Accés

Esquema dels tràmits d’accés

 1. Elegir una línia d’investigació d’un dels programes de doctorat que s’ajusti al perfil del candidat.
 2. Posar-se en contacte amb la persona responsable de la línia i ser acceptat per a la realització de la tesi doctoral en l’esmentada línia de investigació.
 3. Sol·licitar la inscripció al doctorat mitjançant aquesta Sol·licitud. S'ha de presentar digitalment a través de la Seu Electrònica
 4. Adjuntar la documentació que s’indica a la sol·licitud.
 5. Adjuntar el document d'acceptació del tutor/a.
 6. Sol·licitar l'equivalència de titulació de Máster, si aquest s’ha fet a l’estranger.

Si no es disposa de certificat digital, la sol.licitud junt amb la documentació necessària es pot presentar al Registre general de la UdL, o bé, als registres dels campus de la UdL. En aquest cas, és necessari també enviar el formulari emplenat en format pdf, amb la documentació annexa a l'email:  ed.matricula@udl.cat 

 

Acceso a los estudios de doctorado para estudiantes extranjeros

Access to doctoral studies to foreign students

 

Places d'accés

Un 5% del total de les places d’accés de cada programa de doctorat es reserven per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%. En el supòsit que aquestes places no es cobreixin, passaran a oferir-se a la resta de estudiants.

A l’hora de formalitzar l’admissió o en el seu defecte, en el moment de la matrícula, l’estudiant haurà d’adjuntar el certificat del grau de discapacitat emès per l’òrgan competent, per poder acreditar el grau de discapacitat.

 

Sobre els documents

 1. Els documents acadèmics (títols i certificats oficials amb qualificacions) expedit a l’estranger han de ser traduïts a l’espanyol o català mitjançant traducció jurada.
 2. Els documents acadèmics (títols i certificats oficials amb qualificacions) expedits a l’estranger han d’estar legalitzats per via diplomàtica d’acord amb el que indica el Ministerio de Educación Cultura y Deporte.

Admissió

Requisits d'accés

 Per accedir a un programa de doctorat verificat segons el RD 99/2011, és necessari complir els requisits que s'indiquen en l’article 6.

Article 6. Requisits d’accés al doctorat

 1. Amb caràcter general, per a l’accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.
 1. Així mateix hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:
  1. Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del  Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster.
  2. Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, conforme a normes de dret comunitari, sigui d’almenys 300 crèdits.

 

Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l’article 7.2 d’aquesta norma, llevat que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de màster.

 1. Els titulats universitaris que, amb la prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 2. Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense necessitat de la seva homologació, amb la prèvia comprovació de la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ del qual estigui en possessió l’interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l’accés a ensenyaments de doctorat.
 3. Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries.