Accés als estudis de Doctorat

 

ADMISSIÓ CURS 2021/2022

TERMINIS

del 15 d'abril al 15 de juny de 2021

del 15 de setembre al 15 de novembre de 2021

AVÍS: Fora de termini només s'admeten sol.licituds de beneficiaris d'ajut predoctorals

 

Accés als estudis de doctorat per a estudiants espanyols

 1. Elegir una línia d’investigació d’un dels programes de Doctorat que s’ajusti al perfil del candidat.
 2. Contactar amb la persona responsable de la línia i ser acceptat per a la realització de la tesi doctoral en l’esmentada línia de investigació.
 3. Sol·licitar la inscripció al doctorat mitjançant aquesta sol·licitud. S'ha de presentar digitalment a través de la Seu Electrònica
 4. Adjuntar la documentació que s’indica a la sol·licitud.
 5. Adjuntar el  document d'acceptació del tutor/a.
 6. Sol·licitar l'equivalència de titulació de Máster, si aquest s’ha fet a l’estranger.

Accés als estudis de doctorat per a estudiants estrangers

 1. Elegir una línia d’investigació d’un dels programes de Doctorat que s’ajusti al perfil del candidat.
 2. Contactar amb la persona responsable de la línia i ser acceptat per a la realització de la tesi doctoral en l’esmentada línia de investigació.
 3. Sol·licitar la inscripció al doctorat mitjançant aquesta sol.licitud. S'ha de presentar digitalment a través de la Seu Electrònica de la UdL.
 4. Adjuntar la documentació que s’indica a la sol·licitud.
 5. Adjuntar el  documento de aceptación del tutor/a.
 6. Sol·licitar l'equivalència de titulació de Máster, si aquest s’ha fet a l’estranger.

Les instruccions per presentar la sol.licitud d'admissió per estudiants estranjers a la Seu electrònica són:

Espanyol

Anglès

Sobre els documents

Consulta l'article 9.3 de la Normativa acadèmica de Doctorat

 1. Els documents acadèmics (títols i certificats oficials amb qualificacions) expedit a l’estranger han de ser traduïts a l’espanyol o català mitjançant traducció jurada.
 2. Els documents acadèmics (títols i certificats oficials amb qualificacions) expedits a l’estranger han d’estar legalitzats per via diplomàtica d’acord amb el que indica el Ministerio de Educación Cultura y Deporte.

Places d'accés

Un 5% del total de les places d’accés de cada programa de doctorat es reserven per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%. En el supòsit que aquestes places no es cobreixin, passaran a oferir-se a la resta de estudiants.

A l’hora de formalitzar l’admissió o en el seu defecte, en el moment de la matrícula, l’estudiant haurà d’adjuntar el certificat del grau de discapacitat emès per l’òrgan competent, per poder acreditar el grau de discapacitat.

Requisits d'accés

 Per accedir a un programa de doctorat verificat segons el RD 99/2011, és necessari complir els requisits que s'indiquen en l’article 6 d'aquest Real Decret.

Article 6. Requisits d’accés al doctorat

 1. Amb caràcter general, per a l’accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.
 1. Així mateix hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:
  1. Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del  Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster.
  2. Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, conforme a normes de dret comunitari, sigui d’almenys 300 crèdits.

 

Així mateix, també han de complir els requisits previstos a l'article 7 de la Normativa acadèmica de Doctorat de la UdL:

Article 7. Requisits d’accés als estudis de doctorat

7.1 Per accedir als estudis de doctorat cal tenir el títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari.

7.2 També poden accedir-hi les persones que es trobin en algun d’aquests altres supòsits:

7.2.1. Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’espai europeu d’educació superior (EEES), que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser de nivell de màster.

7.2.2. Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, conforme a les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en investigació, equivalents quant a valor formatiu als crèdits d’investigació procedents d’estudis de màster.

7.2.3. Les persones amb titulació universitària que, amb l’obtenció prèvia de plaça en formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.

7.2.4. Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense que sigui necessària l’homologació, amb la comprovació prèvia per la UdL que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l’accés a ensenyaments de doctorat.

7.2.5. Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.

7.2.6. Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguin en possessió del diploma d’estudis avançats, obtingut d’acord amb el que disposa el Reial decret 778/1998, de 30 d’abril, o hagin obtingut la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener, tal com preveu la disposició addicional segona del Reial decret 99/2011, de 28 de gener.

7.2.7. Els titulats amb 300 crèdits ECTS, o equivalents, i que posteriorment hagin superat els 32 crèdits de programes de doctorat regulats pel Reial decret 185/1985, de 23 de gener, o els 32 crèdits de programes de doctorat regulats pel Reial decret 778/1998, de 30 d’abril, poden accedir directament als estudis de doctorat.

7.2.8. Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera o arquitecte o arquitecta, conforme al sistema anterior a l’entrada en vigor de l’espai europeu d’educació superior, si així ho decideix la comissió acadèmica del programa de doctorat a la vista de l’expedient acadèmic del candidat o candidata i considera que compleix  el requisits d’accés establerts en l’article 6.2.a del Reial decret 99/2001, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments de doctorat.

Aquest acord de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat només tindrà efectes per a l’accés al programa de doctorat. En cap cas implicarà reconeixement de crèdits de màster per a l’accés o obtenció de la titulació de màster.

7.3. A l’efecte del còmput, es considera 1 crèdit LRU (titulacions anteriors a l’EEES) equivalent a 1 crèdit ECTS.

7.4. Quan en la documentació d’estudis que aporti l’estudiant no hi figurin crèdits LRU (1 crèdit = 10 hores lectives) ni crèdits ECTS (1 crèdit = 25 hores de càrrega total de treball), s’utilitzaran les equiparacions següents:

 • Títol de diplomatura de tres anys = 180 crèdits ECTS
 • Títol d’enginyeria tècnica de tres anys = 180 crèdits ECTS
 • Títol de bachelor de tres anys = 180 crèdits ECTS
 • Títol d’enginyeria de segon cicle de dos anys = 120 crèdits ECTS
 • Títol de bachelor de quatre anys = 240 crèdits ECTS
 • Títol de llicenciatura/enginyeria de quatre anys = 240 crèdits ECTS
 • Títol de llicenciatura/enginyeria de cinc anys o més = 300 crèdits ECTS
 • Títol de màster o postgrau d’un any i que doni accés al doctorat en el país expedidor del títol = 60 crèdits ECTS
 • Títol de màster o postgrau de dos anys i que doni accés al doctorat en el país expedidor del títol = 120 crèdits ECTS

Calendari

 

Calendari Academic Nou Acces 2021/2022

ADMISSIONS CURS 2021/2022 - 1r TERMINI

ADMISSIONS CURS 2021/2022 - 2n TERMINI

   Darrera modificació: