COMISSIÓ ACADÈMICA

Coordinador:

3 membres:

 • Dra. Marta Llovera Tomas
 • Dra. Sílvia Bielsa Martín
 • Dr. José Carlos Enrique Serrano Casasola

1 investigadora en formació:

 • Sra. Júlia Freixes Vidal

 

Podeu comunicar-vos amb els membres de la Comissió Acadèmica a través del Campus Virtual

DADES D'INTERÈS

Número de places


S'ofereixen 46 places de nou ingrés.

 

Perfil d'ingrés


1) Ingrés sense complements de formació:

Haver realitzat un grau/llicenciatura en disciplines relacionades amb les Ciències de la Vida, incloent: Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Biomedicina, Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició, Psicologia, etc.

A més, haver cursat un Màster universitari en una disciplina de l'àmbit de la Salut, incloent algun dels següents Màsters oficials:

 • Màster universitari en Ciències de la Infermeria
 • Màster universitari en Biotecnologia en Ciències de la Salut
 • Màster universitari en Recerca Clínica en Medicina
 • Màster universitari en Educació per a la Salut
 • Master universitari en Recerca en salut

Com a alternativa al Màster, es pot accedir al Doctorat en Salut sense necessitat de complements de formació en els següents casos:

 • Si s'han superat almenys dos cursos d'especialització sanitària (MIR, BIR, PIR, etc.)
 • Si s'ha obtingut la Suficiència Investigadora o el Diploma d'Estudis Avançats (D.E.A.) a través de programes anteriors de doctorat en Salut o àmbits relacionats amb la Salut (com a Biomedicina, Biotecnologia, Neurociència, etc.).

Aquestes vies d'entrada no són exclusives. Es consideraran també altres graus, llicenciatures i màsters d'orientació cap als àmbits recollits en el programa. En aquests casos, es podrà exigir la realització de complements de formació que seran definits per la Comissió acadèmica del programa en cada cas específic, com s'indica a continuació.

2) Altres ingressos que poden requerir complements de formació:

 1. En el cas d'estudiants que accedeixen amb un grau en l'àmbit de la Salut de 300 ECTS (per exemple, graduats en Medicina), si aquest no inclou un període de formació en recerca d'almenys 60 ECTS comparable al del Màster, serà necessari realitzar complements de formació (especificats en l'apartat 3.4).
 2. En cas que l'alumne/a faig realitzat un Grau o Llicenciatura fora de l'àmbit de la salut (per exemple, Química), encara que després hagi realitzat un Màster en l'àmbit de Salut (Biotecnologia, Biomedicina, etc.), la Comissió valorarà si ha de realitzar complements de formació. Això també succeirà si l'accés es realitza a través d'un Màster que no sigui de l'àmbit de la Salut.

La Comissió Acadèmica de Doctorat valorarà cada cas per a determinar que complement(s) de formació es requereix en cadascun. Els complements podran ser cursos específics dels Màsters en Salut que es realitzen en la Universitat de Lleida. També podran ser cursos de Màsters oficials oferts per altres Institucions, que la Comissió Acadèmica consideri adequats en funció de la seva qualitat i temàtica.

3) Accés amb titulació universitària estrangera: Els estudiants amb títol estranger sense homologar requeriran per a la plena validesa de la seva matrícula una resolució d'equivalència atorgada pel Rector, després d'escoltar la valoració de la Comissió Acadèmica del Doctorat. L'equivalència haurà de sol·licitar-se dins del termini establert per la Universitat aquest termini serà previ al de preinscripció al Doctorat), tal com s'especifica a dalt. Una vegada sol·licitada l'equivalència, es podrà realitzar la preinscripció (o sol·licitud d'admissió) al doctorat. En aquests casos, si la Comissió Acadèmica considera que es donen les condicions, l'admissió al doctorat serà condicional a aprovació de l'equivalència d'estudis per part del rector.

 

Criteris de selecció


La Comissió Acadèmica del programa serà l'encarregada de realitzar l'admissió i selecció dels alumnes. En el cas que la demanda del programa superi el nombre de places màxim ofert, els criteris de selecció en què es basarà la comissió acadèmica seran els següents:

 1. Estar en possessió del títol de màster amb les característiques indicades en el perfil d'ingrés (fins a 5 punts).
 2. Expedient acadèmic global del títol que d'accés al programa (fins a 3 punts).
 3. Experiència professional en àmbits relacionats amb el programa (fins a 1 punt).
 4. Altres mèrits (premi fi de carrera, publicacions, altres titulacions, etc.) (fins a 1 punt)

La comissió acadèmica del programa detallarà el barem utilitzat en el procés d'admissió, que serà públic i conegut per l'aspirant.

 

Complements de formació


La Comissió Acadèmica de Doctorat valorarà cada cas per a determinar quals d'ells necessiten un complement(s) de formació. Els complements podran ser cursos específics dels següents Masters en Salut que es realitzen en la Universitat de Lleida:

 • Màster universitari en Ciències de la Infermeria
 • Màster universitari en Biotecnologia en Ciències de la Salut
 • Màster universitari en Recerca Clínica en Medicina
 • Màster universitari en Educació per a la Salut
 • Master universitari en Recerca en Salut

També podran ser cursos de Masters oficials oferts per altres Institucions, que la Comissió Acadèmica consideri adequats en funció de la seva qualitat i temàtica.

 

Dossier d'Indicadors del Programa


Dossier d'Indicadors d'aquest Programa de Doctorat (segon els indicadors de la Guia d'Acreditació d'AQU Catalunya)

  Competències

Bàsiques

- Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

- Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

- Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

- Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

- Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

- Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

- Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.

- Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.

- Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes novedosos i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

- Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinar.

- Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

- La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

  Activitats Formatives

Aquí trobarás tota la informació sobre les ACTIVITATS FORMATIVES de Doctorat   

Núm. hores: 30

Tipologia: Formació teòrica i científica.

Contingut: Cursos de formació transversal per a científics en formació.

Es tracta de cursos de formació transversals de diferents temàtiques com la redacció d'articles científics, presentació de resultats, lideratge, transferència o altres temes transversals a totes les ciències. Es pot complir amb els programes de seminaris de recerca dels doctorands, desenvolupats a nivell del Grup, del Centre, i/o en Jornades especials per a doctorands a nivell Regional o Estatal.

Caràcter: Obligatòria

Modalitat d'ensenyament: Presencial

Planificació temporal: Cada any es planificaran i impartiran 2-3 activitats de 10-20 hores sobre els temes descrits a dalt, que es faran durant l'any acadèmic. Això permetrà als Investigadors en Formació complir amb els requisits mínims anuals de l'activitat. A més, durant el curs es farà cada divendres una sessió de presentació de projectes i resultats per investigadors en formació que també contribuirà a augmentar l'oferta formativa per als Investigadors en Formació. Sota la supervisió del director, el doctorand haurà de presentar el seu treball de recerca en aquesta mena de seminaris almenys una vegada cada curs o cada dos cursos.

Competències: Tot això li servirà per a adquirir les competències:

 • CB11 (Comprensió sistemàtica de diferents subdisciplines de l'Àrea de la Salut i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest àrea)
 • CB14 (Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees).

Recursos humans i materials: Els recursos humans necessaris a aquesta activitat són els Professors de la UdL que impartiran la formació. A més, cas a cas s'utilitzarà també personal dels instituts de recerca i/o formació afins a la Universitat de Lleida, com el IRBLleida, l'ICE, AGROTECNIO o INSPIRIS. Els recursos materials de totes aquestes institucions estaran disponibles per a aquestes activitats de formació.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Mobilitat: Aquesta activitat no requereix necessàriament mobilitat.

No obstant això, és possible que els cursos de formació transversal es duguin a terme en altres centres. Per això, es reconeixeran les activitats realitzades i controlades en altres Institucions d'Ensenyament Superior o de Recerca reconegudes.

Núm. hores: 60

Tipologia: Formació especialitzada, aplicada, pràctica, tecnològica i procedimental

Contingut: Es tracta de seminaris de recerca bàsica i/o clínica impartits per especialistes en diferents subdisciplines de la Salut que acudeixin al Centre, sent especialment rellevants les relacionades amb la línia de recerca que desenvolupi el doctorand. Normalment hi ha un seminari d'aquest estil cada setmana, la qual cosa vindria a suposar entre 35 i 40 a l'any. Per recomanació del tutor, director i/o Comissió Acadèmica, el doctorand/a deure llegir abans del seminari un article (de revisió i/o més específic) sobre el tema, i animar-se a plantejar preguntes després del seminari.

El doctorand/a haurà d'assistir a un mínim de 20 seminaris a l'any, i per a cadascun és recomanable que llegeixi almenys un article per a entendre millor i aprofundir més en el tema.

Per recomanació del tutor o director, aquesta activitat pot ser realitzada total- o parcialment a través de l'assistència a algun curs, congrés o simposi especialitzat en alguna subdisciplina de l'àmbit de la salut, sempre que tingui la qualitat científica adequada.

El doctorand/a haurà de reflectir en el DONEU els diferents seminaris als que ha assistit, i fer un resum d'algun seleccionat que li hagi resultat més interessant i rellevant per al seu propi treball. En aquest cas, haurà de presentar un certificat d'assistència al curs, així com el programa on quedi reflectida la planificació temporal de les diferents xerrades i els professors del curs.

Caràcter: Obligatòria

Modalitat d'ensenyament: Presencial

Planificació temporal: En general s'organitza un seminari setmanal, que són planificats al principi de cada curs acadèmic (1 de setembre a 31 de juliol). Si el doctorand/a assisteix a un seminari cada dues setmanes, haurà complert amb el mínim de 20 per any. A més, es recomana la participació en almenys una jornada regional, nacional o internacional a l'any, a partir del segon any.

Competències: Tot això li servirà per a adquirir les competències:

 • CB11 (Comprensió sistemàtica de diferents subdisciplines de l'Àrea de la Salut i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest àrea)
 • CB12 ( Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació)
 • CB13 (Capacitat de contribuir a l'ampliació de les fronteres de coneixement a través d'una recerca original)
 • CB14 (Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes)
 • CB15 (Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general)
 • CB16 (Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic ...).

Recursos humans i materials: Els recursos humans necessaris a aquesta activitat són els Professors de la UdL, dels instituts de recerca i/o formació afins a la Universitat de Lleida, com el IRBLleida, l'ICE, AGROTECNIO o INSPIRIS, i els seus col·laboradors externs que impartiran la formació. Els recursos materials de totes aquestes institucions estaran disponibles per a aquestes activitats de formació.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorant

Mobilitat: Aquesta activitat contempla la mobilitat del doctorand al lloc de celebració de les trobades. Suposarà una experiència formativa, tant d'aprenentatge com respecte a l'exercici d'intercanvi de coneixement i experiències amb altres investigadors en formació i experimentats.

Núm. hores: 80

Tipologia: Formació en comunicació de resultats científics.

Contingut: Mitjançant aquesta activitat, el doctorand aprendrà a desenvolupar i presentar els resultats d'un treball de recerca, i a defensar-los de manera crítica davant la comunitat científica.

Per a poder desenvolupar aquesta activitat, el doctorand/a, baix supervisió del seu director, haurà d'aprendre la metodologia de treball, obtenir suficients resultats del seu treball de recerca, haurà d'analitzar-los de manera crítica i havent llegit les publicacions sobre el tema, haurà d'escriure un resum i preparar la presentació. El resum presentat haurà de quedar inclòs en el DONEU, així com la informació del congrés al qual s'assisteix.

Caràcter: Obligatòria

Modalitat d'ensenyament: Presencial

Planificació temporal: Almenys una comunicació presentada a meitat del doctorat, i un total de dos en finalitzar.

Competències: Tot això li servirà per a adquirir les competències:

 • CB11 (Comprensió sistemàtica de diferents subdisciplines de l'Àrea de la Salut i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest àrea)
 • CB12 ( Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació)
 • CB13 (Capacitat de contribuir a l'ampliació de les fronteres de coneixement a través d'una recerca original)
 • CB14 (Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes)
 • CB15 (Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general)
 • CB16 (Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic ...).

Recursos humans i materials: Per a l'assistència al congrés, el doctorand/a pot sol·licitar una bossa de viatge que ofereix la Institució o el Ministeri d'Educació a investigadors en formació, o bé beneficiar-se del finançament per a recerca i formació d'investigadors del seu director de Tesi.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació. Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Mobilitat: Aquesta activitat contempla la mobilitat del doctorand al lloc de celebració de les trobades.

Núm. hores: 300

Tipologia: Formació teòrica i científica

Contingut: Abans de finalitzar la Tesi (normalment a partir del segon any de Tesi per a doctorands a temps complet), baix supervisió del director, el doctorand haurà de preparar almenys un article de recerca amb els resultats del seu treball, per a publicació preferentment en una revista indexada de qualitat (del JCR, SCIMAGO, SCielo o SCOPUS). L'article haurà d'estar acceptat oficialment per la revista per a poder finalitzar la Tesi.

Sota supervisió del director, el doctorand/a haurà d'obtenir els resultats (el que a vegades pot portar bastant temps, i pot implicar redissenyar alguns experiments o incloure nous), llegir articles relacionats amb la temàtica específica del seu treball per a estar al dia, analitzar les dades obtingudes, i preparar el treball per a publicació (preparar les figures i escriure el text). Una vegada enviat a la revista, el doctorand haurà d'incloure un resum en el DONEU (incloent dades de la revista, rellevància en el camp, etc.), i haurà d'afegir nous informes sobre l'estat de l'article sotmès fins a ser acceptat oficialment.

Atesa l'especificitat dels professionals de salut i seguint el mateix criteri que la ANECA i l'AQU en l'avaluació de sexennis de recerca, també es consideraran patents amb explotació comercial, coordinació d'assajos clínics, i altres activitats definides en els criteris de les agències de qualitat com a equivalents a un article científic de qualitat.

Caràcter: Obligatòria

Modalitat d'ensenyament: Semipresencial

Planificació temporal: L'investigador en formació no podrà defensar la seva tesi sense haver conclòs aquesta activitat. L'articulo haurà d'estar oficialment acceptat, i la patent o assaig clínic oficialment registrats.

Competències: Tot això li servirà per a adquirir les competències:

 • CB12 ( Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació)
 • CB13 (Capacitat de contribuir a l'ampliació de les fronteres de coneixement a través d'una recerca original)CB14 (Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes)
 • CB15 (Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general).

Recursos humans i materials: Aquesta activitat requereix la implicació del doctorand i dels seus directors per a l'obtenció de dades, l'anàlisi dels resultats i la redacció del treball. El centre disposa d'ordinadors que poden ser utilitzats per a aquesta activitat i la biblioteca de la UdL disposa de subscripcions a la majoria de les revistes científiques del camp de la Salut.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el doctorand haurà d'incloure un resum del document en el DONEU (incloent dades de la revista, rellevància en el camp, etc.), i haurà d'afegir nous informes sobre l'estat de l'article sotmès fins a ser acceptat oficialment. Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Núm. hores: 40

Tipologia: Formació aplicada, pràctica, tecnològica i procedimental

Contingut: Es tracta de realitzar una estada en un altre centre de recerca per a aprendre una tècnica o realitzar part d'una recerca relacionada amb el tema de Tesi. Les estades fora dels estudiants es poden programar fàcilment gràcies a l'àmplia xarxa de contactes i col·laboracions nacionals i internacionals dels grups de recerca que desenvolupen el programa de doctorat. L'elecció del centre i el treball concret a realitzar seran proposats pel director de la Tesi, perquè ha de guardar coherència amb el treball de Tesi del doctorand/a.

El doctorand/a haurà de realitzar l'estada amb aprofitament, la qual cosa li servirà tant a nivell tècnic, com per a ampliar la seva ment en veure altres maneres de treballar i altres enfocaments científics. Després de tornar, l'alumne/a deure realitzar un resum sobre el que s'ha après durant l'estada, sobre els resultats obtinguts i com aquests encaixen dins de la temàtica de la Tesi.

Tot això ha de quedar inclòs en el DONEU.

Caràcter: Obligatòria

Modalitat d'ensenyament: Presencial

Planificació temporal: A realitzar preferentment durant el segon o tercer any de Tesi (pot ser mes tarda en cas d'alumnes a temps parcial).

Competències: Aquesta activitat servirà per a adquirir les competències:

 • CB11 (Comprensió sistemàtica de diferents subdisciplines de l'Àrea de la Salut i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest àrea)
 • CB12 ( Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació)
 • CB13 (Capacitat de contribuir a l'ampliació de les fronteres de coneixement a través d'una recerca original)
 • CB14 (Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes)
 • CB15 (Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general).

Recursos humans i materials: El doctorand/a pot sol·licitar una ajuda (Bossa de Viatge per a Estades Curtes) que ofereix la Institució o el Ministeri d'Educació a doctorands de tercer cicle, o bé beneficiar-se del finançament per a recerca i formació d'investigadors del seu director de Tesi.

Igual que en el cas dels doctorands a temps complet, el doctorand/a a temps parcial pot sol·licitar una ajuda (Bossa de Viatge per a Estades Curtes) que ofereix la Institució o el Ministeri d'Educació a investigadors en formació, o bé beneficiar-se del finançament per a recerca i formació d'investigadors del seu director de Tesi.

Addicionalment i depenent del pressupost disponible i de les necessitats dels investigadors en formació, el programa proporcionarà ajudes competitives als seus investigadors en formació.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació. Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

  Línies de Recerca

Descripció: Investigació realitzada per doctors de tres grups consolidats reconeguts per la Generalitat com a excel·lents, liderats per Eloi Garí (2009 SGR 559), Daniel Sanchis (2009 SGR 346) i Mario Encinas (2009 SGR 740), que desenvolupen 4 línies de recerca amb finançament propi. Totes les línies tenen com a objectiu l'estudi dels mecanismes moleculars i cel·lulars que controlen la proliferació i la diferenciació cel·lular, així com els processos de mort cel·lular, la qual cosa té una gran rellevància per entendre la base de diverses patologies humanes com el càncer, las malalties neurodegeneratives o las patologies cardíaques

 

Cicle cel·lular

La línia de recerca es centra en estudiar els mecanismes interns que regulen la divisió de les cèl·lules eucariotes. L'objectiu general d'aquesta recerca és contribuir a un millor coneixement dels processos que es troben alterats durant la pèrdua de la integritat del genoma i en patologies com el càncer.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/7/cell-cycle

Membres:

 

Senyalització cel·lular i apoptosis

La línia de recerca té com a objectiu: a) l’estudi dels factors neurotròfics i les vies de senyalització intracel·lular activades per aquests factors en relació a la seva funció sobre la supervivència i mort neuronal, i b) l’estudi dels processos que regulen la mort cel·lular en el teixit cardíac.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/10/cell-signalling-and-apoptosis-group

Membres:

 

Senyalització oncogènica i del desenvolupament

La línia de recerca es centra en realitzar un abordatge genètic dels mecanismes que regulen les vies de senyalització cel·lular activades pel proto-oncogen Ret, i la seva regulació pel putatiu supressor tumoral Sprouty. Aquesta recerca té implicacions en camps diversos com el desenvolupament renal y del sistema nerviós perifèric, o la biologia de tumors d'origen neuroendocrí.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/8/oncogenic-signalling-and-development  

MembreDr. Mario Encinas Martin

 

Senyalització per calci i diferenciació cel·lular

La línia de recerca es centra en estudiar els mecanismes moleculars implicats en la proliferació, diferenciació i migració cel·lular, així com la senyalització per calci i el seu impacte en processos com l'establiment de les connexions nervioses, la progressió tumoral i patologies cardíaques.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/9/calcium-cellular-signalling

Membres:

 

ALTRES TUTORS/ES DE LA LÍNIA

Descripció: Investigació realitzada per doctors de tres grups consolidats reconeguts per la Generalitat com a excel·lents, liderats per Enric Herrero/Joaquim Ros (2009 SGR 196), Albert Sorribas (2009 SGR 809) i Reinald Pamplona (2009 SGR 735), que desenvolupen 5 línies de recerca amb finançament propi. Totes les línies tenen com a objectiu l'estudi dels efectes de l'estrés sobre els sistemes biològics, la qual cosa té especial rellevància per entendre les bases de l'envelliment i la neurodegeneració.

 

Biologia Molecular de Llevats

La línia de recerca té com a objectiu principal l'estudi de l'efecte de condicions d'estrés ambiental sobre la proliferació cel·lular, així com les vies de transducció i els sistemes enzimàtics implicats en la defensa i reparació del dany per estrés.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/11/molecular-biology-of-yeast  

MembreDra. Gemma Belli Martínez

 

Bioquímica de l’Estrés Oxidatiu

La línia de recerca té com a objectiu principal l'estudi de l'impacte de l'estrés oxidatiu en les funcions cel·lulars i en malalties humanes com, per exemple, l'atàxia de Friedrich.

Més informació

http://www.irblleida.org/en/research/32/neuronal-signalling-unit

http://www.irblleida.org/en/research/12/oxidative-stress-biochemistry

Membres:

 

Fisiopatologia metabòlica

La línia de recerca té com a objectiu principal l'estudi del paper de l'estrés oxidatiu en el procés fisiològic d'envelliment i en els processos patològics que tenen lloc en les malalties associades a l'edat (diabetis, obesitat, etc.), com també en les malalties neurodegeneratives.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/13/metabolic-physiopathology  

Membres:

 

Modelització Matemàtica de Processos Metabòlics

La línia de recerca es centra en el desenvolupament de mètodes per a l'anàlisi sistèmic de processos metabòlics.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/14/systems-biology-and-statistical-methods-for-biomedical-research

Membres:

 

Senyalització en Llevats

La línia de recerca es centra en l’estudi molecular, genètic i cel·lular d'algunes vies de senyalització que participen en la resposta cel·lular en front a l'estrés oxidatiu.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/15/cell-signalling-in-yeast

Membre: Dra. Maria Ángeles de la Torre Ruiz

 

ALTRES TUTORS/ES DE LA LÍNIA

Descripció: Investigació realitzada per doctors de dos grups consolidats reconeguts per la Generalitat com a excel·lents, liderats per Josep Esquerda/Jordi Calderó (2009 SGR 370) i Loreta Medina (2009 SGR 547), i per un grup de recerca clínica (liderat per Francesc Purroy) de trajectòria sòlida pel que fa a publicacions i obtenció de finançament extern, que desenvolupen 5 línies de recerca amb finançament propi. Todas les línies tenen com a objectiu l'estudi del sistema nerviós i de les malalties del sistema nerviós produïdes per trastorns del neurodesenvolupament, neurodegeneració o degut a isquèmia cerebral.

 

Patologia de la Motoneurona

La línia de recerca es centra a l'estudi dels mecanismes cel·lulars i moleculars que regulen la supervivència i la mort neuronal, així com a l'anàlisi de determinats aspectes relacionats amb el desenvolupament del sistema nerviós i que podrien intervenir, també, en determinades situacions patològiques, com són les malalties neurodegeneratives.

Més informació:  http://www.irblleida.org/en/research/27/experimental-neuromuscular-pathology

Membres:

 

Patologia neuromuscular experimental

La línia de recerca es centra a l’estudi de les bases cel·lulars i moleculars de les malalties neuromusculars i, particularment, de l'esclerosi lateral amiotròfica.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/27/experimental-neuromuscular-pathology  

Membres:

 • Dra. Anna Casanovas Llorens

 

Desenvolupament i Evolució del Cervell

La línia de recerca es centra en estudiar el desenvolupament i la evolució de la amígdala cerebral, una estructura essencial pel control de les emocions i el comportament social, que es troba alterada en divers trastorns del neurodesenvolupament, com l'autisme o la esquizofrènia, i altres trastorns psiquiàtrics.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/24/brain-development-and-evolution  

Membres:

 

Neurobiologia Molecular i del Desenvolupament

La línia de recerca es centra en la caracterització de nous mecanismes moleculars de la formació de circuits neuronals del sistema nerviós. Aquests estudis ajudaran a comprendre els mecanismes que operen en condicions patològiques relacionades amb els trastorns neurològics i psiquiàtrics.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/28/molecular-and-developmental-neurobiology

Membre: Dr. Joaquim Egea Navarro

 

Neurociències Clíniques

La línia de recerca es centra en l’estudi de la isquèmia cerebral transitòria en pacients, fent estudis clinicoradiològics i de biomarcadors per a establir nous predictors de recurrència en aquests pacients.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/26/clinical-neurosciences  

Membres:

Descripció: Investigació realitzada per doctors de tres grups consolidats reconeguts per la Generalitat, liderats per Matias Guiu (2009 SGR 794), Joan Verdaguer (2009 SGR 805) i Monserrat Rué (2009 SGR 632), i altres quatre grups amb una trajectòria investigadora sòlida avalada por nombroses publicacions d'alt impacte, obtenció de finançament extern, i direcció de tesis doctorals, liderats per Elvira Fernández, Ferran Barbé, Josep Reñé i José Manuel Porcel. A més, hi ha un grup emergent de recerca en infermeria (liderat per Pilar Jurschik i Joan Torres), amb importants col·laboracions internacionals amb grups de recerca en infermeria de reconegut prestigi (de Canadà, Bèlgica, Holanda i Finlàndia), que desenvolupa investigació en l'àmbit de l'envelliment, l'epidemiologia i l'educació per a la salut. Entre tots aquests grups, s'ofereixen 15 línies de recerca, que tenen com a objectii la recerca en l'àmbit de la clínica (estudi de diverses patologies), la farmacologia i terapèutica experimental, l'epidemiologia, l'envelliment i l'educació per a la salut.

 

Epidemiologia Aplicada

La línia de recerca es centra en l'estudi de brots epidèmics, investigació de factors de risc per malalties transmissibles, i estimació de cobertures d'activitats preventives periòdiques en l'atenció primària de salut.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/1/applied-epidemiology  

Membres:

 

Farmacoepidemiologia

La línia de recerca té com a objectiu avaluar l'eficàcia, la seguretat i l'eficiència de la tecnologia mèdica lligada a l'ús de medicaments, ja sigui com a prevenció o tractament de malalties.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/2/pharmacoepidemiology

Membre: Dr. Joan Antoni Schoenenberger Arnaiz

 

Fonaments Biològics dels Trastorns Mentals

La línia de recerca es centra en l'estudi de diversos trastorns mentals, com el trastorn bipolar, els efectes del tractament amb liti i els canvis cognitius que tenen lloc en aquests malalties.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/3/biological-foundations-of-mental-disorders  

Membres:

 

Malalties de la Pleura

La línia de recerca es centra en l'estudi citològic i de marcadors tumorals amb tècniques de biologia molecular en el líquid pleural.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/4/research-group-of-cancer-biomarkers-grebic

Membre: Dr. José Manuel Porcel Pérez

 

Patologia mamària

La línia de recerca es centra en l’estudi de nous biomarcadors en tumors mamaris.

Més informacióhttps://www.linkedin.com/in/antonio-llombart-cussac-27799477/

 

Patologia respiratòria

La línia de recerca es centra en dues àrees d'interès: l'estudi dels trastorns respiratoris durant el son i l’estudi de les infeccions respiratòries.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/5/translational-research-in-respiratory-medicine-group  

Membres:

 

Cirurgia Experimental

La línia d'investigació se centra en dos aspectes principals:

 1. Estudiar la resposta biomecànica del tancament de la paret abdominal després d'una intervenció
 2. Millorar la seguretat i els models de predicció en relació al seguiment dels pacients post-UCI.

Més Informació

http://www.irblleida.org/en/research/6/intensive-medicine

http://www.irblleida.org/en/research/22/experimental-surgery

Membre:

 

Farmacologia Experimental

La línia de recerca es centra en l'estudi dels processos de mort cel·lular i la seva modulació per a poder identificar noves aproximacions terapèutiques a la malaltia humana, especialment al càncer.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/17/pharmacology-unit  

Membre: Dra. Judit Ribas Fortuny

 

Genètica de Malalties Complexes

La línia de recerca es centra en l'estudi de la variabilitat genètica del receptor de la vitamina D i el seu paper en la susceptibilitat a la infecció pel virus VIH i la progressió clínica de la SIDA.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/18/genetics-of-complex-diseases 

 

Immunologia i Endocrinologia

La línia de recerca es centra en l'estudi dels mecanismes de pèrdua tolerància immunològica en les malalties endocrines autoimmunitàries, i més concretament en la Diabetis tipus 1 (T1D), i la seva aplicació en el diagnòstic i tractament d'aquestes malalties.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/19/immunology-and-immunopathology-group-griip  

Membres:

 

Nefrologia Experimental

La línia de recerca es centra en l'estudi del metabolisme mineral en pacients amb insuficiència renal crònica i la influència genètica en el desenvolupament de l'hiperparatiroidisme secundari.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/20/vascular-and-renal-translational-research-group  

Membre:

 

Patologia Oncològica

La línia de recerca es centra en estudiar les alteracions moleculars dels càncers d'endometri, tiroide i la pell, en correlació amb les característiques clíniques i patològiques.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/16/oncological-pathology  

Membres:

 

Patologia Digestiva i Oncohematològica

La línia de recerca es centra en l’estudi de la carcinogènesi colo-rectal i els processos oncohematològics, en particular els limfomes i altres processos limfoproliferatius.

Més informació:  

http://www.irblleida.org/en/research/21/clinical-and-experimental-research-in-digestive-and-hematological-pathology

http://www.irblleida.org/en/research/23/endocrine-bariatric-and-metabolic-surgery

Membres:

 

Infermeria i Salut

La recerca es centra en els següents àmbits: 1) desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge intergeneracional mitjançant la interacció entre nens i adults; 2) millora de l'educació ciutadana i de les pràctiques d'infermeria basades en l'evidència per reduir caigudes en persones grans, i millorar en el tractament d'úlceres, de la incontinència, del dolor, així com de les cures pal·liatives.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/31/research-group-of-health-care-grecs  

Membres:

 

Anàlisi Econòmica i Salut

La recerca es centra en fer models matemàtics per valorar els riscs versus els beneficis en diverses estratègies de sondeig, detecció precoç i tractament de malalties mamàries.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/14/systems-biology-and-statistical-methods-for-biomedical-research 

Membre: Dra. Montserrat Rué Monné

 

ALTRES TUTORS/ES DE LA LÍNIA

Indexació dels articles de les tesis per compendi del Programa de Doctorat en Salut

Les publicacions de les tesis per compendi d'articles que es presentin en el Programa de Doctorat en Salut han de complir els requisits de qualitat mínims següents:

- La tesi ha de contenir, com a mínim, quatre articles escrits.

- Almenys dos articles han d'estar publicats o acceptats en revistes indexades al Journal Citation Reports-Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI)- o SCImago Journal Rank (SJR).

- Els articles publicats o acceptats han d'estar directament relacionats amb el Pla de Recerca presentat pel/la Investigador/a en Formació.

- Almenys un dels articles publicats o acceptats ha de contenir resultats originals derivats de la tesi.

- Els articles no publicats hauran d'estar enviats a una revista per valorar-ne la publicació.

Nota: La Comissió valorarà la inclusió de patents en substitució d'alguna de les publicacions. Es consideraran les patents que es trobin en explotació, demostrada mitjançant contracte de compravenda o contracte de llicència. Respecte a patents concedides sense estar en explotació, només es valoraran si la concessió s'ha realitzat amb examen previ (tipus B2). En aquests casos caldrà consultar a la Comissió si les publicacions són adequades per presentar la tesi per compendi d'articles, prèviament a l' elaboració del document de la tesi.
   Darrera modificació: