PERMANENCE

 Download Pdf

Persons entering a doctoral programme certified under RD 99/2011, of January 28, which regulates official doctoral studies, will be subject to an academic progress system that respects the provisions of Article 3, paragraph 2

"The duration of the doctoral studies will be a maximum of three years full-time, from the admission of the candidate to the programme to the submission of the thesis.

Notwithstanding the foregoing, after approval by the academic committee responsible for the programme, doctoral studies may be followed part-time. In this case the studies may have a maximum duration of five years from admission to the programme to submission of the thesis.

If after three years the student has not applied to submit the thesis, the committee responsible for the programme may authorize an extension of this period for one year, which may be extended exceptionally for one further year subject to the conditions established in the doctoral programme. In the case of part-time studies the period may be extended by two years and exceptionally for one further year.

For the purpose of calculating this period, time off for sickness, pregnancy and any other cause provided for by current legislation will not be taken into account. Furthermore, the doctoral student may apply for temporary leave from the programme for a maximum period of one year, extendable by up to one year. Such a request shall be addressed and justified before the academic committee responsible for the programme, which will decide on the suitability of accepting the student's request."

FULL TIME / PART TIME

(Acord del 5 de desembre de 2018, del Comitè de direcció de l’Escola de Doctorat respecte de la dedicació a temps complet o a temps parcial de l’investigador o investigadora en formació)

  1. Per defecte, tots/es els doctorands/es de nou accés es matricularan a temps complet. Aquells/es que vulguin matricular-se a temps parcial ho hauran d'indicar al document de sol·licitud d'admissió. Els doctorands/es de la resta de cursos podran sol·licitar el canvi de dedicació a la comissió acadèmica,  en els terminis establerts per a cada curs acadèmic. La comissió haurà de resoldre d’acord amb les competències que li atorga l’article 17.8. del Reglament de Règim Intern de l’Escola de Doctorat de la UdL (Acord núm. 104/2012 del Consell de Govern de 30 de maig de 2012) i en funció del que estableix l’Article 13 de la Normativa de doctorat, sobre la durada dels estudis de doctorat. Els/les doctorands/es estan sotmesos a la normativa de permanència establerta a l’Article 13 de la Normativa de doctorat. 
  1. Es matricularà d’ofici a temps complet a tots aquells investigadors/es en formació que disposin d’un contracte predoctoral. En cap cas, però, es vincularà el contracte que pugui tenir el doctorand/a a la duració dels seus estudis de doctorat. Un cop superat els tres anys de tesi, tot i que el seu contracte encara no hagi finalitzat, hauran de sol·licitar la pròrroga ordinària per a la finalització del doctorat.

SOL·LICITUD DE CANVI DE DEDICACIÓ A TEMPS PARCIAL O TEMPS COMPLET (Termini per a presentar la sol·licitud: des del 2 de maig fins el 15 de juliol. Si la resolució és favorable els efectes són del curs següent).  

Instruccions per a la presentació de les sol·licituds:

Una vegada emplenades, les sol·licituds s'han de presentar a través de la seu electrònica: "instància genèrica". Us heu d'identificar amb el certificat digital de la UdL, o bé, amb l'usuari i contrassenya amb què accediu al campus virtual. Haureu d'adjuntar directament la sol·licitud emplenada, a la qual també hi podreu adjuntar altres documents pdf, si és necesari. Aquesta sol·licitud haurà d'estar signada digitalment pel vostre director/a de tesi, autoritzant la petició.

Heu de dirigir la sol·licitud a l'Escola de Doctorat i emplenar tots els camps del formulari de registre de la seu electrònica. Finalment, heu de prèmer el botó "Registre i signatura" (el document quedarà signat de forma automàtica pel doctorand/a).

EXTENSION

Doctoral students enrolled full time:

- 1st extension (ordinary): one more year

- 2nd extension (extraordinary): one more year

Doctoral students enrolled at partial temps:

- 1st extension (ordinary): two more years

- 2nd extension (extraordinary): one more year

* The enrollment method of the last course will be taken as a reference.

DOCTORAL STUDIES EXTENSION REQUEST

DOCTORAL STUDIES EXTENSION REQUEST (Doctoral Programmes RD 99/2011) (Deadline for submitting the application: during the two months before the end of the stay in the dossier of the doctoral student, which you can consult in the RAPI).

Instructions for submitting applications:

Once completed, applications must be submitted through the electronic office: "generic instance". You must identify yourself with the digital certificate of the UdL, or with the username and password with which you access the  Campus Virtual. You must directly attach the completed application, to which you can also attach other pdf documents, if necessary. This request must be digitally signed by your thesis director, authorizing the request. You must direct the application to the Doctoral School and fill in all the fields of the electronic office registration form. Finally, you must press the "Registration and signature" button (the document will be signed automatically by the doctoral student).