Enllaç a les preguntes freqüents

Aquí trobareu la resposta a les Preguntes Freqüents sobre avaluació.

L’estudiantat es matricula de direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi i paga:

 • 1 tutela de tesi
 • 1 taxa de suport a l’aprenentatge
 • 1 taxa de gestió d’expedient

Aquesta matrícula té una validesa de tot un curs acadèmic: des de l’1 d’octubre de l’any d’inici del curs al 30 de setembre de l’any següent.

És a dir, la matrícula efectuada per al curs 2022/2023 tindrà una validesa compresa entre l’1/10/2022 i el 30/09/2023.

La matrícula caldrà fer-la cada curs acadèmic fins a l’entrega de la tesi.

El Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, a l’article 5.1 diu:

“Les universitats han d’exigir, com a condició prèvia de matrícula o d’expedició de títols o certificats, el pagament de les quantitats pendents per matrícules en qualsevol estudi o curs acadèmic i universitat o centre al qual li sigui aplicable aquest Decret, i els interessos de demora corresponents, si s’escau.”

D’acord amb aquest Decret, s’haurà de pagar l’import pendent de la tutela no matriculada.

El rebut que s’emetrà serà:

 • 1 tutela de tesi impagada
 • 1 taxa de suport a l’aprenentatge impagada
 • 1 taxa de gestió d’expedient impagada

Aquest rebut s’afegirà a la matrícula de tutela de l’any en què es regularitza la situació.

 

Si al llarg del mateix curs (en l’exemple 2022/2023), l’estudiantat fa entrega de la la tesi, efectuarà matrícula de la lectura de tesi que s’afegirà al rebut de tutela de tesi que ha matriculat durant el curs.

La lectura de tesi cal fer-la abans d’acabar el curs, és a dir, abans del 30/09/2023 per a les tesis matriculades el curs 2022/2023.

Per tal de poder defensar la tesi dins del curs acadèmic (fins al 30 de setembre), la data màxima per al lliurament dels documents i la matrícula de defensa de tesi és el dia 15 de juny.

Es podrà defensar la tesi fins el 30 de setembre de l’any corresponent.

Si finalment la tesi s’hagués de defensar el curs següent (a partir del 30 de setembre), pels motius que fossin, s’hauria de tornar a fer el pagament de la lectura de tesi i les taxes de suport a l’aprenentatge i de gestió d’expedient.

S’efectuarà matrícula de:

 • 1 lectura de tesi
 • 1 taxa de suport a l’aprenentatge
 • 1 taxa de gestió d’expedient

La tesi es defensarà en el curs acadèmic posterior, és a dir, es defensarà a partir de l’1 d’octubre.

Una tesi entregada amb posterioritat al 30 de setembre implicarà un nou pagament de la tutela i la resta de conceptes.

L’import d’aquesta matrícula serà de:

 • 1 tutela de tesi
 • 1 taxa de suport a l’aprenentatge
 • 1 taxa de gestió d’expedient
 • 1 lectura de tesi

Els lliuraments de tesis que es facin a partir de l’1 d’octubre, es consideraran dins del curs acadèmic següent i, per tant, es defensaran en el nou curs (2023-2024).

Els doctorands/es disposaran d’un termini màxim de 5 mesos per a defensar la seva tesi, a comptar de l’endemà de l’autorització de dipòsit i defensa per part de la Comissió Acadèmica.

Els doctorands matriculats a temps complet disposen de 3 anys per a finalitzar els estudis. No obstant això, si aquest temps resulta insuficient, podeu demanar una pròrroga ordinària d’1 any i una extraordinària d’1 any més.

Els doctorands matriculats a temps parcial disposen de 5 anys per a finalitzar els estudis. No obstant això, si aquest temps resulta insuficient, podeu demanar una pròrroga ordinària de 2 anys i una extraordinària d’1 any més.

Les pròrrogues s’han de sol·licitar a la Comissió Acadèmica a través del formulari de la plana web.

El còmput de la permanència s’atura quan el doctorand lliura, a través de la seu electrónica, tota la documentació per a sol·licitar a la Comissió Acadèmica el dipòsit de la tesi.

Quan la permanència està esgotada i no s’ha sol·licitat cap pròrroga, el RAPI del doctorand queda bloquejat.

Podeu consultar la data de permanència al vostre RAPI.

   Darrera modificació: