COTUTELA INTERNACIONAL

MapapundiColors

El Títol IX de la Normativa Acadèmica de Doctorat regula les TESIS EN RÈGIM DE COTUTELA INTERNACIONAL:

Article 34. Àmbit d’aplicació 

Aquest procediment és aplicable als i les estudiants de programes de Doctorat que vulguin elaborar i defensar una tesi doctoral en règim de cotutela.

Article 35. Objecte

En el marc dels estudis de Doctorat, s’estableix un procediment de cotutela de tesis entre la UdL i altres universitats estrangeres per facilitar la mobilitat dels doctorands o doctorandes i la col·laboració científica del professorat implicat, seguint el principi de reciprocitat. El doctorand o doctoranda obtindrà el títol de Doctor o Doctora per cadascuna de les Universitats.

Article 36. Requisits previs al procediment de cotutela

1. Els candidats que vulguin elaborar i defensar una tesi doctoral en règim de cotutela han de complir els requisits d’accés i ser admesos en un Programa de Doctorat de la Universitat de Lleida, d’acord amb els procediments i les disposicions legals vigents.

2. L’admissió en un Programa de Doctorat de la Universitat de Lleida s’ha de formalitzar mitjançant la matrícula corresponent.

3. El doctorand o doctoranda ha de tenir acceptat el pla de recerca a la Universitat de Lleida, d’acord amb el que s’estableix a l’article 18 d’aquesta normativa.

Article 37. Conveni de cotutela

1. La cotutela de tesi es desenvolupa en el marc d’un conveni específic entre dues universitats, implica una regulació concreta per a cada doctorand o doctoranda i es regeix per la normativa legal de Doctorat i per les normes i legislació aplicable en matèria de Doctorat de la Universitat de Lleida.

2. El conveni ha d’implicar el principi de reciprocitat i les universitats signatàries han de reconèixer la validesa de la tesi doctoral defensada en el seu marc i han d’atorgar el títol de Doctor o Doctora, d’acord amb la regulació aplicable en cada una.

3. El conveni específic de cotutela ha de respectar la normativa vigent, tant de la UdL com de l’altra universitat signatària, en relació a l’elaboració i defensa de la tesi.

4. L’Escola de Doctorat proporcionarà als interessats o interessades un model de conveni de cotutela. En qualsevol cas aquest ha de contenir, com a mínim, la següent informació:

a. Els codirectors o codirectores de la tesi i tutor o tutora..

b. Els períodes que el doctorand o doctoranda ha de fer la recerca en cadascuna de les universitats i les activitats a desenvolupar.

c. La institució on tindrà lloc la defensa de la tesi.

d. El compromís de les dues institucions de lliurar el títol de Doctor o Doctora, sobre la base de una única defensa

e. Llengua de redacció de la tesi.

f. Llengua de la defensa de la tesi.

Article 38. Sol·licitud i autorització de cotutela i establiment del conveni 

1. El doctorand o doctoranda ha de sol·licitar la cotutela de tesi a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en el qual està matriculat. El termini màxim per sol·licitar l’autorització és abans de finalitzar el segon curs acadèmic de matrícula.

2. La Comissió Acadèmica del Programa ha de resoldre les sol·licituds que s’hagin presentat autoritzant o no la cotutela de tesi .

3. En cas que s’hagi autoritzat la sol·licitud, l’Escola de Doctorat gestionarà la formalització del conveni, que han de signar els rectors o rectores de les dues universitats o les persones en qui deleguin.

Article 39. Acceptació del pla de recerca i elaboració i defensa de la tesi doctoral en règim de cotutela

1. Tots els doctorands o doctorandes que duguin a terme una tesi doctoral en règim de cotutela han de tenir acceptat el pla de recerca a la Universitat de Lleida, d’acord amb el procediment establert.

2. Els doctorands o doctorandes han d’elaborar la tesi doctoral sota el control i la responsabilitat d’un director de tesi de cada una de les universitats que han subscrit el conveni de cotutela.

3. El temps de preparació de la tesi no pot ser superior a la durada de la permanència dels estudis de Doctorat.

4. Els doctorands o doctorandes han de fer una estada a cadascuna de les institucions, que no pots ser inferior a 6 mesos, període que pot ser fraccionat.

5. Durant el període d’elaboració de la tesi, els doctorands han de matricular‐se cada curs acadèmic, mentre durin els seus estudis, a ambdues universitats. En la Universitat de Lleida haurà d’abonar íntegrament l’assegurança escolar, si escau, i els preus corresponents als serveis específics i de suport a l’aprenentatge. Pel que fa al concepte de tutela acadèmica, s’abonarà coincidint amb el curs o cursos acadèmics d’estada a la Universitat de Lleida. En qualsevol cas, el règim de preus de la matrícula s’haurà de definir al conveni i quedarà subjecte als preus públics establerts per la Generalitat de Catalunya.

6. El doctorand o doctoranda ha de presentar anualment el seguiment dels progrés de la seva tesi a la Comissió Acadèmica, d’acord en el que s’estableix als articles 19 i 20. Ha de realitzar les activitats formatives establertes i sotmetre's a les avaluacions anuals corresponents.

7. La tesi ha de ser objecte d’una defensa única en una de les universitats. El doctorand o doctoranda haurà de realitzar el pagament de les taxes corresponents a la lectura de tesi a la UdL.

8. El finançament de les despeses del membres del Tribunal és responsabilitat de la universitat que acull la lectura i la defensa de la tesi doctoral.

9. Les dues universitats han d’assegurar la publicació, l’explotació i la protecció dels resultats de la recerca, d’acord amb la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual i amb els procediments específics de cada país.

10. El títol de Doctor que s’obtingui a la Universitat de Lleida inclou en el seu anvers la diligència “tesi en règim de cotutela amb la Universitat U”.

Article 40. Procediment i tràmits per defensar la tesi

1. Per defensar la tesi a la Universitat de Lleida cal fer els tràmits corresponents, d’acord amb la normativa aplicable.

2. Prèviament a la defensa, el doctorand o doctoranda ha de seguir el procediment per a la sol·licitud de lliurament de la tesi doctoral establert a l’article 23 d’aquesta normativa.

3. Per defensar la tesi a la universitat estrangera, els tràmits s’han de fer d’acord amb la legislació vigent d’aquell país. No obstant això, per poder sol·licitar el títol de Doctor a la Universitat de Lleida el doctorand o doctoranda ha de complir els requisits següents:

a. Haver abonat les matrícules corresponents als cursos acadèmics d’acord amb el ques’estableix a l’article 9.

b. Haver obtingut l’acord favorable de la Comissió Acadèmica per al dipòsit i posterior defensa de la tesi doctoral, d’acord amb el que estableix l’article 25 d’aquesta normativa.

c. Presentar el certificat oficial de l’acta de lectura en el qual constin, com a mínim, la data de lectura, els membres del Tribunal amb la seva filiació i la qualificació obtinguda. En el cas en què el certificat no s’hagi expedit ni en castellà, ni en català ni en anglès, s’ha de presentar acompanyat de la traducció oficial al castellà o al català corresponent.

d. Els documents necessaris per a la publicació de la tesi en el repositori institucional de la Universitat de Lleida i el repositori de tesis TDX, i també la fitxa emplenada amb les dades necessàries per a la base de dades TESEO segons el model normalitzat.

   Darrera modificació: