TRÀMITS PER LA MATRÍCULA DE DOCTORAT

Normativa acadèmica de la UdL

D’acord amb l’article 12 de la Normativa acadèmica de Doctorat de la Universitat de  Lleida:

La matrícula no es considera de ple dret fins que no s’ha pagat íntegrament. Si no es formalitza la matrícula algun curs, l’investigador o investigadora en formació ha de satisfer l’import corresponent amb caràcter retroactiu. La manca de matrícula de tutela de tesi durant dos cursos acadèmics seguits implica la desvinculació definitiva del programa de doctorat.

Per a totes les qüestions de la matrícula de doctorat relacionades amb l’àmbit econòmic s’aplicarà el Règim Econòmic de la Normativa Acadèmica dels estudis oficials de Màster, aprovada pel Consell de Govern per a cada curs acadèmic.

L’assegurança escolar obligatòria correspon als investigadors en formació matriculats de menys de 28 anys. L’investigador o investigadora en formació estranger de 28 anys  o  més  ha  de  presentar  original  i  còpia  de l’assegurança d’assistència sanitària i d’accidents vàlida a l’Estat espanyol.

La renúncia total a la matrícula es pot sol·licitar amb l’informe favorable del tutor o tutora. La concessió de la renúncia no implica el retornament de l’import de la matrícula.

Terminis de matrícula

Primer curs

MATRÍCULA CURS 2021/2022

TERMINIS 1r CURS

PRIMER: de l'1 de setembre al 10 d'octubre de 2021

SEGON: de l'1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022

Consulteu els detalls en aquest calendari del curs 2021/2022.

Passos a seguir

  1. Omplir i signar  els següents documents:

      - Sol·licitud de matrícula als programes de Doctorat

      - Carta Doctoral

2. Presentar la documentació anterior, junt amb els documents que es van indicar en la notificació de l'admissió, a través de la Seu Electrònica

3. Des de la Secretaria Acadèmica s'emetrà la matrícula de tutela acadèmia i s'enviarà per correu electrònic a l'estudiant. Al document de matrícula hi constaran les dades necessàries per fer-ne el pagament.

 

Segons curs i posteriors

MATRÍCULA CURS 2021/2022

2n curs i següents

Del 15 de setembre al 30 d'octubre de 2021

Els doctorands de 2n curs i següents realitzaran la matrícula de tutela de tesi per mitjà de l'auto-matrícula via web.

Rebran primer un missatge de correu electrònic personalitzat, en el qual se'ls enviarà la cita prèvia.

  • L’investigador/a en formació ha de formalitzar obligatòriament, cada curs acadèmic i mentre durin  els estudis de doctorat, la matrícula de tutela acadèmica.
  • L'avaluació anual ha d'estar qualificada.
  • Dos qualificacions negatives consecutives són causa de baixa definitiva del programa. 

En el document de matrícula, que es generarà en format pdf, hi constarà hi constaran les dades necessàries per fer el pagament, segons la forma de pagament escollida. 

AVÍS PER ALS QUE LLIUREU LA TESI FINS AL 30 DE SETEMBRE

En el cas que lliuri la documentació corresponent al dipòsit i examen de defensa de tesi doctoral fins al 30 de setembre (inclòs), ignoreu el missatge de l'automatrícula. L'Escola de Doctorat revisarà la documentació presentada dins el termini, i  enviarà al doctorand la matrícula de l'examen de lectura de tesi doctoral, únicament. 

Matrícula de defensa de tesi doctoral

Calendari acadèmic curs 2021/2022

 

 

Formes de pagament i preus. Matrícula gratuita o amb descompte

Formes de pagament

Podeu consultar les formes de pagament en aquest document.

Avís: No es pot pagar per mitjà de transferència bancària.

En aquest document podeu trobar la informació de com fer els pagaments en efectiu,  ON-LINE, o bé, amb tarjeta de crèdit.

 

Preus

Podeu consultar els PREUS dels diferents serveis acadèmics en aquest document

La  taxa  del  suport  a  l’aprenentatge,  l’assegurança  escolar  obligatòria  i  els  serveis contractats s’han d’abonar íntegrament en el moment de la matriculació.

Matrícula gratuïta o amb descompte

En els  casos  en  què  es  pot  gaudir  de  matrícula  gratuïta  o  de  descompte,  és imprescindible la presentació del document que acrediti el motiu d’aquest descompte:

  • Becaris: fotocòpia de la darrera credencial.
  • Família nombrosa general i família nombrosa especial: fotocòpia del títol o certificat de familia nombrosa. En el cas que no figuri el númnero de germans o fills, es necessita un certificat emès pel Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya o organisme equivalent d’altres comunitats autònomes.
  • Discapacitats: document acreditatiu.
  • Víctima d’acte terrorista: document acreditatiu.
  • Víctima de violència de gènere: document acreditatiu.

Ajuds predoctorals

S'ha d'aportar la resolució definitiva, còpia del contracte o bé, credencial de becari, en el quals consti la data d'inici i finalització de l'ajut predoctoral.

*No és d'aplicació als estudiants de doctorat la informació indicada als apartats : Estudiantat becari , Estudiantat amb matrícula d’honor i Ajuts d’empreses o institucions (només aplicable a màsters)

   Darrera modificació: