DEFENSA DE LA TESI

A partir de quin moment es pot defensar la tesi?

Des de l’endemà de l’entrada en dipòsit (exposició pública) de la tesi a Secretaria General, fins al primer dia possible de lectura, han de passar un mínim de 15 dies naturals i un màxim de 4 mesos des de l’acord de dipòsit de la Comissió Acadèmica.

Si s’exhaureix aquest termini, l’acord quedarà sense validesa i s’haurà de reiniciar el procediment de lliurament de la tesi doctoral.

 

Qui ha de comunicar la data de la defensa?

El o la membre del tribunal que pertany a la UdL, o el secretari/ària, amb una antelació mínima de quinze dies naturals a la data de celebració.

La comunicació s’ha de fer emplenant i enviant aquest document per correu electrònic a escoladoctorat@udl.cat.

 

Es pot fer la defensa telemàtica?

Les defenses de tesis han de ser presencials i s’han de dur a terme en algun dels espais de la Universitat de Lleida.

Les comissions acadèmiques podran autoritzar les defenses telemàtiques en casos excepcionals, d’acord amb el Protocol per a la defensa de tesis per mitjans telemàtics.

Si es vol realitzar la defensa telemàtica, cal indicar-ho a la sol·licitud de lliurament de tesi doctoral.

   Darrera modificació: