TRIBUNAL PER A LA DEFENSA DE LA TESI

Qui proposa el tribunal?

El director/a de tesi ha de lliurar aquest document amb la resta de documentació per al dipòsit de la tesi.

Qui aprova la composició del tribunal?

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat

Quina ha de ser la composició del tribunal?

 • Tres titulars. Majoria externs a la UdL (també es consideren membres externs a la UdL el professorat jubilat, el professorat en excedència, el professorat en serveis especials i el professorat emèrit honorífic, però no el professorat emèrit contractat per la UdL).
 • Dos suplents.
 • Mínim una dona
 • Màxim un membre de la UdL, que realitzarà la funció de secretari/ària. Professor en actiu.

Quins requisits han de ternir els membres del tribunal?

 • Han de ser Doctors/es
 • Tenir experiència investigadora acreditada
 • No poden formar part del Tribunal ni els directors o directores de la tesi ni els tutors o tutores, llevat que es tracti de tesis en règim de cotutela i es contempli en el conveni corresponent.
 • No poden tenir conflicte d’interessos amb el Doctorand/a
 • Els avaluadors externs poden formar part del Tribunal.
 • Quan la tesi es presenti en format d’articles, els coautors de les publicacions no poden formar part del Tribunal.
 • En els casos de tesis que optin a la Menció Internacional, obligatòriament, com a mínim, un dels membres titulars del Tribunal ha de ser d’una institució d’educació superior o centre de recerca estranger, diferent del lloc en el qual s’hagi realitzat l’estada
   Darrera modificació: