SOL·LICITUD DE LLIURAMENT

Tant el doctorand/a com el director/a han de fer una SOL·LICITUD DE LLIURAMENT DE LA TESI DOCTORAL:

1.DOCTORAND/A: Emplenar aquest formulari i presentar-lo a Seu Electrònica utilitzant el vostre usuari i contrasenya d'alumne de la UdL. 

2. DIRECTOR/A: Emplenar aquest formulari i presentar-lo a Seu Electrònica utilitzant el vostre usuari i contrasenya de PDI.

 

Qui i quins documents s’han d’adjuntar dins de cadascun dels formularis?

TESIS EN FORMAT TRADICIONAL

Doctorand/a

1. Tesi doctoral

2. Document d’Activitats (cal generar pdf al RAPI)

3. Declaració signada indicant que la tesi és original, que s’han complert amb els codis ètics i de bones pràctiques i que la tesi no conté plagi, manifestant que coneix i consent que la seva tesi serà sotmesa a procediment per comprovar la seva originalitat.

Director/a

1. Informe d’idoneïtat dels directors/es i tutor/a de la tesi

2. Proposta avaluadors externs

3. Proposta tribunal

TESIS PER COMPENDI D'ARTICLES

Doctorand/a

1. Tesi doctoral

2. Document d’Activitats (cal generar pdf al RAPI)

3. Declaració signada indicant que la tesi és original, que s’han complert amb els codis ètics i de bones pràctiques i que la tesi no conté plagi, manifestant que coneix i consent que la seva tesi serà sotmesa a procediment per comprovar la seva originalitat.

4. Declaració dels coautors/es dels articles

- Declaració coautors Doctors

- Renúncia coautors No doctors

Director/a

1. Informe d’idoneïtat dels directors/es i tutor/a de la tesi

2. Informe sobre l’estat dels articles inclosos a la tesi (es pot incloure a l’informe d’idoneïtat)

3. Proposta avaluadors externs

4. Proposta tribunal

TESIS AMB MENCIÓ INTERNACIONAL

Doctorand/a

1. Tesi doctoral

2. Document d’Activitats (cal generar pdf al RAPI)

3. Declaració signada indicant que la tesi és original, que s’han complert amb els codis ètics i de bones pràctiques i que la tesi no conté plagi, manifestant que coneix i consent que la seva tesi serà sotmesa a procediment per comprovar la seva originalitat.

4. Certificat original de l’estada

Director/a

1. Informe d’idoneïtat dels directors/es i tutor/a de la tesi

2. Proposta avaluadors externs

3. Proposta tribunal

   Darrera modificació: