MENCIÓ INTERNACIONAL

 

Per tal de poder incloure la menció de doctor o doctora internacional a l’anvers del títol de doctor o doctora cal que es compleixin els requisits establerts a l'artícle 29 de la Normativa Acadèmica de Doctorat:

 

 

  1. Que mentre hagi estat matriculat de tutela de tesi doctoral, l’investigador o investigadora en formació hagi realitzat una estada mínima de tres mesos fent treballs d’investigació que li hagin estat reconeguts per la UdL, fora d’Espanya, en una institució d’ensenyament superior o en un centre d’investigació de prestigi. L’estada i les activitats han d’estar avalades pel director o directora de la tesi i autoritzades per la comissió acadèmica del programa de doctorat, i s’han d’incorporar al document d’activitats de l’investigador o investigadora en formació.
  2. No s’admetrà una estada realitzada en el país de residència habitual de l’investigador o investigadora en formació per optar a la menció internacional. No obstant això, si es fa l’estada, aquesta s’ha de registrar en el document d’activitats.
  3. Que la tesi doctoral, o una part (com a mínim el resum i les conclusions), estigui redactada en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement diferent de qualsevol de les llengües oficials d’Espanya. Una part de la tesi també s’ha d’exposar en una de les llengües a què s’acaba de fer referència. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, informes i experts provinguin d’un país de parla hispana.
  4. Que la tesi doctoral tingui l’informe d’un mínim de dos persones expertes que pertanyin a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació diferent del centre on ha fet l’estada i que siguin de fora d’Espanya.
  5. Que formi part del tribunal avaluador de la tesi almenys un doctor o doctora expert en el tema de la tesi que pertanyi a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació d’un estat diferent d’Espanya. Aquesta persona ha de provenir d’un centre diferent del de la realització de l’estada.
  6. Que la defensa de la tesi s’hagi efectuat a la UdL. En el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que indiquin els convenis de col·laboració.

ESTADES A L'ESTRANGER DELS INVESTIGADORS EN FORMACIÓ

L'estada mínima de tres mesos realitzada en una institució d’ensenyament superior o en un centre d’investigació s’ha d’incorporar al document d’activitats del RAPI, per tal que consti en la avaluació anaul de seguiment de la comissió acadèmica.

Cal aportar el certificat de l'estada,  original o còpia compulsada, emès i signat per la persona responsable de l'estada al centre, on s'indiquin les tasques realitzades.