Menció cap a l’Excel·lència Referència MEE 2011-0505

Resolució de 6 d’octubre de 2011, BOE núm. 253 de 20 d’octubre, annex I

COMISSIÓ ACADÈMICA

Coordinadora:

3 membres:

 • Dra. Ma Carme Bellet Sanfeliu 
 • Dr. Jordi Malé Pegueroles
 • Dra. Neus Vila Rubio

1 investigador/a en formació:

 • Sr. Pascal Carmel Zong Nebouet

 

Podeu comunicar-vos amb els membres de la Comissió Acadèmica a través del Campus Virtual

DADES D'INTERÈS

Número de places


S'ofereixen 18 places de nou ingrés.

 

Perfil d'ingrés


Haver realitzat un grau/llicenciatura en:

 • Comunicació i Periodisme Audiovisuals
 • Estudis Anglesos
 • Estudis Catalans i Occitans
 • Estudis Hispànics: Llengua i Literatura
 • Geografia y Ordenació del Territori
 • Història
 • Història de l'Art
 • Arquitectura
 • Turisme

Haver cursat algun dels següents Màsters oficials:

 • Màster en Agents d'Igualtat d'Oportunitats per a les Dones
 • Màster en Desevolupament i Cooperació Internacional
 • Màster en Ensenyament d'Espanyol-Català per a Inmigrants
 • Màster en Llengües Aplicades
 • Màster en Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local
 • Màster de Creació d'Empreses Audiovisuals i Fusió Televisió-Internet
 • Màster en Identitat Europea Medieval
 • Màster de Formació del Professorat de Educació Secundària Obligatòria i Batxllerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
 • Màster interuniversitari en Cultures i Desenvolupament a l'Àfrica
 • Màster interuniversitario en Juventut i Societat

Aquestes vies d'entrada no són exclusives. Es consideraran també altres màsters d'orientació cap als àmbits recollits en el programa. En aquests casos, es podrà exigir la realització de complements de formació que seran definits per la Comissió acadèmica del programa en cada cas específic.

 

Criteris de selecció


La Comissió Acadèmica del programa serà l'encarregada de realitzar l'admissió i selecció dels alumnes. En el cas que la demanda del programa superi el nombre de places màxim ofert, els criteris de selecció en què es basarà la comissió acadèmica seran els següents:

 1. Estar en possessió del títol de màster amb les característiques indicades en el perfil d'ingrés (fins a 5 punts).
 2. Expedient acadèmic global del títol que d'accés al programa (fins a 3 punts).
 3. Experiència professional en àmbits relacionats amb el programa (fins a 1 punt).
 4. Altres mèrits (premi fi de carrera, publicacions, altres titulacions, etc.) (fins a 1 punt)

La comissió acadèmica del programa detallarà el barem utilitzat en el procés d'admissió, que serà públic i conegut per l'aspirant.

 

Complements de formació


Els estudiants que accedeixin al doctorat amb titulació de màster amb perfil investigador accediran al programa sense complements de formació. Els que accedeixin amb un màster sense aquest perfil completaran la seva formació amb les activitats formatives que determini el seu director de tesi i el seu tutor amb la conformitat de la Comissió Acadèmica del programa.

  Competències

Bàsiques

- Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

- Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

- Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

- Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

- Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

- Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

- Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.

- Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.

- Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes novedosos i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

- Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinar.

- Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

- La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Altres competències

Sense competències específiques per requeriment dels avaluadors.

  Activitats Formatives

Núm. hores: 20

Tipologia i contingut: El número 20 hores és un mínim.

S'exigeix un mínim de 100 hores d'activitats formatives en les quals hi hagi com a mínim dos tipus d'activitats, segons acord de l'Escola de Doctorat, de 7 de febrer de 2019. Segons el curs, inclouria formació teòrica i científica, metodològica o aplicada. Es recomana a les tutories/adrecis de tesis que promoguin l'assistència a tots els cursos que siguin necessaris per a la formació que faciliti l'adequat desenvolupament de les memòries de doctorat.

Caràcter: L'alumnat tria les activitats ofertes pel Servei de Biblioteques i Documentació i el Centri de Formació del Professorat. A més, la comissió pot convalidar aquells cursos realitzats en altres universitats o centre de recerca sempre que tinguin relació amb el tema o la metodologia de la tesi.

Modalitat d'ensenyament: Segons l'activitat pot ser presencial, semipresencial o virtual.

Planificació temporal: Es va comunicant per part dels serveis corresponents. És un sistema no rígid que permet incorporar activitats realitzades en altres universitats o centres de recerca, prèvia petició de convalidació. S'amplia i millora la proposta inicial d'aquest programa.

L'alumnat a temps complet haurà de realitzar-los durant els dos primers cursos i l'alumnat a temps parcial durant els tres primers cursos.

Competències:

 • CB11 Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CA01Desenvolverse en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

Recursos humans i materials: Recursos suficients oferts per la pròpia universitat.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorant

Mobilitat: Aquesta activitat no requereix necessàriament mobilitat.

No obstant això, és possible que els cursos de formació transversal es duguin a terme en altres centres. Per això, es reconeixeran les activitats realitzades i controlades en altres Institucions d'Ensenyament Superior o de Recerca reconegudes.

Núm. hores: 20

Descripció: El número 20 hores és un mínim per als qui triïn aquesta opció.

Poden ser un número important segons la integració que l'alumnat tingui en els equips de recerca.

Tipologia: Segons l'activitat, inclouria formació teòrica i científica, metodològica o aplicada. I el més important el desenvolupament del treball en equip en el marc dels projectes vigents del grup al qual s'ha incorporat el/la doctorand/a.

Contingut: Reunions, seminaris, presentacions de resultats, discussió d'articles.

Caràcter: A pesar que l'Escola de Doctorat exigeix dues tipologies d'Activitats Formatives i, per tant, aquesta no té caràcter obligatori, és de sentit comú que l'alumnat participi en l'equip que li acull i, per tant, figuraran un nombre d'hores en aquesta mena d'activitat.

Les estades fora de la Universitat de Lleida de durada diversa són recomanables.

Modalitat d'ensenyament: Presencial/Semipresencial/virtual

Planificació temporal: La vinculació amb el grup de recerca al qual pertany el director es dóna des del primer moment. Es planificarà segons el curs. L'alumnat de primer curs participarà en activitats relacionades amb l'objectiu de l'elaboració del Pla de Recerca.

Els d'altres cursos tendiran també a ampliar l'àmbit de relació per a realitzar contactes –aprofitant l'assistència a congressos- o estades de durada diferent segons els recursos que pugui captar de les convocatòries de les institucions públiques, privades o de la pròpia universitat. En aquest sentit el nostre programa té una convocatòria d'ajudes per a la presentació de comunicacions a congressos, com veurem en la tipologia següent.

Competències:

 • CB11 Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB12 Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 • CB13 Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
 • CB14 Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CA02 Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.
 • CA03 Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • CA04 Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

Formació teòrica i pràctica; treball en equip.

Recursos humans i materials: En principi, els de la pròpia universitat. I la convocatòria de beques comentada.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Mobilitat: Aquesta activitat contempla la mobilitat del doctorand al lloc de celebració de les trobades. Suposarà una experiència formativa, tant d'aprenentatge com respecte a l'exercici d'intercanvi de coneixement i experiències amb altres investigadors en formació i experimentats.

Núm. hores: 20

Descripció: Presentació de comunicacions a congressos.

El número 30 hores és un mínim per als qui triïn aquesta opció.

Tipologia:

 • Formació metodològica (mètode científic, experimental, estadística, anàlisi qualitativa, etc.).
 • Difusió de la recerca.

Contingut: Difusió de la recerca del/de la doctorant/a.

Caràcter: Optatiu.

Modalitat d'ensenyament: Presencial/Semipresencial.

Planificació temporal: Segons l'avanç de la recerca. L'alumnat a temps complet haurà de realitzar-la durant el curs segon i tercer; i l'alumnat a temps parcial durant els cursos quart i cinquè.

El nostre programa ja ha realitzat en tres ocasions (cursos 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018) l'activitat obligatòria de presentació dels resultats de la tesi en de 3 a 5 minuts, quan s'ha acabat segon curs. L'activitat s'ha desenvolupat cap a mitjan octubre per part de l'alumnat que comença tercer. Generalment s'ha desdoblegat en dos àmbits, filologia i història, geografia, ...

Competències:

 • CB15 Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16 Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.
 • CA05 Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • CA06 La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Fonamentalment el desenvolupament de la capacitat d'exposició estructurada dels resultats de la recerca de la tesi doctoral.

Recursos humans i materials: Els propis de l'equip de recerca. Per a facilitar la presentació de comunicacions, en els dos últims cursos s'ha realitzat una convocatòria de beques utilitzant recursos del propi programa de doctorat.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand

A raó de 30 hores si es tracta d'un congrés d'àmbit estatal i 40 hores si és internacional.

Mobilitat: Aquesta activitat contempla la mobilitat del doctorand al lloc de celebració de les trobades.

Núm. hores: 30

Descripció: El número 30 hores és un mínim per als qui triïn aquesta opció.

Tipologia:

 • Formació metodològica (mètode científic, experimental, estadística, anàlisi qualitativa, etc.).
 • Difusió de la recerca.

Contingut:

 • Principalment la publicació d'articles científics.
 • Difusió de la recerca.

Caràcter: Optatiu

Modalitat d'ensenyament: Documents escrits.

Planificació temporal: Segons l'avanç de la recerca. L'alumnat a temps complet haurà de realitzar-la durant el curs segon i tercer; i l'alumnat a temps parcial durant els cursos quart i cinquè.

Competències:

 • CB15 Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16 Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement
 • CA05 Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • CA06 La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Fonamentalment el desenvolupament de la capacitat d'exposició estructurada dels resultats de la recerca de la tesi doctoral, enfront de l'avaluació anònima com a mínim per parells.

Recursos humans i materials: Els propis de l'equip de recerca.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.
Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand

Són les revistes les que avaluen els treballs. Segons el nivell de la revista, la comissió atorgarà un nombre d'hores a cada article publicat.

  Línies de Recerca

Descripció: Anàlisi de la realitat i de la seva representació utilitzant el gènere com a categoria analítica transdisciplinària que parteix de les desigualtats entre homes i dones i remet als trets i rols que s'atribueixen a cada sexe en cada moment històric i en cada societat. Les relacions de gènere s'estudien en diferents àmbits: la literatura, la llengua, l'educació, les noves tecnologies, els mitjans de comunicació, l'urbanisme i l'ordenació del territori, l'economia, la història, etc.

Responsable: Dra. Mª Ángeles Calero mariaangeles.calero@udl.cat

Professorat col.laborador:

 • Dra. Isabel Santaulària Capdevila
 • Dr. Rafael M. Mérida
 • Dra. Helena Alonso Capdevila
 • Dra. Carme Bellet Sanfeliu
 • Dra. Mª Teresa Quintillà Zanuy
 • Dra. Carme Figuerola Cabrol
 • Dra. M. Àngels Santa Bañeres
 • Dra. Mariona Visa Barbosa

Descripció: Vegeu descripcions específiques per cada sub-línia.

Responsable: Carme Bellet Sanfeliu  carme.bellet@udl.cat

Transformacions socials i econòmiques del territori

Descripció: Els canvis socials i econòmics actuals en la nostra societat tenen unes estretes relacions amb el territori. Aquesta línea de recerca se centra en l’estudi dels diferentes escenaris territorials de la societat actual, dins el marc de la reestructuració econòmica i la globalització. Per això, aquests efectes territorials del comportament de les activitats humanes són analitzades a diverses escales, de la local a la global.

Responsables:

 

Ordenació del territori, processos d’urbanització i planejament urbà

Descripció: Anàlisi dels elements que configuren els territoris, des dels més amplis als espais urbans concrets, i de les polítiques que s´hi apliquen. L’espai urbà i el territori com a expressió espacial de la política econòmica, social, cultural i ecològica de la societat, amb objectius molt diversos, entre els quals cal destacar: el desenvolupament socioeconòmic, la millora de la qualitat de vida, la gestió responsable dels recursos naturals i patrimonials , la protecció del medi ambient, o la utilització racional i responsable del territori.

Responsable: Dra. Carme Bellet c.bellet@geosoc.udl.cat

 

Polítiques urbanes, desenvolupament i canvi social

Descripció: Les polítiques urbanes en relació amb els principals aspectes que condicionen la societat que hi habiten. Sobretot en aspectes com el desenvolupament econòmic i la cohesió social. D’una banda, la innovació social i econòmica, la millora de les condicions de vida de la població i els processos d’inclusió social en àrees urbanes. D’altra banda, la relació entre conflicte social, morfologia urbana i activitats delictives; les polítiques de control de l’espai en relació amb la marginalitat social i el seu emplaçament a la ciutat.

Responsables:

 

Geografia històrica

Descripció: Transformació dels territoris des d’una perspectiva històrica: gènesi de l'organització territorial, evolució dels límits territorials, implantació d’infrastructures i evolució socioecòmica dels territoris, origens històrics de les desigualtats territorials, canvis en el paisatge a partir de documentació històrica i cartogràfica.

Responsables:

Descripció: Estudi de les noves identitats juvenils en l'era de la globalització, amb èmfasi especial en l'impacte dels moviments migratoris transnacionals i en els processos d'inserció social i cultural dels joves.

Responsable: Dra. Maria Angels Cabasés m.angels.cabases@econap.udl.cat

Membres:

 • Dr. Fidel Molina
 • Dr. Jordi Garreta
 • Dr. Cecilio Lapresta
 • Dr. Daniel Paul
 • Dra. Maria Jesús Gómez

Descripció: El patrimoni cultural, a més de ser objecte de protecció, ha esdevingut un element important el desenvolupament local i regional. L’objectiu és analitzar, des d’una perspectiva molt àmplia, les diferents relacions que s’estableixen entre aquest patrimoni i el desenvolupament econòmic, social y cultural dels territoris.

Responsable: Dr. Joan Ganau joan.ganau@udl.cat

Membres:

 • Dr. Francesc Fité
 • Dr. Joan Ganau
 • Dr. Ignasi Aldomà
 • Dra. Conxita Mir
 • Dr. Albert Roca Alvarez
 • Dr. Enric Vicedo
 • Dra.Imma Lorés
 • Dr. Daniel Paül Agustí

Les línies de recerca de l’àmbit de les disciplines de l’Arqueologia, la Prehistòria i la Història Antiga són bàsicament tres:

 1. La Protohistòria de la plana occidental catalana en el context del Mediterrani nord-occidental
 2. Les pràctiques agroalimentàries prehistòriques i protohistòriques al Mediterrani Occidental
 3. La formació i el desenvolupament de les societats complexes al Pròxim Orient i al Mediterrani

Responsable: Dra. Natàlia Alonso natalia.alonso@udl.cat

Membres:

 • Dra. Natàlia Alonso
 • Dra. Mònica Bouso
 • Dr. Joan Baernal
 • Dra. Ariadna Nieto
 • Dra. Maribel Panosa
 • Dra. Georgina Prats
 • Dra. Sílvia Vila

Descripció: En aquesta línia de recerca conflueixen diverses àrees de coneixement associades a la ciència històrica. Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Història Medieval, Història Moderna, Història d'Amèrica, Història Econòmica, Història Contemporània, així com les matèrias vinculades a les cièncias y tècniques historiogràfiques tenen, totes elles, capacitat acreditada per emprendre la comprensió del temps present des de l'estudi del passat, atenent igualment la gestió i conservació del patrimoni històric i cultural, així como els processos de construcció de la memòria col·lectiva que necessita la societat actual en la seva voluntat de cohessió social. 

Responsable: Dra. Conxita Mir Curcó conxita.mir@udl.cat

Membres:

 • Dr. Flocel Sabaté
 • Dr. Jordi Bolòs
 • Dr. Joan J. Busqueta
 • Dr. F. Fité
 • Dr. Xavier Terrado
 • Dra. Isabel Grifoll
 • Dr. Pere Benito
 • Dr. Roberto Fernandez Diaz
 • Dr. Antonio Jové Montañola
 • Dr. Antoni Passola Tejedor
 • Dr. Josep Maria Sala Valldaura
 • Dra. Maria José Vilalta Escobar
 • Dra. Antonieta Jarne
 • Dr. Enric Vicedo Rius
 • Dr. Víctor Bretón
 • Dr. Manel López 

Descripció: Té com a objectiu problemitzar el desenvolupament com a objecte d’estudi, analitzar la seva trajectòria paradigmàtica i oferir una visió el més ampla i detallada possible de l’ aparell institucional del desenvolupament. Investigacions centrades en l’estudi de les relacions constatables entre els poders públics, la política y l’acció col·lectiva (moviments socials) en contextos de desenvolupament.

Responsable: Dr. Víctor Bretón victor.breton@udl.cat

Membres:

 • Dr. Albert Roca
 • Dr. Víctor Bretón

Descripció: Les línies de recerca que en la disciplina de la Història de l’Art poden conduir a la realització d’una excel·lent tesi doctoral són nombroses. La UdL prioritza les que es descriuen a continuació, entenent que són suficientment àmplies (des de qualsevol manifestació artística -formal o conceptual- conreada a l’Antiguitat Tardana, Romànic, Gòtic, Renaixement, Barroc, Segle XIX fins a les manifestacions artístiques de la contemporaneïtat) per a endegar i culminar un bon exercici acadèmic amb plenes garanties de suficiència científica.

Responsable: Dr. Ximo Company Climent  ximo.company@udl.cat

Membres:

 • Dra. Imma Lorés
 • Dra. Josefina Planas
 • Dra. M. Antonia Argelich
 • Dr. Alberto Luque
 • Dra. M. Dolores González
 • Dra. Cristina Mongay
 • Dra. Gemma Avinyó
 • Dr. Iván Rega
 • Dra. Mercedes Valdivieso
 • Dr. Sandro Machetti

Descripció: La línia de recerca en Filologia Anglesa i Lingüística ofereix als estudiants la formació necessària per dur a terme recerca acadèmica sobre la llengua anglesa, les seues literatures i les seves cultures així com aspectes que se situen en la intersecció entre la lingüística i la tecnologia.

Responsable: Dr. Josep Mª Cots  josepm.cots@udl.cat

Membres:

 • Dra. Núrica Casado
 • Dra. Maricel Oró
 • Dr. Guzman Mancho
 • Dr. Enric Llurda
 • Dra. Glòria Vàzquez
 • Dr. Xavier Martín
 • Dra. Isabel Santaulària
 • Dra. Esther Pujolràs
 • Dra. Katerina Valentová

Descripció: La línia de recerca en Llengües Aplicades ofereix formació avançada en àrees específiques relacionades amb l'aprenentatge i ús de llengües en contextos bilingües i multilingües i des de diferents perspectives científiques i professionals com són la lingüística, la psicolingüística, la sociolingüística, l'educació, la traducció / interpretació i les TIC.

Responsable: Dr. Josep Mª. Cots Caimons  josepm.cots@udl.cat

Membres:

 • Dra. M. A. Calero Fernández
 • Dr. Enric Llurda Gimenez
 • Dr. Jordi Suïls
 • Dra. Maria Sabaté Dalmau
 • Dr. Xavier Martín
 • Dra. Àngels Llanes
 • Dr. Guzman Mancho
 • Dra. Neus Vila
 • Dra. Rosa Mateu
 • Dr. Amadeu Viana
 • Dra. Salomé Ribes
 • Dra. Montse Casanovas
 • Dra. Glòria Vázquez
 • Dra. Mariona Sabaté Carrové

Descripció: Aquesta línia de recerca té com a objecte d’estudi quatre àmbits de la filologia catalana i també de l’occitana, dos de vinculats amb la llengua i dos amb la literatura: per una banda, el Patrimoni lingüístic i la Lingüística aplicada catalana, i per l’altra, el Patrimoni literari i els Estudis de crítica. Sobretot els tres primers afegeixen al vessant de la recerca una dimensió pràctica.

Responsable:  Dr. Jordi Malé  jordi.male@udl.cat

Membres:

 • Dr. Jordi Suïls
 • Dr. Albert Turull
 • Dr. Xavier Terrado
 • Dr. Aitor Carrera
 • Dra. Salomé Ribes
 • Dr. Joan Julià-Muné
 • Dr. Xavier Macià
 • Dra. Isabel Grifoll
 • Dr. Joan-Ramon Veny
 • Dr. Jordi Malé
 • Dra. Núria Perpinyà
 • Dr. Amadeu Viana

Descripció: Estudi dels mitjans de comunicació de masses en totes les seves dimensions, ja sigui des del punt de vist dels discursos, els continguts o la recepció en les audiències. La línia està vinculada al treballs de recerca desenvolupats en el marc del “Grup de recerca en transformacions en els mitjans audiovisuals i les seves implicacions en el desenvolupament polític, cultural i social”.

(https://tramaudl.wordpress.com/)

Responsable: Dr. Jordi Nieto Ferrando  jordi.nieto@udl.cat

Membres:

 • Dr. Miquel Pueyo París
 • Dra. Laura Bergés Saura
 • Dr. Sando Machetti
 • Dra. Mariona Visa Barbosa
 • Dra. Beatriz Gómez Morales
 • Dr. Arturo Lozano Aguilar
 • Dr. Salvador Percastre

Descripció de cada sub-línia:

 • Literatura francesa i francòfona. Inclou tota recerca centrada en les literatures en llengua francesa, els corrents literaris, els autors, les obres, la seva relació amb el context i amb els seus receptors i els valors ètics i estètics que comporten.
 • Literatura francesa i francòfones comparades. Comporta l’anàlisi de les relacions entre les literatures de l'àmbit de la francofonia i la catalana i/o castellana. Respon a una perspectiva transnacional i intercultural. També pot estar referida a les relacions entre literatura i pensament, o entre literatura i altres manifestacions artístiques.
 • Cultura i Societat franceses i francòfones. Comprèn diferents línies temàtiques relacionades amb les representacions culturals, literàries i artístiques en el món de la francofonia, com ara multiculturalisme, plurilingüisme, construccions identitàries, literatures postcolonials, literatures desterritorialitzades, literatures immigrants, o literatures de dona.
 • Teoria literària i humanística en l'àmbit francòfon. Comprèn la recerca relativa a construccions teòriques i a les metodologies interpretatives d'origen francès o francòfon.
 • Didàctica de la llengua francesa. Focalitza sobre la didàctica del francès com a llengua estrangera i com a llengua d'especialitat, aplicada a àmbits diversos com ara l'adquisició de llengües maternes i estrangeres, el bilingüisme, el multilingüisme, la didàctica de les competències de comunicació, de les competències culturals, interculturals i literàries o la didàctica de les llengües d'especialitat (lexicologia, lexicografia i terminologia multilingües).
 • Lingüística francesa. Aquesta línia abasta totes les investigacions específiques i totes les disciplines que tenen a veure amb l'estudi lingüístic de la llengua francesa, tant en diacronia com en sincronia.

Responsable: Dra. Carme Figuerola carme.figuerola@udl.cat

Membres:

 • Dra. Montse Parra
 • Dra. Cristina Solé
 • Dra. Àngels Santa

Descripció: Vegeu descripcions específiques per cada sub-línia.

Història de la llengua española

Descripció: Aquesta línia d’investigació pretén aprofundir en el coneixement de la llengua espanyola com un sistema que es constitueix mitjançant el canvi i que sobreviu gràcies al canvi. El procés de transformació s’estudia a partir de la documentació de totes les èpoques i es considera també com documentació el conjunt de l’onomàstica i la toponímia.

Responsable: Dr. Xavier Terrado  Javier.terrado@udl.cat 

Membre: Dr. Carlos Rizos

 

Relació entre llengua, pensament, cultura i societat

Descripció: Aquesta línia d’investigació pretén determinar l’impacte que els trets socials i culturals de les comunitats hispanoparlants tenen sobre l’estructura i l’ús de la llengua espanyola, i viceversa, així com la influència mútua entre llengua i pensament.

Responsable: Dra. Mª Ángeles Calero mariaangeles.calero@udl.cat

Membres:

 • Dra. Maribel Serrano
 • Dra. Begoña Gómez.

 

Ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera i com a segona llengua

Descripció: Aquesta línia d’investigació pretén (1) aprofundir en el coneixement sobre el procés d’adquisició de la llengua espanyola i la cultura hispana en un context d’ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres o de segones llengües, incloent-hi l’ensenyament a immigrants, (2) analitzar les relacions interculturals en aquest context i (3) determinar estratègies didàctiques.

Responsable: Dra. Mª Ángeles Calero mariaangeles.calero@udl.cat

Membres:

 • Dr. Julián Acebrón
 • Dra. Isabel Del Arco
 • Dra. Carme Figuerola
 • Begoña Gómez
 • Dr. Moisés Selfa
 • Dra. Maribel Serrano
 • Dra. Cristina Solé
 • Dr. Javier Terrado

 

Literatura espanyola medieval

Descripció: Estudi i anàlisi d’obres literàries dels segles XI i XV amb diferents metodologies crítiques. Temes i formes, tradició i innovació, corrents estètics i literaris, influències i difusió, història literària. Edició de textos i crítica textual.

Responsable: Dr. Julián Acebrón julian.acebron@udl.cat

Membres:

 • Dra. Lola González
 • Dr. Rafael M. Mérida
 • Dr. Jaume Pont
 • Dr. Paco Tovar
 • Dra. Mª Teresa Vera

 

Literatura espanyola de l’edat d’or (segles XVI i XVII)

Descripció: Estudi i anàlisi d’obres literàries dels segles XVI i XVII amb diferents metodologies crítiques. Temes i formes, tradició i innovació, corrents estètics i literaris, influències i difusió, història literària. Edició de textos i crítica textual.

Responsable: Dra. Lola González  Lola.gonzalez@udl.cat

Membres:

 • Dr. Julián Acebrón
 • Dr. Rafael M. Mérida
 • Dr. Jaume Pont
 • Dr. Paco Tovar
 • Dra. Mª Teresa Vera

 

Literatura moderna i contemporània a Espanya i Hispanoamèrica

Descripció: Estudi i anàlisi d’obres literàries dels segles XVIII al XXI amb diferents metodologies crítiques. Temes i formes, tradició i innovació, corrents estètics i literaris, influències i difusió, història literària. Edició de textos i crítica textual.

Responsable: Dr. Jaume Pont jaume.pont@udl.cat

Membres:

 • Dr. Julián Acebrón
 • Dra. Lola González
 • Dr. Rafael M. Mérida
 • Dr. Paco Tovar
 • Dra. Mª Teresa Vera

 

Estudis lèsbics, gays, trans i queer

Descripció: La finalitat d’aquesta línia d’investigació és investigar les representacions culturals de les “minories sexuals” a Espanya I Hispanoamèrica al llarg dels segles. L’objectiu és vincular les esferes dels canvis polítics, l’evolució històrica i la producció artística-literària amb el propòsit d’avaluar si les representacions culturals poden ser plenament valorades com a miralls dels canvis socials i polítics.

Responsable: Dr. Rafael M. Mérida Jiménez rafaelmanuel.merida@udl.cat

Membres:

 • Dr. Paco Tovar
 • Dra. Mª Teresa Vera

Descripció: Es proposa l’estudi, com a possibles arguments de Doctorat, dels principals camps temàtics de les àrees de coneixement de Filologia Grega i de Filologia Llatina, amb especial atenció a la Mitologia Clàssica (o comparada) i a la prosoponímia i altres detalls relatius a la història i pervivència dels gèneres literaris antics. Algunes sub-línies podrien ser la Tragèdia Grega i la Comèdia Romana (o el Teatre Greco-llatí, en general), la Poesia hel·lenística grega, la tradició clàssica, la Retòrica Clàssica i la Filologia Llatina Medieval, sense oblidar la lexicologia (estudis etimològics) i altres aspectes de la Lingüística, tant Grega com Llatina.

Responsable: Dr. Matías López López matias.lopez@udl.cat

Membres:

 • Dr. Josep Antoni Clua
 • Dra. Teresa Quintillà
 • Dr. Carlos Ángel Rizos

Descripció de cada sub-línia:

Traducció literària: Analitzar,  estudiar,  investigar  sobre  com  la traducció  d'obres literàries és una operació estètica però també una operació que s'atansa al pensament de l'Altre i de la seva cultura. Realitzar traduccions  de tipus crític.

Traducció   i   fet   cultural: Analitzar,   estudiar,   investigar   com les   traduccions, especialment de  tipus  humanístic   i  social  (periodisme,  per  exemple,  en  les seves  múltiples vessants) posen de manifest un panorama clar i precís sobre la història de la cultura  d'un  país,  en un moment  donat.

Percepcions de la multiculturalitat  en dues obres literàries: L’estudiant  triaria dues obres  literàries,  pertanyents    a  escriptors   diferents   i  allunyades geogràficament però que estudiarien  (més  o menys en un mateix  període)  un mateix  tema  o  aspecte.

Traducció  i  fet  històric:  analitzar,  estudiar,  investigar  com  les traduccions  d’una  mateixa   obra   humanística   (traduccions   que  van   canviant   al   llarg   del   temps)  contribueixen a entendre la historia cultural, estètica i històrica d’una àrea lingüística.

Responsable: Dra. Marta Giné marta.giné@udl.cat

Durant l'any 2020 no hi ha hagut cap procés electoral a la Comissió Acadèmica d'aquest Programa de Doctorat

   Darrera modificació: