Matriculació i validesa

1. Quina matrícula s’ha de fer en un curs acadèmic?

L’estudiantat es matricula de direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi.
L’estudiant paga:

 • 1 tutela de tesi
 • 1 taxa de suport a l’aprenentatge
 • 1 taxa de gestió d’expedient

2. Quina validesa té la matrícula?

Aquesta matrícula té una validesa de tot un curs acadèmic: des de l’1 d’octubre de l’any d’inici del curs al 30 de setembre de l’any següent.

És a dir, la matrícula efectuada per al curs 2016/2017 tindrà una validesa compresa entre l’1/10/2016 i el 30/09/2017.

La matrícula caldrà fer-la cada curs acadèmic fins a l’entrega de la tesi.


3. Què passa si un curs no es fa matrícula de tutela?

El Decret 268/2016, de 5 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2016-2017, a l’article 5.1 diu:

“Les universitats han d’exigir, com a condició prèvia de matrícula o d’expedició de títols o certificats, el pagament de les quantitats pendents per matrícules en qualsevol estudi o curs acadèmic i universitat o centre al qual li sigui aplicable aquest Decret, i els interessos de demora corresponents, si s’escau.”


D’acord amb aquest Decret, s’haurà de pagar l’import pendent de la tutela no matriculada.

El rebut que s’emetrà serà:

 • 1 tutela de tesi impagada
 • 1 taxa de suport a l’aprenentatge impagada
 • 1 taxa de gestió d’expedient impagada

Aquest rebut s’afegirà a la matrícula de tutela de l’any en què es regularitza la situació.


4. Què passa quan s’entrega la tesi?

Si al llarg del mateix curs (en l’exemple 2016/2017), l’estudiantat fa entrega de la la tesi, efectuarà matrícula de la lectura de tesi que s’afegirà al rebut de tutela de tesi que ha matriculat durant el curs.


5. Quan s’ha de fer l’examen de lectura de tesi?

La lectura de tesi cal fer-la abans d’acabar el curs, és a dir, abans del 30/09/2017 per a les tesis matriculades el curs 2016/2017.


6. La tesi s’entrega a finals de setembre però abans de l’1 d’octubre. Quina matrícula s’ha d’efectuar?

S’efectuarà matrícula de:

 • 1 lectura de tesi
 • 1 taxa de suport a l’aprenentatge
 • 1 taxa de gestió d’expedient

 

7. La tesi s’entrega després del 30 de setembre. Quina matrícula s’ha d’efectuar?

Una tesi entregada amb posterioritat al 30 de setembre implicarà un nou pagament de la tutela i la resta de conceptes.

L’import d’aquesta matrícula serà de:

 • 1 tutela de tesi
 • 1 taxa de suport a l’aprenentatge
 • 1 taxa de gestió d’expedient
 • 1 lectura de tesi