MENCIÓ INTERNACIONAL

 

Per tal de poder incloure la menció de DOCTOR O DOCTORA INTERNACIONAL a l’anvers del títol de doctor o doctora cal que es compleixin els requisits establerts a l'artícle 33.1 de la Normativa Acadèmica de Doctorat:

  1. Que mentre hagi estat matriculat o matriculada de tutela de tesi doctoral, l’investigador o investigadora en formació hagi realitzat una estada mínima de tres mesos fent treballs d’investigació que li hagin estat reconeguts per la UdL, fora d’Espanya, en una institució d’ensenyament superior o en un centre d’investigació de prestigi.
  2. L’estada ha d’estar avalada pel director o directora de la tesi i autoritzada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.
  3. El doctorand o doctoranda un cop finalitzada l’estada, ha de sol·licitar un certificat al centre en el qual hagi estat. En aquest certificat han de constar les dates exactes de l’estada, els supervisors o supervisores d’aquell centre i l’activitat realitzada. Aquest certificat l’ha d’incorporar al seu document d’activitats.
  4. No s’admetrà una estada realitzada en el país de residència habitual de l’investigador o investigadora en formació per optar a la Menció Internacional. No obstant això, si es fa l’estada, aquesta s’ha de registrar en el document d’activitats.
  5. Es poden fer estades en diferents institucions, sempre i quan, la suma de totes elles sigui de 3 mesos com a mínim.
  6. Que la tesi doctoral, o una part (com a mínim el resum i les conclusions), estigui redactada en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement diferent de qualsevol de les llengües oficials d’Espanya. Una part de la tesi també s’ha d’exposar en una de les llengües a què s’acaba de fer referència. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, i informes dels experts provinguin d’un país de parla hispana.
  7. Que la tesi doctoral tingui l’informe d’un mínim de dos persones expertes que pertanyin a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació diferent del centre on ha fet l’estada i que siguin de fora d’Espanya.
  8. Que formi part del Tribunal avaluador de la tesi almenys un Doctor o Doctora expert en el tema de la tesi que pertanyi a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació d’un estat diferent d’Espanya. Aquesta persona ha de provenir d’un centre diferent del de la realització de l’estada.
  9. Que la defensa de la tesi s’hagi efectuat a la UdL. En el cas de programes de Doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que indiquin els convenis de col·laboració.
   Darrera modificació: