COMISSIÓ ACADÈMICA

Coordinador:

3 membres:

 • Dr. Lluis Coll Mir
 • Dr. Damià Vericat Querol
 • Dr. Aitor Ameztegui González

1 investigadora en formació:

 • Sra. Giada Centenaro

 

Podeu comunicar-vos amb els membres de la Comissió Acadèmica a través del Campus Virtual

DADES D'INTERÈS

Número de places


S'ofereixen 10 places de nou ingrés.

 

Perfil d'ingrés


· Haver realitzat un grau/licenciatura en: 

 • Enginyeria Forestal
 • Enginyeria Agrària in Alimentària
 • Biologia
 • Ciències Ambientals

· Haver realitzat  algun dels següents Màsters oficials:

 • Màster Universitari en Ingeniería de Montes. UDL
 • Màster Universitari en Planificació Integrada para el Desarrollo Rural y la Gestión Ambiental. UDL-CIHEAM
 • Màster Universitari Erasmus Mundus en Gestión Forestal y de Recursos Naturales en el Mediterráneo. UDL
 • Màster Universitari en Incendios Forestales. UDL
 • Màster Universitari Erasmus Mundus European Forestry. UDL
 • Màster Universitari en Gestión forestal y prevención de incendios. UB
 • Màster Universitari en Ingeniería de Montes. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA
 • Màster Universitari en Desarrollo Rural y Certificación Forestal. UCLM
 • Màster Universitari en Ingeniería Ambiental. URV
 • Màster Universitari en Ingeniería de Montes. UPM
 • Màster Universitari en Investigación Forestal Avanzada. UPM
 • Màster Universitari en Ecología Terrestre y Gestión de la Biodiversidad. UAB
 • Màster Universitari en Biodiversidad . UB
 • Màster Universitari en Conservación, Gestión y Restauración de la Biodiversidad. Universidad de Granada
 • Màster Universitari en Biodiversidad. UAM
 • Màster Universitari en Gestión de la Biodiversidad en Ambientes Mediterráneos. UM
 • Màster Universitari en Biodiversidad - Universitat de València

La llista no pretén ser exhaustiva. Aquestes vies d'entrada no són exclusives. Es consideraran també altres màsters d'orientació cap als àmbits recollits en el programa. En aquests casos, es podrà exigir la realització de complements de formació que seran definits per la Comissió acadèmica del programa en cada cas específic.

 

Criteris de selecció


La Comissió Acadèmica del programa serà l'encarregada de realitzar l'admissió i selecció dels estudiants. En el cas que la demanda del programa superi el número de places màxim ofertat, els criteris de selecció en que es basarà la Comissió Acadèmica seran els següents:

 1. Estar en possessió del títol de màster amb les característiques indicades en el perfil d'ingrés (fins a 5 punts).
 2. Expedient acadèmic global del títol que d'accés al programa (fins a 3 punts).
 3. Experiència professional en àmbits relacionats amb el programa (fins a 1 punt).
 4. Altres mèrits (premi fi de carrera, publicacions, altres titulacions, etc.) (fins a 1 punt)

La comissió acadèmica del programa detallarà el barem utilitzat en el procés d'admissió, que serà públic i conegut per l'aspirant.

 

Complements de formació


Els estudiants que accedeixin al doctorat amb titulació de màster amb perfil investigador accediran al programa sense complements de formació. Els que accedeixin amb un màster sense aquest perfil completaran la seva formació amb les activitats formatives que determini el seu director de tesi i el seu tutor amb la conformitat de la Comissió Acadèmica del programa.

 

Dossier d'Indicadors del Programa


Dossier d'Indicadors d'aquest Programa de Doctorat (segon els indicadors de la Guia d'Acreditació d'AQU Catalunya)

  Competències

Bàsiques

- Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

- Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

- Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

- Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

- Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

- Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

- Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.

- Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.

- Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes novedosos i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

- Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinar.

- Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

- La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Altres competències

Sense competències específiques per requeriment dels avaluadors.

  Activitats Formatives

Aquí trobarás tota la informació sobre les ACTIVITATS FORMATIVES de Doctorat   

Núm. hores: 30

Tipologia: Els Investigadors en Formació (IEF) podran participar en cursos de:

 • Formació teòrica i científica
 • Formació metodològica
 • Formació aplicada, o d'un altre tipus que, juntament amb el director de tesi, considerin necessaris per a la seva formació doctoral.

Contingut: Cursos que proporcionin als IEF la formació necessària per a completar el seu doctorat.

Caràcter: Optatiu

Modalitat d'ensenyament: Els cursos o tallers poden constar de docència presencial, semipresencial o virtual, incloent webinars.

Planificació temporal: Els IEF, d'acord amb els directors, han d'establir el moment de el desenvolupament de la tesi més convenient per a prendre part en cursos formatius. Tot i així, s'aconsella que aquests es realitzin en l'etapa inicial de la seva formació.

Competències: Les competències objectiu d'aquesta activitat es determinaran pels directors de tesi en funció de les necessitats dels IEF.

Procediment d'avaluació i control: La primera avaluació d'aquesta activitat la realitzaran els directors de tesi d'acord amb la documentació proporcionada pels IEF, que acceptaran o no els cursos com a activitat del programa de doctorat. Posteriorment, la Comissió revisarà els cursos acceptats pels directors per comprovar que s'ajusten a l'activitat formativa en qüestió.

Recursos humans i materials: Els directors han de dedicar temps a seleccionar els cursos amb els IEF. Els IEF hauran de dedicar temps a la realització dels cursos i a el desplaçament a el lloc on s'imparteixin si fos necessari

Núm. hores: 60

Tipologia: Els IEF podran participar en activitats científiques en grups de recerca de caràcter teòric, científic, metodològic, aplicat, o d'un altre tipus que, juntament amb el director de tesi, considerin necessari per a la seva formació doctoral.

Contingut: L'activitat consistirà en el desenvolupament de tasques que estiguin directament relacionades amb el desenvolupament de la tesi, o que permetin obtenir formació específica que beneficiarà el desenvolupament de la tesi.

Caràcter: optatiu

Modalitat d'ensenyament: Aquesta activitat es desenvoluparà de forma presencial, encara que podrà complementar-se amb activitats no presencials si la seva tipologia ho permet, incloent webinars.

Planificació temporal: Els IEF, d'acord amb els directors, han d'establir el moment de el desenvolupament de la tesi més convenient per dur a terme activitats científiques en grups de recerca.

Competències: Les competències objectiu d'aquesta activitat seran determinades pels directors de tesi en funció de les necessitats dels IEF.

Procediment d'avaluació i control: La primera avaluació d'aquesta activitat la realitzaran els directors de tesi d'acord amb la documentació proporcionada pels IEF, que acceptaran o no les activitats científiques en grups de recerca com a activitat del programa de doctorat. Aquestes activitats han d'estar descrites en la memòria anual que els IEF presentaran a la comissió. Posteriorment, la Comissió revisarà les activitats científiques en grups de recerca acceptades pels directors per comprovar que s'ajusten a l'activitat formativa en qüestió.

Recursos humans i materials: Els directors han de dedicar temps a coordinar activitats científiques en grups de recerca amb els IEF en base als objectius de la investigació. Els IEF hauran de dedicar temps a la realització de les activitats científiques en grups de recerca i a el desplaçament a el lloc on s'imparteixin si fos necessari.

Núm. hores: 80

Tipologia: Els IEF podran participar en reunions professionals de caràcter científic, tant nacionals com internacionals.

Contingut: L'activitat consistirà en participar en reunions professionals de caràcter científic.

Caràcter: optativa

Modalitat d'ensenyament: Aquesta activitat es desenvoluparà de forma presencial o virtual

Planificació temporal: Els IEF, d'acord amb els directors, han d'establir el moment de el desenvolupament de la tesi més convenient per a participar en reunions professionals.

Competències: En aquesta activitat es treballaran les competències CB15, CB16, CA06. Els resultats a obtenir seran la consecució d'aquestes competències.

Procediment d'avaluació i control: La primera avaluació d'aquesta activitat la realitzaran els directors de tesi d'acord amb la documentació proporcionada pels IEF, que acceptaran o no les activitats d'assistència i participació en reunions professionals com a activitat del programa de doctorat. Posteriorment la Comissió revisarà aquestes activitats acceptades pels directors per comprovar que s'ajusten a l'activitat formativa en qüestió.

Recursos humans i materials: Els directors han de dedicar temps a coordinar l'assistència a reunions professionals amb els IEF. Els IEF hauran de dedicar temps a la preparació de les comunicacions i l'assistència a aquestes reunions.

Núm. hores: 100

Tipologia: Els IEF podran elaborar documents cientificotècnics o de divulgació relacionats amb la seva activitat de recerca.

Contingut: L'activitat consistirà en la redacció i publicació de documents que traslladin a la comunitat científica i la societat en general els avenços desenvolupats pels IEF.

Caràcter: optativa

Modalitat d'ensenyament: Es tracta d'una activitat presencial (preparació dels documents científics), tot i que part de el procés relacionat amb la revisió dels documents pot ser virtual.

Planificació temporal: Els IEF, d'acord amb els directors, han d'establir el moment de el desenvolupament de la tesi més convenient per dur a terme la publicació dels resultats i l'àmbit d'aquestes.

Competències: En aquesta activitat es treballaran les competències CB15, CB16, CA04 i CA06.

Procediment d'avaluació i control: La primera avaluació d'aquesta activitat la realitzaran els directors de tesi d'acord amb la documentació proporcionada pels IEF, que acceptaran o no els documents cientificotècnics o de divulgació que acreditin els IEF com a activitat del programa de doctorat. Posteriorment, la Comissió revisarà els documents redactats acceptats pels directors per comprovar que s'ajusten a l'activitat formativa en qüestió.

Recursos humans i materials: Els directors han de dedicar temps a coordinar l'estructura i contingut dels documents cientificotècnics o de divulgació que els IEF preparin. De la mateixa manera, també hauran de dedicar el temps necessari per afrontar els comentaris dels revisors i la posterior revisió del l'article. Els IEF hauran de dedicar temps a la preparació dels documents, la seva tramesa, revisió i correspondència amb els editors.

Núm. hores: 400

Tipologia: Els IeF podran participar en activitats de mobilitat de caràcter teòric, científic, metodològic, aplicat, o d'un altre tipus que, juntament amb el Director de tesi, considerin necessari per a la seva formació doctoral.

Contingut: L'activitat consistirà en el desenvolupament de tasques relacionades amb el desenvolupament de la tesi en institucions diferents de la UdL, preferiblement en laboratoris, grups o departaments de referència en la temàtica de la tesi.

Caràcter: Optativa

Modalitat d'ensenyament: Presencial

Planificació temporal: Els IeF, d'acord amb els directors, establiran el moment del desenvolupament de la tesi més convenient per a dur a terme accions de mobilitat sobre la base dels objectius d'aquesta.

Competències: Les competències objectiu d'aquesta activitat seran determinades pels directors de tesis en funció de les necessitats dels IeF, les característiques del centre receptor i l'objectiu de l'estada.

Recursos humans i materials: Els directors hauran de dedicar temps a coordinar activitats de mobilitat amb els IeF, incloent el contacte amb el centre receptor (i investigador responsable de l'estada). Els IeF hauran de dedicar temps a la realització de les activitats de mobilitat, incloent el desplaçament i els informes necessaris post-estada (si escau).

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

  Línies de Recerca

Indexació dels articles de les tesis per compendi del Programa de Doctorat en Gestió Forestal i del Medi Natural

Dels articles publicats o acceptats, almenys dos han d’estar publicats en revistes que ocupin posicions rellevants (quartil 1 i 2) en la Science Edition o la Social Science Edition del Journal Citation Reports. Així mateix, es consideren les revistes que ocupin aquests mateixos quartils en el Scimago Journal Rank segons la Subject Category o les revistes contingudes en bases de dades com ara Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Scopus o les llistes Carhus Plus (A o B).

S’ha de presentar un escrit del director o directora de la tesi on es posi de manifest la situació de cada un dels articles (publicat o acceptat) i l’índex d’impacte de cada un dels articles que formen part de la tesi.

   Darrera modificació: