LLIURAMENT DE LA TESI I DOCUMENTACIÓ

Entregueu la tesi doctoral i la documentació necessària

1. Sol·licitud de l’investigador en formació - seu electrònica

Aquesta sol·licitud s'ha de completar i presentar a la Seu Electrònica utilitzant l'usuari i contrasenya d'alumne de la UdL. 

Quan es presenta a la seu electrònica no requereix signatura ni tampoc és necessari signar la tesi, ja que queda signat a l'entrar 

Instruccions per a la presentació d'aquesta sol.licitud a la seu electrònica:

Una vegada emplenada, la sol·licitud s'ha de presentar a través de la seu electrònica: "instància genèrica". Us heu d'identificar amb el certificat digital de la UdL, o bé, amb l'usuari i contrassenya amb què accediu al Campus Virtual. Haureu d'adjuntar directament la sol·licitud emplenada, a la qual també hi podreu adjuntar altres documents pdf, si és necesari. Heu de dirigir la sol·licitud a l'Escola de Doctorat i emplenar tots els camps del formulari de registre de la seu electrònica. Finalment, heu de prèmer el botó "Registre i signatura" (el document quedarà signat de forma automàtica, no és necessari que es torni a signar).

Sol.licitud de matrícula de defensa de tesi doctoral

Sol·licitud per a la defensa de tesi per mitjans telemàtics (modalitat parcial i completa). Aquesta sol·licitud únicament s’haurà de presentar quan a la sol·licitud de lliurament de tesi s’hagi indicat una modalitat i després es necessiti canviar la forma en la qual es defensarà la tesi. El formulari s’ha d’emplenar i presentar-lo a través de la Seu Electrònica de la UdL.

Document d'activitats del doctorand del RAPI: des de la pestanya "Actividades" del RAPI,  camp "Año académico" ⇒ seleccionar "Todos", marcar l'opció "Generar PDF". Passar-lo a la signatura del tutor i adjuntar-lo a la sol.licitud de l'investigador en formació, per presentar-ho a la Seu Electrònica.

 

1. Sol·licitud del director de la tesi i tutor - Seu Electrònica

Instruccions per a la presentació d'aquesta sol.licitud a la Seu Electrònica:

Una vegada emplenada, la sol·licitud s'ha de presentar a través de la seu electrònica: "instància genèrica". Us heu d'identificar amb un certificat digital admés per la UdL, o bé, amb l'usuari i contrassenya amb què accediu al Campus Virtual. Haureu d'adjuntar directament la sol·licitud emplenada, a la qual també hi podreu adjuntar altres documents pdf, si és necesari. Heu de dirigir la sol·licitud a l'Escola de Doctorat i emplenar tots els camps del formulari de registre de la seu electrònica. Finalment, heu de prèmer el botó "Registre i signatura" (el document quedarà signat de forma automàtica, no és necessari que es torni a signar). 

RESPECTE ALS DOCUMENTS PRESENTATS PER  DOCTORANDS, DIRECTORS DE TESI I TUTORS

Tota la documentació per al dipòsit de la tesi, que estigui signada de manera  manuscrita és necessari presentar-la en suport paper també en format digital.  Excepte els justificants de les activitats formatives, ja que han d'estar en format digital al Rapi.

La signatura dels documents es farà, preferentment, amb signatura electrònica.

AVISOS PER A ELS DOCTORANDS

Per tramitar el dipòsit de la tesi, cal tenir les avaluacions de seguiment anual qualificades. Si falta fer l'avaluació del curs acadèmic actual, és necessari haver pujat al RAPI els documents necessaris per ser avaluat en l'any en curs.

DOCTORANDS DELS PROGRAMES DOCTORAT EN SALUT I PROGRAMA DE DOCTORAT DE TERRITORI, PATRIMONI I CULTURA

Veure al Campus Virtual, espai del programa, recursos : veure informe final a presentar pel doctorand

Podeu descarregar la portada de tesi a continuació amb els diferents formats:

   Darrera modificació: