PLA DE RECERCA

PlaDeRecerca

INSCRIPCIÓ DEL PLA DE RECERCA

Què és el Pla de Recerca?

És el pla elaborat per l’investigador/a en formació amb la supervisió del director/a de tesi i el tutor/a, durant el 1r any dels seus estudis de Doctorat. Aquest Pla de Recerca es podrà millorar i detallar durant l'estada al Programa, i fer-ho constar a l'avaluació anual de seguiment.

Els/les doctorands/es de la Universitat de Lleida, elaboraran el seu Pla de Recerca utilitzant el projecte  aprovat per l’Escola deDoctorat:

Pla de Recerca de l’Escola de Doctorat

 

Pla de Gestió de Dades. Novetats del curs 2022/2023

El Pla de Recerca requereix un Pla de Gestió de Dades (DMP Data Management Plan) per als investigadors en formació que han iniciat el doctorat a partir del curs 2022-2023. 

El doctorand o doctoranda enviarà una primera versió del seu DMP amb el Pla de Recerca que presenti durant l'avaluació anual del primer any de doctorat.

Per redactar-lo, s’utilitzarà CORA eiNa DMP

- Cal escollir la plantilla per a doctorat.

- En aquesta primera versió els punts a completar com a mínim són:

- Sobre la teva recerca

- Sobre aquest Pla de Gestió de Dades

- El Pla de Gestió de Dades

- 6. Dades personals/ sensibles

-Compartir el vostre DMP amb qui consideri (director/a de la tesi).

- En cas de treballar amb dades personals, cal compartir el DMP amb el Delegat de Protecció de Dades de la UdL. La seva adreça de correu electrònic és dpd@udl.cat

- Cal generar i descarregar el pdf per adjuntar-lo al Pla de Recerca.

És necessari mantenir el DMP actualitzat durant tota la investigació doctoral i revisar-lo amb el director/a  de la tesi.

S’ha d’aplicar les bones pràctiques en gestió de dades de recerca per tal que les dades de recerca siguin de qualitat, sostenibles i accessibles. Es disposa  la Guia de Dades de recerca per a doctorands. Es pot sol·licitar ajuda enviant un missatge a repositori@udl.cat

En el moment de lliurar la tesi finalitzada per la seva defensa pública, s’enviarà la versió final del vostre DMP a l’Escola de Doctorat.

 

Quan s'ha de presentar el Pla de Recerca?

Els/les doctorands/es de 1r curs hauran de presentar el seu Pla de Recerca durant la primera convocatòria anual d'avaluació, amb caràcter general.

La Comissió Acadèmica pot establir,  en funció de la data de la primera matrícula, quins doctorands/es s’han d’avaluar en la 1a convocatòria.

La Comissió Acadèmica de Doctorat ha d'avaluar el Pla de Recerca presentat per la seva inscripció el primer any i el document d'activitats, junt amb l'Aval del Pla de Recerca de 1r any emès pel director/directora de tesi i el tutor/tutora.

Quan l'informe d'aval es realitzi conjuntament entre el director/s tesi i el tutor, s'utilitzarà el model Aval conjunt del Pla de Recerca. Aquest informe requereix la signatura  amb certificat digital de tots els emissors, abans de pujar-lo a l’aplicatiu RAPI.

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ

Com es presenta el Pla de Recerca per l'avaluació del 1r any?

S'elabora el projecte del Pla de Recerca utilitzant el document Pla de Recerca de l’Escola de Doctorat i s'introdueix  al RAPI

Passos:

1. A la pestanya "Pla d'Investigació" has de marcar l'opció de "Generar pla"; "Mostrar detall"; "Editar".

2. Ja pots pujar el Projecte, en fitxer pdf,  al camp “Memòria completa del Pla de Recerca”.

3. Guarda els canvis per tal que es gravi tota la informació.

4. Si estàs conforme amb les dades que has introduït al RAPI i no vols fer més canvis,  ja ho pots validar per tal que ho puguin visualitzar tutor/a i director/a de tesi.

5. Has de fer el canvi d’estat següent: REGISTRADO ⇒ EN REVISION. A partir d'aquest moment és quan el tutor/a i el director/a de tesi poden emetre el seu informe obligatori per l’avaluació de la Comissió Acadèmica.  A continuació, tens el flux de canvis d'estat de RAPI.

 

 

DIRECTOR/A DE TESI

Aval del Pla de Recerca 1r any

En accedir al RAPI, al menú "MIS ALUMNOS" veuràs tots els investigadors en formació (IeF) que tens assignats com a tutor o director, en funció del rol amb el qual has entrat.

Els doctorands que hi consta a "INICIO DE ESTUDIOS" el curs actual, són aquells que estan en el seu 1r ANY d'estudis de Doctorat, i per tant presenten el Pla de Recerca per primer cop per la seva aprovació.

En cada doctorand, hi apareix un senyal d'alerta, en el qual s'indica si hi ha tasques a validar.

Un cop identificats els investigadors en formació de 1r ANY, has d’emetre i pujar l'Aval del Pla de Recerca per tal que la Comissió avalui el Pla de Recerca, que és l’AVALUACIÓ DEL PRIMER ANY.

Quan el director de tesi també exerceix com a tutor del doctorand, ha de marcar el xec conforme "Utilitzar aquesta valoració per a tots els meus rols". En cas contrari li apareixerà un senyal d'alerta perquè el RAPI entendrà que falta la valoració a realitzar per l'altre responsable de la tesi.

Models:

Aval del Pla de Recerca1

Aval Conjunt del Pla de Recerca2

 

1. L'informe d'Aval del Pla de Recerca no requereix signatura, ja que l'emet i el puja a RAPI la mateixa persona, amb les seves credencials personals, i ja queda registrat a l'aplicatiu.

2. L'informe d'Aval Conjunt del Pla de Recerca es realitza conjuntament entre el director/s tesi i el tutor. Aquest informe requereix la signatura  amb certificat digital de tots els emissors. Un cop signat,  pujarà l'informe al RAPI un únic dels emissors de l'informe.

 

   Darrera modificació: