COMPENDI D’ARTICLES

SECTION FOR TRASLATE

Quan es pot presentar la tesi per compendi d’articles?

Quan en el moment del lliurament de la tesi doctoral es tinguin mínim quatre articles, dels quals almenys dos han d’estar publicats o acceptats.

 

Quins requisits han de complir els articles?

- Han de ser fruit del Pla de Recerca del doctorand o doctoranda

- S’hagin elaborat i publicat amb posterioritat a la primera matrícula dels estudis de Doctorat.

- L’investigador o investigadora en formació ha de ser primer o segon autor en almenys dos articles publicats o acceptats.

- Cada Comissió Acadèmica fixarà els índex de qualitat per als articles que formin part de les tesis per compendi. Els criteris són únics per a cada Programa de Doctorat i són públics.

Per a més informació consulteu l’article 29 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat de la Universitat de Lleida

Indexació dels articles de les tesis per compendi de cada Programa de Doctorat

SECTION FOR EDITING

PhD Programme in Agricultural and Food Science and Technology

PhD Programme in Law and Business Administration

PhD Programme in Education, Society and Quality of Life

PhD Programme in Forest and Natural Environment Management

PhD Programme in Engineering and Information Technology

PhD Programme in Health

PhD Programme in Territory, Heritage and Culture

PhD Programme in Physical Activity and Sports

 

   Last modification: