literatures i les seves cultures així com aspectes que se situen en la intersecció entre la lingüística i la tecnologia.

ResponsableDr. Josep Mª Cots Caimons josepm.cots@udl.cat

Membres:

Descripció: La línia de recerca en Llengües Aplicades ofereix formació avançada en àrees específiques relacionades amb l'aprenentatge i ús de llengües en contextos bilingües i multilingües i des de diferents perspectives científiques i professionals com són la lingüística, la psicolingüística, la sociolingüística, l'educació, la traducció / interpretació i les TIC.

ResponsableDr. Josep Mª Cots Caimons josepm.cots@udl.cat

Membres:

Descripció: Aquesta línia de recerca té com a objecte d’estudi quatre àmbits de la filologia catalana i també de l’occitana, dos de vinculats amb la llengua i dos amb la literatura: per una banda, el Patrimoni lingüístic i la Lingüística aplicada catalana, i per l’altra, el Patrimoni literari i els Estudis de crítica. Sobretot els tres primers afegeixen al vessant de la recerca una dimensió pràctica.

Responsable:  Dr. Jordi Malé Pegueroles jordi.male@udl.cat

Membres:

Descripció: Estudi dels mitjans de comunicació de masses en totes les seves dimensions, ja sigui des del punt de vista dels discursos, els continguts o la recepció en les audiències. La línia està vinculada al treballs de recerca desenvolupats en el marc del “Grup de recerca en transformacions en els mitjans audiovisuals i les seves implicacions en el desenvolupament polític, cultural i social” (TRAMA).

(https://tramaudl.wordpress.com/)

 SUBLÍNIES

Anàlisi dels textos mediàtics

Anàlisi dels textos mediàtics narratius, persuasius, informatius i estètics. Mètodes d’anàlisi dels textos escrits, audiovisuals i multimèdia. Anàlisi dels diferents gèneres i formats, la seva evolució y concreció en els diferents mitjans. 

Anàlisi de la recepció i de les audiències

Audiències dels mitjans de comunicació. Noves formes i hàbits de consum. Usos dels mitjans de comunicació. Anàlisi dels efectes. Fans i cultura fan.

Promoció del Patrimoni cultural i natural als mitjans de comunicació

Turisme induït per la ficció audiovisual. Estratègies transmèdia i multimèdia de promoció del patrimoni i del territori. TIC aplicades a la promoció del patrimoni. El documental sobre patrimoni. Mètodes de recerca i avaluació de la comunicació del patrimoni natural i cultural i els seus efectes en el turisme. Turisme mediàtic .

Gènere i mitjans de comunicació

Anàlisis de la representació dels rols de gènere als mitjans de comunicació impresos, audiovisuals i multimèdia. Igualtat de gènere als mitjans de comunicació. La perspectiva interseccional (sexe, gènere, raça, ètnia, classe, orientació sexual) en l’anàlisi dels mitjans. Historia i evolució del discurs de gènere als mitjans de comunicació.

Mitjans de comunicació, història i memòria

Història de la comunicació social. Els mitjans de comunicació com agents del canvi històric. La representació de la història i la memòria als mitjans de comunicació.

Llengua i mitjans de comunicació

Usos de la llengua als mitjans de comunicació. Anàlisi dels usos lingüístics i de les varietats lingüístiques (diafàsiques, diastràtiques i diatòpiques) emprades als mitjans audiovisuals. Anàlisi de la representació de llengües i parlants als mitjans. Les ideologies lingüístiques als mitjans de comunicació. Identitats i llengua als mitjans. Estudis d’assessorament i dels models de llengua estàndard a la ficció audiovisual. Construcció de significat, semiòtica i multimodalitat als mitjans.

Anàlisi de les xarxes socials

Les xarxes socials com eines de comunicació de crisi. Usos polítics de les xarxes socials. Mètodes d’anàlisi de les xarxes socials.

 

Responsable: Dr. Jordi Nieto Ferrando  jorge.nieto@udl.cat

Membres:

SUBLÍNIES

Literatura francesa i francòfona

Inclou tota recerca centrada en les literatures en llengua francesa, els corrents literaris, els autors, les obres, la seva relació amb el context i amb els seus receptors i els valors ètics i estètics que comporten.

Literatura francesa i francòfones comparades

Comporta l’anàlisi de les relacions entre les literatures de l'àmbit de la francofonia i la catalana i/o castellana. Respon a una perspectiva transnacional i intercultural. També pot estar referida a les relacions entre literatura i pensament, o entre literatura i altres manifestacions artístiques.

Cultura i Societat franceses i francòfones

Comprèn diferents línies temàtiques relacionades amb les representacions culturals, literàries i artístiques en el món de la francofonia, com ara multiculturalisme, plurilingüisme, construccions identitàries, literatures postcolonials, literatures desterritorialitzades, literatures immigrants, o literatures de dona.

Teoria literària i humanística en l'àmbit francòfon

Comprèn la recerca relativa a construccions teòriques i a les metodologies interpretatives d'origen francès o francòfon.

Didàctica de la llengua francesa

Focalitza sobre la didàctica del francès com a llengua estrangera i com a llengua d'especialitat, aplicada a àmbits diversos com ara l'adquisició de llengües maternes i estrangeres, el bilingüisme, el multilingüisme, la didàctica de les competències de comunicació, de les competències culturals, interculturals i literàries o la didàctica de les llengües d'especialitat (lexicologia, lexicografia i terminologia multilingües).

Lingüística francesa

Aquesta línia abasta totes les investigacions específiques i totes les disciplines que tenen a veure amb l'estudi lingüístic de la llengua francesa, tant en diacronia com en sincronia.

Responsable: Dra. Carme Figuerola Cabrol carme.figuerola@udl.cat

Membres:

SUBLÍNIES

Història de la llengua espanyola

Aprofundeix en el coneixement de la llengua espanyola com un sistema que es constitueix mitjançant el canvi i que sobreviu gràcies al canvi. El procés de transformació s’estudia a partir de la documentació de totes les èpoques, incloent també com a font de documentació l’onomàstica i la toponímia.

Relacions entre llengua, pensament, cultura i societat

Comprèn l’anàlisi de l’impacte que els trets socials i culturals de les comunitats hispanoparlants tenen sobre l’estructura i l’ús de la llengua espanyola, i viceversa, així com la influència mútua entre llengua i pensament.

Ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera o segona llengua

Abasta l’estudi del procés d’adquisició de la llengua espanyola i la cultura hispana en un context d’ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres o de segones llengües, incloent-hi l’ensenyament a immigrants, fent especial èmfasi en les relacions interculturals en aquest context i en les estratègies didàctiques.

Literatura espanyola i hispanoamericana

Comporta l’estudi d’obres literàries escrites en espanyol de les diferents èpoques amb diferents metodologies crítiques. Temes i formes, tradició i innovació, corrents estètics i literaris, influències i difusió, història literària. Edició de textos i crítica textual.

Estudis lèsbics, gays, trans i queer

Investiga les representacions culturals de les “minories sexuals” a Espanya I Hispanoamèrica al llarg dels segles, vinculant les esferes dels canvis polítics, l’evolució històrica i la producció artística-literària amb el propòsit d’avaluar si les representacions culturals poden ser plenament valorades com a miralls dels canvis socials i polítics.

Responsable: Dr. Javier Terrado Pablo Javier.terrado@udl.cat 

Membres:

Descripció: Es proposa l’estudi, com a possibles arguments de Doctorat, dels principals camps temàtics de les àrees de coneixement de Filologia Grega i de Filologia Llatina, amb especial atenció a la Mitologia Clàssica (o comparada) i a la prosoponímia i altres detalls relatius a la història i pervivència dels gèneres literaris antics. Algunes sub-línies podrien ser la Tragèdia Grega i la Comèdia Romana (o el Teatre Greco-llatí, en general), la Poesia hel·lenística grega, la tradició clàssica, la Retòrica Clàssica i la Filologia Llatina Medieval, sense oblidar la lexicologia (estudis etimològics) i altres aspectes de la Lingüística, tant Grega com Llatina.

Responsable: Dr. Matías López López matias.lopez@udl.cat

Membres:

Indexació dels articles de les tesis per compendi del Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura

Dels articles publicats o acceptats, almenys dos han d’estar publicats en revistes que ocupin posicions rellevants (quartil 1, 2 i 3) en la Science Edition o la Social Science Edition del Journal Citation Reports. Així mateix, es consideren les revistes que ocupin aquests mateixos quartils en el Scimago Journal Rank segons la Subject Category o les revistes contingudes en bases de dades com ara Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Scopus o les llistes Carhus Plus (A o B).

S’ha de presentar un escrit del director o directora de la tesi on es posi de manifest la situació de cada un dels articles (publicat o acceptat) i l’índex d’impacte de cada un dels articles que formen part de la tesi.

   Darrera modificació: