COMPROMÍS DE BONES PRÀCTIQUES (CARTA DOCTORAL)

 Descarregar Pdf

El COMPROMÍS DE BONES PRÀCTIQUES (Carta Doctoral) és el document que recull els drets i obligacions de cada investigador o investigadora en formació, i de les persones que assumeixen la direcció de tesi i la tutoria. És per això que l’investigador o investigadora en formació, i els supervisors o supervisores de la tesi han de conèixer i acceptar el seu contingut, des del moment de la primera matrícula als estudis de Doctorat.

L'Escola de Doctorat exigeix i garanteix el compliment d'aquest Compromís, i és acceptat per la pròpia Universitat de Lleida, i per totes les persones implicades, a través de la validació de tots els documents de l'expedient del doctorand/a. 

 

COMPROMÍS DE BONES PRÀCTIQUES

Primer.- Soc coneixedor/a que en el Reglament de Règim Intern l'Escola de Doctorat de la UdL es fixen les funcions, drets i obligacions de l'investigador en formació, del director de la tesi i del tutor de la tesi.

Segon.- El compromís s'adquireix en el moment de l'acceptació del present document, que es realitza simultàniament quan l'investigador/a en formació es matricula en el Programa de Doctorat per primera vegada, i finalitza en el moment en què adquireix la condició de Doctor/a mitjançant la defensa i aprovació de la tesi doctoral i el pagament dels drets del títol de Doctorat. També es donarà per finalitzat el compromís quan l'investigador/a en formació causi baixa definitiva en el Programa de Doctorat.

Tercer.- Totes les parts estan subjectes, quant a drets i deures, al que s'indica en el Reglament de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida així com o en qualsevol altra normativa complementària que pugui afectar-les.

Quart.- Tant l'investigador/a en formació, com el/la tutor/a i el/la director/a de la tesi es comprometen al compliment de la realització del treball sota les mesures de seguretat que la legislació actual preveu ja sigui en matèria d'accidents com en la prevenció de riscos laborals. Quan la investigació requereixi la utilització d'éssers vius, es farà complint l'exigència de la legislació vigent i de les normes ètiques que regulen l'experimentació amb aquest material. La confidencialitat i la dignitat humana de les persones implicades, serà el principi bàsic a respectar licitar quan aquestes intervinguin en l'experimentació.

Cinquè.- Tant l'investigador/a en formació, com el/la tutor/a i el/la director/a de la tesi es comprometen al compliment de la realització del treball de forma original i sense ser còpia d'altres obres no autoritzades.

Sisè.- L'investigador/a en formació ha d’ésser reconegut/da com a titular dels drets de propietat intel·lectual o industrial, d'acord amb la legislació vigent (RD 1/1996 de 1 2 de abril sobre la propietat intel·lectual; llei 11/1986 de 20 de març i RD 55/2002, de 18 de gener, sobre les patents) i ha d’aparèixer en tots els treballs, articles o comunicacions en els que l'investigador/a en formació hagi participat de manera rellevant. Així mateix l'investigador/a en formació ha de respectar el principi de la propietat intel·lectual o de la propietat conjunta de dades quan la investigació es realitzi en col·laboració amb altres investigadors, entenent sempre que els resultats pertanyen a l'entitat en la que s'han generat.

Setè.- Amb independència dels drets de titularitat que puguin correspondre a les parts, l'investigador/a en formació i l'investigador/a principal s'obliguen a comunicar a l'Oficina de Suport a R+D+I els resultats derivats de la formació investigadora que puguin ser susceptibles d'explotació. Aquests resultats podran ser divulgats per la UdL sempre que es respectin els drets de propietat intel·lectual i industrial que es derivin d'aquesta investigació.

Vuitè.- Les quantitats que puguin percebre per l'explotació o la cessió de drets no tindran en cap cas naturalesa salarial.

Novè.- L'investigador/a en formació ha de comunicar a la UdL qualsevol canvi de domicili. Si no ho fa, la UdL queda autoritzada per l'investigador/a en formació per representar-lo/a en els tràmits que el procediment exigeixi. La UdL farà arribar en la forma i en el lloc que l'investigador indiqui, els beneficis que puguin derivar de la propietat industrial o intel·lectual en què participi.

Desè.- L'investigador/a en formació es compromet a mantenir el secret de totes aquelles informacions que tinguin caràcter confidencial, ja siguin proporcionades pel director de la tesi, pel tutor o per qualsevol altra persona investigadora del grup, tant si es tracta de comunicació, oral, escrita o un altre tipus de difusió. Tampoc no podrà cedir a terceres persones informació relativa a la investigació que realitza amb motiu de la tesi.

Onzè.- El compromís de confidencialitat i secret continuarà vigent encara després de finalitzar la relació administrativa amb la UdL i només es pot modificar mitjançant escrit i signatura de totes les parts implicades.

Dotzè.- Qualsevol incompliment dels compromisos exposats en aquest document, si deriva en un conflicte, s'haurà de resoldre d'acord amb el procediment que s'indica en el document de "Resolució de conflictes en l'àmbit dels estudis de Doctorat".

Tretzè. - En cas de renúncia a continuar amb la tesi doctoral per part de l'investigador/a en formació, aquest ha d'informar per escrit al/a la director/a de la tesi dels motius que el porten a això.

Catorzè.- Un cop aprovat l'examen de la tesi doctoral, l'autor entregarà un exemplar de la tesi a la UdL en el format en què aquesta l’indiqui per ser arxivada en el registre institucional constituït a aquest efecte.

Quinzè.- Un cop aprovada la tesi doctoral, la UdL s'ocuparà de què la tesi sigui introduïda en format electrònic d'accés obert en un repositori institucional. El repositori institucional per dipositar les tesis llegides i aprovades a les universitats del sistema universitari de Catalunya és TDX (Tesis Doctorals en Xarxa, www.tdx.cat), segons acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya en la reunió de 06/10 / 2011. A aquest efecte l'autor o l'autora de la tesi lliurarà, juntament amb el contracte per autoritzar la publicació, el text complet de la seva tesi en format electrònic.

   Darrera modificació: