Avaluació externa de la Tesi

El director o directora de la tesi doctoral ha de sotmetre la tesi a avaluació externa de dues persones expertes en el tema de tesi que pertanyin a dues unitats diferents i alienes a la UdL.

Dades de la persona que avalua

 

Model d’Informe