AVALUACIÓ DE 1r CURS

 Descarregar Pdf

1. En què consisteix l’avaluació del primer curs dels estudis de doctorat?

En el curs acadèmic de la primera matrícula dels estudis de doctorat, la Comissió Acadèmica avalúa el Pla de elaborat pel  doctorand o doctoranda. El Pla de Recerca ha d’incloure el Pla de Gestió de dades i el Pla Formatiu.

El doctorand o doctoranda pujarà el document del Pla de Recerca i el Pla de Gestió de Dades en fomat pdf a  la plataforma on-line RAPI, un cop obtingui la conformitat de la direccio de tesi i la tutoria.

El director o directora de tesi i el tutor o tutora visualitzaran els documents presentats a RAPI pels doctorands, en el menú de “document d’activitats” i en el menú del “Pla de receca”. A continuació pujaran a RAPI el respectiu informe d’Aval del Pla de recerca i faràn constar la seva valoració.

Caldrà que els doctorands i els directors de tesi i tutors realitzin el canvi d’estat de cada document a RAPI . Ja que això permetrà que tothom pugui visualitzar i validar els registres, en les diferents fases de l’avaluació. 

2. Quins documents són necessaris per l’avaluació de 1r  curs?

Avaluació doctorands/es de 1r curs
 
- Direcció de tesi/Tutoria : Informe d'Aval del Pla de Recerca

­­­La Comissió Acadèmica de cada programa pot fer la convocatòria d’avaluació amb requeriments específics del seu àmbit, per mitjà del Campus virtual.

3. Com es fa arribar la documentació a la Comissió Acadèmica?

A traves de la plataforma on-line RAPI i seguint aquest ordre:

1. Els doctorands pugen els documents requerits a la convocatòria d’avaluació.

2. Els directors de tesi i tutors visualitzen i validen els documents dels doctorands que tenen asignats, emeten el seu informe i el pugen a la plataforma.

3. La Comissió Acadèmica efectúa la qualificació dels doctorands en base a la valoració efectuada pels directors de tesi i tutors, i a la documentació presentada pels doctorands.

4. Com es desenvolupa de l’Avaluació per part de la Comissió Acadèmica?

La Comissió Acadèmica avalúa el Pla de recerca i el Document d’activitats junt amb els Avals presentats pel director de tesi i tutor.  Un cop emesa la qualificació la introduirà a RAPI.

En cas que la Comissió Acadèmica no accepti el Pla de Recerca, la qualificació  serà  negativa i farà constar a les observacions  els suggeriments i millores a fer, així com el termini del qual disposa per a presentar un nou Pla de Recerca.

Normalment,  s’haurà de presentar en la següent convocatòria d’avaluació.  Si, en la següent convocatòria, el Pla de Recerca no és aprovat, el doctorand o doctoranda causarà baixa definitiva del programa.

   Darrera modificació: