COMISSIÓ ACADÈMICA

Coordinadora:

3 membres:

 • Dr. José Luis Gallizo Larraz
 • Dr. Antoni Blanc Altemir
 • Dra. Paloma de Barrón Arniches

1 investigador en formació:

 • Sra. Judith Mínguez López

 

Podeu comunicar-vos amb els membres de la Comissió Acadèmica a través del Campus Virtual

DADES D'INTERÈS

Número de places


 S'ofereixen 20 places de nou ingrés.

 

Perfil d'ingrés


Els aspirants han de tenir un bon CV en el màster, grau o llicenciatura que sigui garantia de la seva adequació a la funció del Doctorat. També hauran de tenir un bon nivell d'anglès, a nivell de lectura i capacitat suficient, a nivell parlat, i, en cas de ser estrangers, un bon domini de la llengua espanyola.

El perfil recomanat dels estudiants és, d'una banda, el d'un graduat en dret que posteriorment ha cursat un màster que no sigui merament profesionalizador. Qualsevol màster de la branca jurídica que estigui orientat a la recerca constitueix una via adequada d'accés sense que en tal cas sigui necessari cap complement formatiu. Tal seria el cas, per exemple, del màster en sistema de justícia penal, un màster conjunt entre diverses universitats catalanes i valencianes actualment coordinat des de la Universitat de Lleida, o del màster en ciències jurídiques que a partir del pròxim curs oferirà aquesta Universitat; i el mateix qualsevol altre màster amb orientació investigadora.

D'aquesta manera, el perfil d'ingrés recomanat seria el d'un graduat en dret que hagi cursat un màster de la branca jurídica que no estigui merament orientat a adquirir unes habilitats professionals.


En canvi, alumnes que procedeixin directament de grau o que hagin cursat un màster profesionalizador hauran de realitzar el mòdul de recerca d'algun dels màsters que ofereix la Facultat de Dret i Economia com a complement de formació, a fi que gaudeixin d'un mínim de familiarització amb les tasques investigadores i no es trobin en desavantatge en relació amb la resta d'alumnes. A aquest efecte, el mòdul del Màster en Ciències jurídiques o en Sistema de Justícia penal de la Universitat de Lleida, que comporten la realització d'un Treball de Final de Màster, constituirien un bon exemple de complement formatiu que haurien de cursar els estudiants procedents directament de grau o de màster profesionalizador.

D'altra banda, les condicions d'accés al doctorat per a graduats en ADE són les següents:

 1. Haver superat el Màster Universitari de Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió, sempre que entre grau i postgrau s'hagin aconseguit 300 crèdits. Per consegüent, els alumnes que accedeixin des de diplomatures (180 crèdits) hauran de cursar, per a accedir al doctorat, crèdits addicionals als del màster encara que, referent a això, es computaran els crèdits cursats com a complements de formació.
 2. La Comissió Acadèmica del programa analitzarà les sol·licituds d'aquells alumnes que desitgin accedir al doctorat a partir d'altres títols oficials de màster de caràcter afí establint, en el seu cas, la necessitat de superació prèvia de certes matèries dels màsters del programa.
 3. Els alumnes que hagin obtingut la suficiència investigadora en programes de doctorat en l'àmbit de l'Administració d'Empreses, tindran accés directe prèvia sol·licitud d'admissió al programa de doctorat i justificació de l'adequació al perfil sol·licitat.

Podrien admetre's estudiants procedents de graus relacionats amb dret, com a criminologia, la psicologia  o altres disciplines de l'àmbit de les ciències socials que hagin cursat un màster oficial orientat a la recerca ofert per la UdL, cas en què l'entrevista amb la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat cobraria especial relevancia. El mateix cal dir d'estudiants provinents d'empresarials i del grau d'economia.


Altres graus poc relacionats amb dret o administració d'empreses no serien recomanats.

 

Complements de formació


Els alumnes que provinguin d'un grau de dret hauran de realitzar el mòdul de recerca d'algun dels màsters que ofereix la Facultat de Dret i Economia com a complement de formació, a fi que gaudeixin d'un mínim de familiarització amb les tasques investigadores i no es trobin en desavantatge en relació amb la resta d'alumnes.

 

Dossier d'Indicadors del Programa


Dossier d'Indicadors d'aquest Programa de Doctorat (segon els indicadors de la Guia d'Acreditació d'AQU Catalunya)

  Competències

Bàsiques

- Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

- Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

- Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

- Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

- Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

- Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

- Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.

- Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.

- Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes novedosos i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

- Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinar.

- Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

- La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Altres competències

Sense competències específiques per requeriment dels avaluadors.

  Activitats Formatives

Aquí trobarás tota la informació sobre les ACTIVITATS FORMATIVES de Doctorat   

Núm. hores: 30

Descripció: Utilització de bases de dades i de paquets estadístics aplicant mètodes de recerca per a ciències socials

Tipologia: Formació metodològica (mètode científic, experimental, estadística, anàlisi qualitativa)

Contingut: Recursos per a investigadors: tècniques i mètodes de recerca en Dret i Administració d'Empreses
Elements del mètode científic; Cerca avançada d'informació jurídica; Assistents de cerca; cerca experta; Filtre de resultats i reformulació de la consulta; cerca intel·ligent mitjançant algorismes de IA.
Utilització de bases de dades de les empreses mercantils mitjançant informació comptable obtinguda dels estats financers, bases SABI i ORBIS.

Tècniques i mètodes de recerca en el camp de les Ciències Socials. En particular, tècniques quantitatives de caràcter estadístic, anàlisi univariant i multivariante, anàlisi factorial.
Instruments de recol·lecció de dades amb enquestes i qüestionaris per a diagnosticar problemes en les recerques de Dret i Economia. Tractament de les dades recol·lectades.

Tècniques d'argumentació. Tècniques de redacció en la confecció d'un text per a la seva publicació. Les formes i l'ús de les cites.

Caràcter: Obligatòria

Modalitat d'ensenyament:Presencial

Planificació temporal: Aquesta activitat es desenvoluparà durant el primer any en què es cursi el programa de doctorat en DAE, començarà amb una sessió de dues hores a la setmana d'introducció al mètode científic, dues sessions dedicades a la cerca d'informació i ús de bases de dades; quatre sessions de tècniques i mètodes de recerca, quatre sessions de recol·lecció de dades, dues sessions de qüestionaris i tractament de dades i dues sessions de tècniques d'argumentació i de les formes i l'ús de cites.

En total són 30 hores distribuïdes en 15 setmanes. Els estudiants a temps parcial desenvoluparan en el semestre 20 hores semestrals presencials quedant per al curs següent 10 hores relatives a recol·lecció i ús de bases de dades.

Competències:

 • CB11 Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB12 Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació
 • CA03 Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement
 • CA04 Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari

Recursos humans i materials: Participaran els directors i tutors, a més de dos professors externs per a impartir sessions de tècniques de recerca

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic.

A més ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorant

Mobilitat: Aquesta activitat no requereix necessàriament mobilitat.

No obstant això, és possible que els cursos de formació transversal es duguin a terme en altres centres. Per això, es reconeixeran les activitats realitzades i controlades en altres Institucions d'Ensenyament Superior o de Recerca reconegudes.

Núm. hores: 20

Tipologia: Formació aplicada, pràctica, tecnològica i procedimental

Contingut:

 • Col·laboració amb grups de recerca
 • Assistència a la presentació de resultats dels projectes de recerca finançats per l'Institut de recerca INDEST

Resultats d'aprenentatge: Els estudiants de doctorat es relacionen amb els investigadors i grups en diferents especialitats en ciències socials de la UdL. El programa facilita l'assistència a la presentació de resultats dels projectes de recerca de l'Institut INDEST en unes sessions que reflecteixen els avanços de les diferents línies de recerca amb projectes seleccionats en una convocatòria competitiva amb l'exposició de metodologia i els resultats més rellevants de cada estudi, a més s'intercanvien opinions sobre criteris d'avaluació amb el Comitè Científic que els ha avaluat.

En finalitzar aquesta activitat el doctorand podrà conèixer com es planifiquen diferents projectes capaços d'obtenir finançament competitiu i comprendre com es proposen els resultats i conclusions d'aquests.

Caràcter: Optativa

Modalitat d'ensenyament: Presencial

Planificació temporal: Durant cinc dies el mes de novembre de cada any se celebren les Jornades

Competències:

 • CB11Comprensión sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB14 Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

Recursos humans i materials: Els IP dels projectes amb finançament del INDEST exposaran els resultats més rellevants de la seva recerca i els estudiants de doctorat establiran relació amb ells quant a disseny d'un projecte i metodologia a aplicar.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic.

A més ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Mobilitat: Aquesta activitat contempla la mobilitat del doctorand al lloc de celebració de les trobades. Suposarà una experiència formativa, tant d'aprenentatge com respecte a l'exercici d'intercanvi de coneixement i experiències amb altres investigadors en formació i experimentats.

Núm. hores: 30

Tipologia: Formació teòrica i científica

Contingut: Assistir i participar en congressos i/o reunions científiques del camp de recerca del doctorand. És una activitat optativa lligada a les activitats de recerca de manera que l'alumne planificarà aquesta acció d'acord amb el seu director i tutor, segons el seu document d'activitats. El nombre d'hores és orientatiu ja que dependrà de la durada dels congressos/reunions científiques.

El doctorand haurà d'assistir almenys a un congrés a l'any o reunió científica nacional o internacional al llarg dels tres (TC) o cinc anys (TP) de durada del Programa de Doctorat i presentar en el mateix una comunicació oral o en format pòster, del treball realitzat en el desenvolupament de la Tesi Doctoral.

Caràcter: Obligatòria

Modalitat d'ensenyament: Presencial. La participació en congressos requerirà en la majoria dels casos actuacions de mobilitat. Per a cobrir les despeses derivades d'aquesta, els doctorands podran acudir a les convocatòries que ofereix la UdL la Generalitat i qualsevol altra entitat pública o privada. D'altra banda, hi ha la possibilitat d'emmarcar la mobilitat dins dels acords d'intercanvi investigador vigents a cada moment (Projectes Internacionals: Europeus i amb Iberoamèrica)

Planificació temporal: Els alumnes a temps complet distribuiran aquestes activitats de formació en 3 anys i els d'a temps parcial en 5 anys.

Competències:

 • CB 15 Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional
 • CB16 Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement
 • CA02 Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex. Demostrar capacitat de comunicació i discussió. Intercanviar resultats i contrastar opinions i judicis amb altres investigadors.

Recursos humans i materials: No s'estima necessitat de recursos humans per a l'assistència a congressos

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorant

Mobilitat: Aquesta activitat contempla la mobilitat del doctorand al lloc de celebració de les trobades.

Núm. hores: 30

Tipologia: Formació aplicada, pràctica, tecnològica i procedimental

Contingut:

 • Elaboració de Publicacions científiques
 • Escriure una contribució (article, llibre, capítol de llibre) original i significativa en el seu àmbit de coneixement adaptada a les normes exigides per revista o editorial de prestigi nacional o internacional i sotmetre-la a revisió perquè aquesta contribució pugui ser reconeguda i difosa a tota la comunitat científica
 • Elaborar publicacions que recullin els resultats de la seva recerca per a publicar en revistes de caràcter científic, indexades.
  Aquesta activitat permetrà al doctorand l'ús de bases de dades per a revisar la informació científica sobre la seva tesi doctoral així com el desenvolupament de la capacitat de comunicar i sintetitzar els resultats.

Caràcter: Obligatòria

Modalitat d'ensenyament: Semipresencial

Planificació temporal: És una activitat obligatòria. Els alumnes a temps complet realitzaran aquesta activitat de formació en 3 anys i els d'a temps parcial en 5 anys.

Competències:

 • CB15 Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional
 • CB16 Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement
 • CA03 Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement
 • CA05 Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • CA06 La crítica i defensa intel·lectual de solucions. Demostrar capacitat de síntesi, de comunicació i de discussió d'idees noves i complexes mitjançant l'elaboració d'un treball publicable en una revista o editorial indexada de prestigi. Difondre resultats a nivell internacional. Aprendre a redactar en una llengua de comunicació científica diferent a la usual

Recursos humans i materials: Directors i tutors supervisaran el desenvolupament de l'activitat fins a la seva culminació

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Núm. hores: 130

Tipologia: Formació metodològica (mètode científic, experimental, estadística, anàlisi qualitativa, etc.)

Contingut:

 • Estades de recerca en altres universitats i centres de recerca. Realitzar almenys una estada de 3 mesos en centres de recerca de prestigi, ja siguin nacionals o internacionals, per a complementar la seva formació científica, a través del contacte amb altres grups de recerca, l'aprenentatge d'altres tècniques i protocols de recerca. Les estades fora d'Espanya permetran optar al títol de doctorat internacional. És una activitat optativa i la planificació d'aquesta acció serà d'acord amb el director i el tutor, i conforme amb el document d'activitats del doctorand.
 • Estada de mobilitat en un centre nacional o estranger, pertanyent a una altra universitat o entitat de recerca de reconegut prestigi.

Caràcter: Optativa

Modalitat d'ensenyament: Presencial

Planificació temporal: Cada doctorand, orientat pel seu tutor i el seu director, seleccionarà i decidirà el centre receptor per a la seva estada de recerca i el moment més adequat per a dur-la a terme. Juntament amb el grup receptor, es definiran i establiran els objectius que es persegueixen amb la mateixa i es definirà el pla de treball que es realitzarà. Els alumnes a temps complet realitzaran les activitats de formació en 3 anys i els d'a temps parcial en 5 anys.

Competències:

 • CB13 Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original
 • CA 02 Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex
 • CA03 Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement
 • CA04 Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari. Ser capaç d'integrar-se en un grup de recerca estranger i col·laborar en les seves línies i treballs de recerca. Aprendre noves metodologies i tècniques de recerca i ser capaç d'aplicar-les al desenvolupament de la tesi doctoral. Ser capaç de manejar-se i discutir resultats i idees en una altra llengua diferent de la pròpia.

Recursos humans i materials: Els doctorands podran sol·licitar les ajudes disponibles per a dur a terme aquestes estades en les convocatòries que ofereixin la Universitat de Lleida i altres organismes públics i privats que obren convocatòries per a aquesta fi. Directors i tutors supervisaran el desenvolupament de l'activitat fins a la seva culminació.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

  Línies de Recerca

Descripció: Consistirà en aprofundir en l'estudi de l'eficiència, en costos i beneficis de les empreses a partir d'informació financera de les mateixes, amb especial èmfasi en empreses familiars. Així mateix, tractarà de contribuir a la clarificació de la relació existent entre el creixement econòmic, gestió sostenible, comportament cooperatiu i l'escassetat de recursos naturals En particular, es dedicarà a l'estudi de la influència exercida pel procés d'integració europea sobre l'acompliment i l'eficiència bancària en països de l'Europa Central i de l'Est recentment integrats a la UE, així com l'anàlisi de l'efecte exercitper les seves regulacions i sistemes de supervisió bancaris. D'altra banda, interessarà analitzar la idoneïtat delsmecanismes actuals de gestió de recursos naturals per avaluar les possibilitats de millora dels mateixos.

Entre els requisits d'accés al doctorat, l'etapa formativa d'aquesta línia es pot obtenir amb el títol oficial de MàsterUniversitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió, acreditat per l'Agència Nacional d'Educació de la Qualitat iAcreditació (ANECA) i homologat per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC)CAC)

Responsable: Dr. José Luis Gallizo Larraz joseluis.gallizo@udl.cat

Membres:

Descripció: L'objectiu d'aquesta línia és la investigació tant en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, com a dret de la Unió Europea. A tal efecte i en funció dels projectes competitius que l'emparen, es proposen com a temes prioritaris de la mateixa, i pel que fa al DIP i RI, les qüestions relatives a la reforma del sistema de les Nacions Unides i de la governança mundial , el que inclou a més de la pròpia Organització, els organismes especialitzats com l'FMI, entre d'altres, així com la protecció internacional dels drets humans. Pel que fa al dret de la UE, es proposen com a temes prioritaris el relatiu a les relacions exteriors de la UE, en particular amb la Mediterrània, amb els BRICS i amb Amèrica Llatina, així com el de la seguretat energètica de la UE.

Responsable: Dr. Antonio Blanc Altemir antonio.blanc@udl.cat

Membres:

Descripció: El principal objectiu d'aquesta línia d'investigació està constituït per l'aprofundiment en l'estudi de les diferents disciplines jurídic-criminològiques integrades en funcionament del sistema de justícia penal, així com la victimologia. La convergència de disciplines científiques el principal focus d'atenció se centra en l'anàlisi dels diferents components, tant ontològics com normatius, que conflueixen en desenvolupament del sistema de justícia penal justifica el disseny d'una línia de recerca transversal, no únicament centrada en l'anàlisi dels aspectes jurídics confluents en ell, sinó també orientada a l'estudi dels aspectes criminològics i victimològics que convergeixen en aquest. Aspectes com l'harmonització europea en matèria penal, substantiva i processal, després de la creació del tercer pilar i, sobretot, després de l'entrada en vigor del tractat de Lisboa, representen una clara tendència de futur en l'anàlisi s'ha d'incidir. En aquest context harmonitzador de legislacions europees, qüestions com l'anàlisi comparada del dret penal substantiu, sobretot en processos de criminalització contemporanis, i del dret processal penal constitueixen objectius específics. Al costat d'això, grans processos de reforma legislativa interns empresos al nostre país, com les recents reformes del Codi penal de 2010, o les projectades, com l'Avantprojecte de reforma del Codi penal de 2012, o l'anunciat avantprojecte de llei d'enjudiciament criminal, també han de ser detalladament analitzats. A la transnacionalitat de la normativa repressora de conductes, li segueix la de la normativa protectora de les víctimes. En aquest sentit, la Unió Europea ha adoptat de manera especialment acusada en el darrer bienni un paper molt destacat, tant mitjançant l'aprovació de la Directiva protectora de les víctimes a l'octubre de 2012, com mitjançant el disseny d'estatuts específics protectors de les víctimes de la tracta de persones i de la pornografia i l'explotació sexual dels menors en 2011 mitjançant les directives específiques, els detalls seran objecte d'investigació en aquesta línia, el mateix que la projectada transposició d'aquesta normativa al nostre dret intern. Finalment, la transnacionalitat normativa constitueix un reflex tant de la trasnacionalidad de la criminalitat com dels processos de victimització, ambdues qüestions, el mateix que altres característiques que singularitzen la criminalitat contemporània, i el seu revers, els processos de victimització, constitueixen objectiu d'estudi amb ocupació de metodologia empírica-quantitativa i qualitativa-en aquesta línia d'investigació.

Responsable: Dra. Carolina Villacampa Estiarte carolina.villacampa@udl.cat

Membres:

Descripció: L'objectiu d'aquesta línia d'investigació és la investigació en dret civil i dret administratiu. Es proposa l'estudi de la influència del dret europeu primari i secundari en el dret civil espanyol i en el dret civil català. La proposta de Reglament sobre un dret europeu comú de la compravenda, la Directiva sobre drets dels consumidors, i els reglaments en matèria de competència civil internacional (Brussel · les, I, II, III, successions) exerceixen una influència notable en el dret civil vigent . Es proposa, també, aprofundir en l'impacte dels canvis en les formes i maneres d'obrar de l'Administració sobre el procediment administratiu en l'estudi, així com en el coneixement de dos sectors d'extraordinària puixança en els nostres dies però d'parca contribució dogmàtica: la salut pública i els drets socials. En l'àmbit de la salut pública esperen temes els principis bàsics d'intervenció per raons de salut pública, les mesures en casos de greu perill per a la població i els nous sistemes organitzatius de vigilància sanitària. Pel que fa als serveis socials, són àmbits a tractar els relatius als drets i deures dels usuaris dels serveis socials, les qüestions que sorgeixen al voltant dels models de gestió socials, amb particular interès quant a la posició de els actors privats, així com els diferents grups de població que són objecte d'atenció singular per part del legislador .. Fórmules de simplificació administrativa impulsades per la demanda d'eficiència. Incidència de l'e-Administració. Processos d'europeïtzació i de globalització i el seu efecte reflex en la tramitació dels expedients administratius. Externalització dels serveis i gestió procedimental. Puixança de nous drets i necessitat d'acoblament amb les estructures procedimentals clàssiques.

ResponsableDr. César Cierco Seira  cesar.cierco@udl.cat

Membres:

Indexació dels articles de les tesis per compendi del Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Dels articles publicats o acceptats, almenys dos han d’estar publicats en revistes que ocupin posicions rellevants (quartil 1, 2 i 3) en la Science Edition o la Social Science Edition del Journal Citation Reports. Així mateix, es consideren les revistes que ocupin aquests mateixos quartils en el Scimago Journal Rank segons la Subject Category o les revistes contingudes en bases de dades com ara Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Scopus o les llistes Carhus Plus (A o B).

S’ha de presentar un escrit del director o directora de la tesi on es posi de manifest la situació de cada un dels articles (publicat o acceptat) i l’índex d’impacte de cada un dels articles que formen part de la tesi.

   Darrera modificació: