TESIS PER ARTÍCLES

Normativa acadèmica de Doctorat de la Universitat de Lleida

Article 28. Tesi en format d’articles

28.1. En el moment de l’entrega de la tesi doctoral, la memòria ha de tenir un mínim de quatre articles, dels quals almenys dos han d’estar publicats o acceptats. Cal presentar els comprovants corresponents juntament amb la memòria que ha de revisar la comissió acadèmica del programa de doctorat.

28.2. S’accepten articles publicats, com a màxim, en els quatre anys anteriors a la presentació de la tesi, en què l’investigador o investigadora en formació sigui primer o segon autor. Dels articles publicats o acceptats, almenys dos han d’estar publicats en revistes que ocupin posicions rellevants (quartil 1, 2 i 3) en la Science edition o la Social Science edition del Journal Citation Reports. Així mateix, es consideren les revistes que ocupin aquests mateixos quartils en el Scimago Journal Rank segons la Subject Category o les revistes contingudes en bases de dades com ara Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Scopus o les llistes Carhus plus (A o B).

S’ha de presentar un escrit del director o directora de la tesi on es posi de manifest la situació de cada un dels articles (publicat o acceptat) i l’índex d’impacte de cada un dels articles que formen part de la tesi.

28.3. En el cas dels articles signats per més d’una persona, aquests articles no poden formar part de més d’una tesi doctoral. Per acreditar aquesta circumstància, l’investigador o investigadora en formació ha d’aportar un document signat per les altres persones coautores de l’article on hi ha de constar:

- la declaració que l’article no ha estat presentat en cap altra tesi doctoral

- l’autorització dels coautors no doctors a l’investigador o investigadora en formació per presentar-lo en la seua tesi

IMPORTANT:

En el moment de fer el lliurament on line de la tesi, cal aportar les renúncies dels coautors dels articles que formen part de la tesi:

Declaració coautors Doctors

Renúncia coautors No doctors

28.4. La tesi ha d’incloure:

1. Resum, d’una pàgina com a màxim, en català, en castellà, en anglès, i si es considera adient, en qualsevol altra llengua.

2. Introducció del tema que s’investiga i els objectius que es pretén assolir.

3. Breu exposició de la metodologia utilitzada.

4. Articles publicats o acceptats que constitueixen la tesi.

5. Discussió global dels resultats.

6. Conclusions finals.

7. Bibliografia.

28.5. Els requisits per a la direcció, inscripció, elaboració de nomenament de tribunals i defensa de la tesi són els mateixos que els establerts amb caràcter general per a la tesi en format clàssic.

28.6. Els coautors dels articles no poden formar part del tribunal establert per jutjar l’examen de lectura de tesi. Tampoc poden ser considerats com a avaluadors externs de la tesi.