MATRÍCULA PER LA DEFENSA DE LA TESI

  Tràmits per a la matriculació de la defensa de tesi

Què passa quan s’entrega la tesi?

Si al llarg del mateix curs (en l’exemple 2019/20120), l’estudiantat fa entrega de la la tesi, efectuarà matrícula de la lectura de tesi que s’afegirà al rebut de tutela de tesi que ha matriculat durant el curs.


Quan s’ha de fer l’examen de lectura de tesi?

La lectura de tesi cal fer-la abans d’acabar el curs, és a dir, abans del 30/09/2019 per a les tesis matriculades el curs 2018/2019.


La tesi s’entrega a finals de setembre però abans de l’1 d’octubre. Quina matrícula s’ha d’efectuar?

S’efectuarà matrícula de:

- 1 lectura de tesi

- 1 taxa de suport a l’aprenentatge

- 1 taxa de gestió d’expedient

 

La tesi s’entrega després del 30 de setembre. Quina matrícula s’ha d’efectuar?

Una tesi entregada amb posterioritat al 30 de setembre implicarà un nou pagament de la tutela i la resta de conceptes.

L’import d’aquesta matrícula serà de:

- 1 tutela de tesi

- 1 taxa de suport a l’aprenentatge

- 1 taxa de gestió d’expedient

- 1 lectura de tesi

  Normativa acadèmica UdL

D’acord amb l’article 12 de la Normativa acadèmica de doctorat de la Universitat de  Lleida:

La matrícula no es considera de ple dret fins que no s’ha pagat íntegrament. Si no es formalitza la matrícula algun curs, l’investigador o investigadora en formació ha de satisfer l’import corresponent amb caràcter retroactiu. La manca de matrícula de tutela de tesi durant dos cursos acadèmics seguits implica la desvinculació definitiva del programa de doctorat.

Per a totes les qüestions de la matrícula de doctorat relacionades amb l’àmbit econòmic s’aplicarà el Règim Econòmic de la Normativa Acadèmica dels estudis oficials de Màster, aprovada pel Consell de Govern per a cada curs acadèmic.

L’assegurança escolar obligatòria correspon als investigadors en formació matriculats de menys de 28 anys. L’investigador o investigadora en formació estranger de 28 anys  o  més  ha  de  presentar  original  i  còpia  de l’assegurança d’assistència sanitària i d’accidents vàlida a l’Estat espanyol.

La renúncia total a la matrícula es pot sol·licitar amb l’informe favorable del tutor o tutora. La concessió de la renúncia no implica el retornament de l’import de la matrícula.