TRIBUNAL PER A LA LECTURA DE LA TESI

El director o directora de la tesi presenta la proposta de tribunal: 3 titulars i 2 suplents (1 titular de la UdL i 1 suplent de la UdL)

Comunicació de l'acte de lectura de tesi a l'Escola de Doctorat

El o la membre del tribunal que pertany a la UdL, ha de comunicar l’acte de defensa de la tesi doctoral a la comissió acadèmica del programa de doctorat amb una antelació mínima de quinze dies naturals a la data de celebració.

La comunicació es pot fer per correu electrònic des del compte institucional UdL en el qual comuniqui dia - hora - lloc  i espai de l'acte de lectura, al correu electrònic de l'Escola de Doctorat escoladoctorat@udl.cat; o bé, per mitjà d'un escrit signat electrònicament: model.