PERMANÈNCIA I PRÒRROGUES

 Descarregar Pdf

PERMANÈNCIA

Les persones que accedeixen a un programa de doctorat verificat d’acord amb el RD 99/2011 de 28 de gener, pel qual es regulen els estudis oficials de doctorat, tindran un règim de permanència que respectarà el que s’indica en l’article 3 apartat 2:

"La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar de l’admissió del doctorand al programa fins a la presentació i defensa de la tesi doctoral.

No obstant això, i amb la prèvia autorització de la comissió acadèmica responsable del programa, es poden realitzar estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas aquests estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys des de l’admissió al programa fins a la presentació i defensa de la tesi doctoral.

Si transcorregut l’esmentat termini de tres anys el doctorand a temps complet no ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió responsable del programa pot autoritzar la pròrroga d’aquest termini per un any més que, excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional, en les condicions que s’hagin establert en el corresponent programa de doctorat. En el cas de doctorands a temps parcial la pròrroga es pot autoritzar per dos anys més que, així mateix, excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional.

Als efectes del còmput del període anterior no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.

Així mateix, el doctorand pot sol·licitar la seva baixa temporal en el programa per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida a la comissió acadèmica responsable del programa i justificada davant d’aquesta, que s’ha de pronunciar sobre la procedència d’accedir al que sol·licita el doctorand."

PRÒRROGUES

Doctorands/es matriculats a temps complet:

- 1a pròrroga (ordinària): un any més

- 2a pròrroga (extraordinària): un any més

Doctorands/es matriculats a temps parcial:

- 1a pròrroga (ordinària): dos any més

- 2a pròrroga (extraordinària): un any més

*Es prendrà com a referència la modalitat de matrícula de l'últim curs.

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT (Programes de doctorat regulats pel RD 99/2011) (Termini per a presentar la sol·licitud: durant els dos mesos anteriors a la finalització de la permanència que consta en l'expedient del doctorand/a i que pot consultar al RAPI).

Instruccions per a la presentació de les sol·licituds:

Una vegada emplenades, les sol·licituds s'han de presentar a través de la seu electrònica: "instància genèrica". Us heu d'identificar amb el certificat digital de la UdL, o bé, amb l'usuari i contrassenya amb què accediu al campus virtual. Haureu d'adjuntar directament la sol·licitud emplenada, a la qual també hi podreu adjuntar altres documents pdf, si és necesari. Aquesta sol·licitud haurà d'estar signada digitalment pel vostre director/a de tesi, autoritzant la petició.

Heu de dirigir la sol·licitud a l'Escola de Doctorat i emplenar tots els camps del formulari de registre de la seu electrònica. Finalment, heu de prèmer el botó "Registre i signatura" (el document quedarà signat de forma automàtica pel doctorand/a).