COMISSIÓ ACADÈMICA

Coordinador:

3 membres:

 • Dra. Luisa Fernanda Cabeza Fabra
 • Dr. Lluís Miquel Pla Aragonés
 • Dr. Jordi Palacín Roca

1 investigador en formació:

 • Sr. Jonathan Cofre Toledo

 

Podeu comunicar-vos amb els membres de la Comissió Acadèmica a través del Campus Virtual

DADES D'INTERÈS

Número de places


S'ofereixen 10 places de nou ingrés.

 

Perfil d'ingrés


1) Ingrés sense complements de formació:

Haver realitzat un grau/llicenciatura en disciplines relacionades amb la Enginyeria o les Tecnologíes de la Informació.

A més, haver cursat un Màster universitari en una disciplina de l'àmbit d'Enginyeria i Tecnologíes de la Informació, incloent algun dels següents Màsters oficials:

 • Màster universitari en Enginyeria Industrial
 • Màster universitari en Enginyeria Informàtica

Com a alternativa al Màster, es pot accedir al Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació, sense necessitat de complements de formació, en els següents casos:

 • Si s'ha obtingut la Suficiència Investigadora
 • Si s'ha obtingut el Diploma d'Estudis Avançats (DEA) en programes d'àmbit similar però de normatives anteriors.

Aquestes vies d'entrada no són exclusives. Es consideraran també altres graus, llicenciatures i màsters d'orientació cap als àmbits recollits en el programa. En aquests casos, es podrà exigir la realització de complements de formació que seran definits per la Comissió acadèmica del programa en cada cas específic, com s'indica a continuació.

2) Altres ingressos que poden requerir complements de formació:

En cas que l'alumne/a faig realitzat un Grau o Llicenciatura fora de l'àmbit de l'Enginyeria i Tecnologies de la Informació, encara que després hagi realitzat un Màster en aquests àmbits, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat valorarà si ha de realitzar complements de formació. Això també succeirà si l'accés es realitza a través d'un Màster que no sigui de l'àmbit indicat.

La Comissió Acadèmica de Doctorat valorarà cada cas per a determinar quin(s) complement(s) de formació es requereix en cadascun. Els complements podran ser cursos específics dels Màsters en Enginyeria i Tecnologies de la Informació que es realitzen en la Universitat de Lleida. També podran ser cursos de Màsters oficials oferts per altres Institucions, que la Comissió Acadèmica consideri adequats en funció de la seva qualitat i temàtica.

 

Criteris de selecció


La Comissió Acadèmica del programa serà l'encarregada de realitzar l'admissió i selecció dels alumnes. En el cas que la demanda del programa superi el nombre de places màxim ofert, els criteris de selecció en què es basarà la comissió acadèmica seran els següents:

 1. Estar en possessió del títol de màster amb les característiques indicades en el perfil d'ingrés (fins a 5 punts).
 2. Expedient acadèmic global del títol que d'accés al programa (fins a 3 punts).
 3. Experiència professional en àmbits relacionats amb el programa (fins a 1 punt).
 4. Altres mèrits (premi fi de carrera, publicacions, altres titulacions, etc.) (fins a 1 punt)

La comissió acadèmica del programa detallarà el barem utilitzat en el procés d'admissió, que serà públic i conegut per l'aspirant.

 

Complements de formació


Els estudiants que accedeixin al doctorat amb titulació de màster amb perfil investigador accediran al programa sense complements de formació. Els que accedeixin amb un màster sense aquest perfil completaran la seva formació amb les activitats formatives que determini el seu director de tesi i el seu tutor amb la conformitat de la Comissió Acadèmica del programa.

 

Dossier d'Indicadors del Programa


Dossier d'Indicadors d'aquest Programa de Doctorat (segon els indicadors de la Guia d'Acreditació d'AQU Catalunya)

  Competències

Bàsiques

- Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

- Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

- Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

- Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

- Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

- Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

- Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.

- Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.

- Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes novedosos i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

- Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinar.

- Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

- La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

 

  Activitats Formatives

Aquí trobarás tota la informació sobre les ACTIVITATS FORMATIVES de Doctorat   

 Núm. hores: 60

Tipologia: Els seminaris poden ser de les tres tipologies:

 • Formació teòrica i científica,
 • Formació metodològica (mètode científic, experimental, estadística, anàlisi qualitativa, etc.) i
 • Formació aplicada, pràctica, tecnològica i procedimental.

Contingut: Participació en el seminari organitzat pel grup de recerca. Es discuteixen els problemes oberts en els quals s'està treballant i s'analitzen nous treballs de recerca que s'han publicat recentment.

Caràcter: Optativa

Modalitat d'ensenyament: Presencial.

Planificació temporal: S'organitzen dues sessions al mes de quatre hores cadascuna. Els investigadors en formació a temps complet poden realitzar aquesta formació durant els tres primers anys de durada del doctorat i els primers cinc en el cas dels doctorands matriculats a temps parcial.

Competències: El doctorand adquireix diferents competències. Entre elles:

 • CB11Comprensión sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB14 Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CA02 Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.
 • CA04. Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

Recursos humans i materials: Normalment solen impartir-se els cursos en aules específiques de la EPS. El professorat sol ser dels grups de recerca adscrits al programa de doctorat bé estan realitzant alguna estada de recerca. Les despeses solen ser de tipus logístic.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.
Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Mobilitat: No existeix mobilitat per a aquesta activitat.

Núm. hores: 360

Tipologia: formació aplicada, pràctica, tecnològica i procedimental.

Contingut: Cerca i anàlisi d'articles en revistes específiques del camp de recerca. Es fa una cerca de publicacions que tractin els problemes que s'estan abordant i s'estudien la noves tècniques i resultats que presenten.

Caràcter: Optativa

Modalitat d'ensenyament: Virtual

Planificació temporal: Cada setmana es dediquen 12 hores a la cerca i estudi de publicacions de l'àmbit de treball.
Els investigadors en formació a temps complet poden realitzar aquesta formació durant els tres primers anys de durada del doctorat i els cinc primers en el cas dels doctorands matriculats a temps parcial.

Competències: El doctorand adquireix diferents competències. Entre elles:

 • CB11Comprensión sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB14 Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CA01. Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

Recursos humans i materials: Tutors i directors de Tesis. Subscripcions a revistes i/o editorials.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic.

A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Mobilitat: No existeix mobilitat per a aquesta activitat.

Núm. hores: 140

Tipologia: formació aplicada, pràctica, tecnològica i procedimental.

Contingut:

 • Presentació d'una ponència en un congrés.
 • Preparar l'estructura i contingut de la presentació, juntament amb les conclusions obtingudes. Al final es farà un assaig de l'exposició amb el tutor o director de la tesi.

Caràcter:Optativa

Modalitat d'ensenyament: Presencial

Planificació temporal: 40 hores per a preparar el text de la presentació i 20 hores per a preparar l'exposició. Els investigadors en formació a temps complet poden realitzar aquesta formació durant els tres primers anys de durada del doctorat i els cinc primers en el cas dels doctorands matriculats a temps parcial.

Competències: El doctorand adquireix diferents competències. Entre elles:

 • CB15 Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Recursos humans i materials: Tutors i directors de Tesis. Despeses de viatges i dietes.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.
Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Mobilitat (80 hores): Desplaçament al lloc de realització del congrés.

Núm. hores: 160

Tipologia: formació metodològica (mètode científic, experimental, estadística, anàlisi qualitativa, etc.).

Contingut: Preparació d'un article per a publicar en una revista de reconegut prestigi. Es fa una cerca de publicacions que tractin els problemes que s'estan abordant i s'estudien la noves tècniques i resultats que presenten.

Caràcter: Optativa

Modalitat d'ensenyament: Semipresencial

Planificació temporal: Cada setmana es dediquen 12 hores a la cerca i estudi de publicacions de l'àmbit de treball. No existeixen diferències d'avaluació per al cas dels doctorands a temps complet o a temps parcial.

Competències: El doctorand adquireix diferents competències. Entre elles:

 • CB11Comprensión sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB14 Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CA01. Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

Recursos humans i materials: Tutors i directors de Tesis.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.
Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Mobilitat: No existeix mobilitat per a aquesta activitat.

  Línies de Recerca

Descripció: Disseny i implementació d'aplicacions paral·leles i distribuïdes; planificació, localització i balanceig  de recursos computacionals; predicció de rendiment i disseny i implementació de serveis HPC. Entorns Cloud, Cluster i P2P. Àmbits d’aplicació: Big Data, IoT, Bioinformàtica, mHealth, OR, Energia Elèctrica, Forestals, Xarxes Socials, Economia.

Responsable: Dra. Concepció Roig Mateu concepcio.roig@udl.cat

Membres:

Descripció:  En criptografia ens centrem en les seves aplicacions a la seguretat informàtica per tal de garantir la privadesa i l’autenticació de la informació en protocols segurs, com votació electrònica, tecnologia RFID  o targetes intel·ligents. Així mateix treballem en criptografia amb corbes algebraiques, que permeten reduir la mida de les claus mantenint els  mateixos nivells de seguretat, juntament amb els seus aspectes computacionals per tal d'aconseguir corbes criptogràficament útils i sistemes resistents a atacs quàntics

En teoria de grafs ens centrem en les seves aplicacions per modelitzar i dissenyar xarxes d’interconnexió, com les xarxes socials, garantint la privadesa dels seus usuaris i facilitant l’anàlisi de la seva complexitat. Estudiem també l'existència i construcció de grafs o digrafs amb bons paràmetres en el context de certs problemes d'optimització, com el problema del grau/diàmetre, que tracta de trobar els grafs/digrafs amb el màxim nombre de vèrtexs fixat el seu grau i diàmetre.

Responsable: Dr. Josep M. Miret Biosca josepmaria.miret@udl.cat

Membres:

Descripció: La recerca es centra en l’anàlisi teòric i disseny de tècniques de resolució eficient per a problemes de raonament automàtic (de decisió i optimització) i aprenentatge automàtic (supervisat, no supervisat i per reforç), amb especial èmfasi en la resolució de problemes reals o industrials.

Responsable: Dr. Carlos Ansótegui Gil carlos.ansotegui@udl.cat

Membre:

Descripció: Disseny, implementació i avaluació d’interfícies d’usuari de sistemes interactius on les persones són la part més important de la tecnologia. Per fer-ho possible emprem tècniques i metodologies pròpies del Disseny Centrat en l’Usuari com la usabilitat, l’experiència d’usuari, l’accessibilitat, les interfícies adaptatives i distribuïdes. També s’aplica la integració de dades, l’arquitectura de la informació, la Web Semàntica i la Web 3.0, combinant des del Internet de les Coses fins les tecnologies de Blockchain.

Responsable: Dr. Toni Granollers Saltiveri toni.granollers@udl.cat

Membres:

Descripció: Avaluació i optimització de sistemes energètics. Aplicació de la intel·ligència artificial a sistemes energètics. Emmagatzematge d'energia tèrmica. Tècniques d'intel·ligència artificial.

Responsable: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra luisaf.cabeza@udl.cat

Membres:

Descripció: Enfocada a la recerca i innovació ambiental i de sostenibilitat, gestió sostenible i producció més neta amb l’objectiu d’afavorir la transició cap a sistemes de producció i consum més sostenibles. També inclou recerca en automatització i control de qualitat.

Responsable: Dra. Rita Puig Vidal rita.puig@udl.cat

Membres:

Descripció: Energia solar, integració arquitectònica d'energies renovables, integració arquitectònica de sistemes solars, concentració solar, sistemes de generació híbrids tèrmic-fotovoltaics, modelat i simulació CFD, modelat i simulació òptica, modelat i simulació de dispositius fotovoltaics, sistemes de dissipació d'altes densitats de energia, modelat energètic de sistemes renovables.

Responsable: Dr. Daniel Chemisana Villegas daniel.chemisana@udl.cat

Membres:

Descripció: Disseny i implementació de noves funcionalitats robòtiques; disseny d’aplicacions en robòtica; robòtica assistencial; robòtica mòbil; aplicació d’algoritmes de processat del senyal.

Responsable: Dr. Jordi Palacín Roca jordi.palacin@udl.cat

Membres:

Descripció: Aquesta línia de recerca considera el desenvolupament (1) de mètodes estadístics, per l’estudi i l'anàlisi de fenòmens aleatoris tant en l’espai com en el temps com, per exemple, els accidentes de transit o  incendis forestal; (2) de mètodes d'investigació operativa orientats a la millora en processos de decisió com el dimensionament de plantes, localització de serveis, equilibrat de línies, el reemplaçament i manteniment d'equips, millora de la cadena de subministrament i logística, dins del sector agroalimentari i ramader; (3) de mètodes de teoria de jocs per casos de més d'un decisor que proporcionen criteris de distribució de guanys (o costos) entre agents econòmics en que la cooperació entre ells els permet aconseguir un major benefici (o una reducció en els costos).

Responsable: Dr. Lluís M. Pla Aragonés lluismiquel.pla@udl.cat

Membres:

Descripció: Estudi d'equacions diferencials ordinàries i sistemes dinàmics discrets en el marc de la teoria qualitativa de sistemes dinàmics. Amb especial èmfasi en els sistemes dinàmics en el pla i en sistemes dinàmics en dimensió tres. En particular s'estudien: el problema de la integrabilitat, el problema del centre-focus, els centres isòcrons, la funció de període, la aplicació de retorn, simetries i equivariàncies , bifurcacions, els cicles límits (problema 16 d'Hilbert), sistemes de Poisson en dimensió finita, etc.

Responsable: Dr. Jaume Giné Mesa jaume.gine@udl.cat

Membres:

Descripció: Resolució de problemàtiques d'ordre comercial i normatiu, així com generació de noves aplicacions a partir del coneixement dels materials en el sector de la pell. Desenvolupament de processos mediambientalment més nets. Revalorització de residus i materials procedents del sector adober. Estudi de l'obtenció de nous materials mitjançant l'aplicació de la nanotecnologia en diferents biomaterials: pell, paper i tèxtil. 

Responsable: Dra. Anna Bacardit Dalmases anna.bacardit@udl.cat

Membres:

Descripció: Desenvolupament de nous sistemes mecànics i mecatrònics en general, amb l'objectiu de millorar-ne la seva funcionalitat i a la vegada cercant la seva optimització des del punt de vista de costos, de despeses de funcionament i del cicle de vida complert de la màquina o equip. Aplicació de les eines CAD/CAE/CAM i del prototipatge ràpid en els projectes de desenvolupament de maquinària.

Responsable: Dr. Joan Roca Enrich joan.rocaenrich@udl.cat

Membres:

Descripció: Aquesta línia de recerca es focalitza en l’estudi, proposta i comprovació experimental i/o numèrica de components i sistemes energètics que presentin millores d’impacte ambiental, d’eficiència energètica o econòmiques respecte a l’estat de la tecnologia actual. Dins d'aquesta línia es poden englobar temàtiques diverses tals com l'energia distribuïda, la recuperació de calor, la producció i transmissió de fred i calor, la co-trigeneració, mesures bioclimàtiques o el factor humà en l'ús de l'energia. Àmbits d'aplicació: Sector edificatori i sector industrial.

Responsable: Dr. Marc Medrano Martorell marc.medrano@udl.cat

Membres:

Descripció: Aquesta línia de recerca es centra en l’estudi dels materials de construcció de baix impacte medi-ambiental (terra, fusta, fibres vegetals, etc.), la integració de vegetació en els edificis, sistemes d'estalvi i recuperació d'aigua en el medi construït, entre d'altres. D'altra banda, el fet de considerar l'edifici com un procés que dura tota la vida útil del mateix i no un simple objecte construït, fa dels estudis de l'anàlisi del cicle de vida (LCA) una eina de recerca estratègica d'aquesta línia de recerca. Finalment, tots els temes relacionats amb el confort dels espais construïts i de salut de les persones, són temàtiques també relacionades amb aquesta línia de recerca.

Responsable: Dr. Gabriel Pérez Luque gabriel.perez@udl.cat

Membre:

Indexació dels articles de les tesis per compendi del Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Articles publicats en revistes científiques que ocupin posicions rellevants, dins dels quartils 1 (Q1), 2 (Q2) i 3 (Q3), del Journal Citation Reports (JCR).

   Darrera modificació: