PREGUNTES FREQÜENTS

 Descarregar Pdf

Quan s'ha de presentar el Pla de Recerca?

El Pla de Recerca l'ha de presentar el/la doctorand/a durant el primer curs dels estudis de Doctorat, en la avaluació anual, seguint les indicacions de la convocatòria específica de la Comissió acadèmica.

Quan s'ha de presentar l'Autoinforme?

L'Autoinforme l'ha de presentar el/la doctorand/a de segon curs i següents, en l'avaluació anual, seguint les indicacions de la convocatòria específica de la Comissió acadèmica.

Quin models de documents estan aprovats per l'Escola de Doctorat per l'avaluació anual?

Els models aprovats a l'Escola de Doctorat per la realització de l'avaluació anual, són els següents :

1. Avaluació doctorands/es de 1r curs
 
- Doctorands : Pla de Recerca
- Direcció de tesi/Tutoria : Informe d'Aval del Pla de Recerca
- Quan l'informe d'aval es realitzi conjuntament entre el director/s tesi i el tutor, s'utilitzarà el model Aval conjunt del Pla de Recerca. Aquest informe requereix la signatura  amb certificat digital de tots els emissors, abans de pujar-lo a l’aplicatiu RAPI.
 
2. Avaluació doctorands/es de 2n curs i següent
 
- Doctorands : Autoinforme
- El director de tesi i el tutor poden emetre un informe de manera conjunta, pel qual s'utilitzarà el model Informe conjunt per al seguiment anual del Pla de Recerca i de les activitats formatives. Aquest informe requereix la signatura  amb certificat digital de tots els emissors, abans de pujar-lo a l’aplicatiu RAPI."
 
La Comissió acadèmica de cada programa pot fer la convocatòria d'avaluació amb requeriments específics del seu àmbit.
 

Quan el director de tesi exerceix també com a tutor, ha de pujar dos informes de seguiment?

No, ha de seleccionar un dels dos rols per accedir a RAPI. Quan emeti la valoració, ha de  de marcar el xec conforme "Utilitzar aquesta valoració per a tots els meus rols". En cas contrari li apareixerà un senyal d'alerta perquè el Rapi entendrà que falta la valoració a realitzar per l'altre responsable de la tesi.

 

Què és el Pla de Gestió de Dades, que consta dins el projecte del Pla de Recerca?

El Pla de Gestió de Dades (PGD) o Data Management Plan (DMP)  és un document en el qual el/la doctorand/a fa constar com gestionarà i organitzarà les dades durant els estudis de doctorat. Aquest document ajuda a organitzar-se a partir de preguntes específiques sobre la recopilació,  l’anàlisi i l’emmagatzematge  de les dades que utilitzarà durant la recerca.

Accés a l’aplicatiu i tota la informació per crear el Pla de Gestió de Dades a través d’aquesta BIBLIOGUIA. S'inclou una guia en format pdf, redactada en llengua catalana, castellana i anglesa.

A més a més, la Biblioteca de la Universitat de Lleida organitza cursos de formació sobre el Pla de Gestió de Dades per als investigadors en formació. Es pot consultar l’oferta aquí.

Quina durada té el Pla de Getió de Dades?

El Pla de Gestió de dades s’ha d’anar mantenint durant el cicle de vida de les dades.

Qui ha de presentar el Pla de Gestió de Dades?

Els/les doctorands/es que inicien els estudis de doctorat en el curs 2022/23 han de presentar el Pla de Getió de Dades. A la resta de doctorands no se'ls exigeix que tinguin un PGD,  tot i què poden disposar d'aquest recurs com a estudiants de doctorat.

Quan s'ha de presentar el Pla de Gestió de Dades a l'Escola de Doctorat?

Es presenta juntament amb el Pla de recerca en l’avaluació de l’any d’inici dels estudis de doctorat, i es presentarà novament junt amb la tesi doctoral, en el moment del seu lliurament a l’Escola de Doctorat.

En el model nou de l'Autoinforme de segon curs i següents cursos pregunta sobre el Pla de Getió de Dades. Què s'ha de respondre?

Aquesta qüestió consta en el model d‟autoinforme perquè és la plantilla aprovada recentment per l‟Escola de Doctorat. Tot i això, no cal que es respongui al respecte perquè actualment només s'exigeix el Pla de Gestió de Dades als estudiants que han iniciat el doctorat en el curs 2022/23.

Què és el Pla de Formació?

És la previsió de les activitats formatives que realitzararà el/la doctorand/a dins dels estudis de doctorat. La formació integral dels futurs Doctors i Doctores és l’element clau davant dels reptes que exigeix l’actual societat. Els estudis de Doctorat han de garantir, com a mínim, l’adquisició per part del personal investigador en formació de les competències adequades.

   Darrera modificació: