FAQSvermellRAtoli

Com afectarà a la meva permanència l’estat d’alarma?

El Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat va aprovar, el dia 15/05/2020, ampliar la permanència a tots els doctorands amb matrícula activa el curs acadèmic 2019-2020, pel període equivalent als dies que duri l’estat d’alarma. Aquesta ampliació no eximeix de sol·licitar les corresponents pròrrogues a tots aquells doctorands que tinguin la permanència a punt d’esgotar-se o esgotada.

Aquesta ampliació es farà de forma automàtica i no serà necessari fer cap sol·licitud per part dels doctorands.

Quan començarà el nou curs?

El curs 2020-2021 començarà l’1/10/2020. No obstant això, aquestes dates estan pendents de confirmació, en funció de quan la UdL iniciï el curs per a les titulacions oficials.

Aquí podeu consultar el calendari acadèmic dels estudis de Doctorat.

Hauré de realitzar la matrícula del curs 2020-2021?

Sí. L’automatrícula començarà el 15/09/2020 i finalitzarà el 15/10/2020. No obstant això, aquestes dates estan pendents de confirmació, en funció de quan la UdL obri la matrícula del nou curs per a les titulacions oficials.

La crisi sanitària afectarà a l’avaluació del curs 2019-2020?

No. Les avaluacions es continuen fent de la forma habitual, a través del RAPI.

Puc lliurar la meva tesi mentre duri l’estat d’alarma?

Sí. Podeu lliurar la vostra tesi a través de la Seu Electrònica seguint les indicacions de la plana web.

A partir del dia 1 de juny, la suspensió dels terminis administratius ja no està vigent. Per tant, l’exposició pública de la tesi a Secretaria General, durant els 10 dies que estableix la normativa, es farà de la forma habitual.

Quines opcions tindré per defensar la meva tesi?

El Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat va aprovar, el dia 15/05/2020, el Protocol per a la defensa de tesis per mitjans telemàtics, en el qual s’estableixen diferents modalitats de defensa de tesi.

S’ha ampliat el termini per a poder lliurar la tesi sense haver de pagar la matrícula de tutela acadèmica del nou curs?

Sí. Podreu lliurar la tesi, amb tota la documentació requerida, fins el 30/10/2020. Podeu consultar-ho al calendari acadèmic.

En qualsevol cas, haureu de tenir en compte quan s’esgota la vostra permanència i si ja esteu en una pròrroga extraordinària i no podeu realitzar cap altra matrícula de tutela acadèmica de Doctorat. En aquest darrer cas, com a màxim, heu de lliurar tota la documentació de la tesi i fer la matrícula dels drets de defensa abans del 30 d'octubre de 2020.

Quan obrireu l’oficina presencial?

Obrirem a la Fase 2, amb cita prèvia. També, podreu contactar amb nosaltres per telèfon i per correu electrònic.

Oferirem la possibilitat de sol·licitar cita prèvia per a realitzar consultes individuals a través de videoconferència.

On puc trobar informació sobre les mesures de seguretat, accessos als edificis de la UdL, etc. en referència a la COVID-19?

Podeu consultar tota la informació necessària en la plana web habilitada per la UdL per a la COVID-19.

L’estudiantat es matricula de direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi i paga:

 • 1 tutela de tesi
 • 1 taxa de suport a l’aprenentatge
 • 1 taxa de gestió d’expedient

Aquesta matrícula té una validesa de tot un curs acadèmic: des de l’1 d’octubre de l’any d’inici del curs al 30 de setembre de l’any següent.

És a dir, la matrícula efectuada per al curs 2019/2020 tindrà una validesa compresa entre l’1/10/2019 i el 30/09/2020.

La matrícula caldrà fer-la cada curs acadèmic fins a l’entrega de la tesi.

El Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, a l’article 5.1 diu:

“Les universitats han d’exigir, com a condició prèvia de matrícula o d’expedició de títols o certificats, el pagament de les quantitats pendents per matrícules en qualsevol estudi o curs acadèmic i universitat o centre al qual li sigui aplicable aquest Decret, i els interessos de demora corresponents, si s’escau.”

D’acord amb aquest Decret, s’haurà de pagar l’import pendent de la tutela no matriculada.

El rebut que s’emetrà serà:

 • 1 tutela de tesi impagada
 • 1 taxa de suport a l’aprenentatge impagada
 • 1 taxa de gestió d’expedient impagada

Aquest rebut s’afegirà a la matrícula de tutela de l’any en què es regularitza la situació.

 

Si al llarg del mateix curs (en l’exemple 2019/2020), l’estudiantat fa entrega de la la tesi, efectuarà matrícula de la lectura de tesi que s’afegirà al rebut de tutela de tesi que ha matriculat durant el curs.

La lectura de tesi cal fer-la abans d’acabar el curs, és a dir, abans del 30/09/2020 per a les tesis matriculades el curs 2019/2020.

Per tal de poder defensar la tesi dins del curs acadèmic (fins al 30 de setembre), la data màxima per al lliurament dels documents i la matrícula de defensa de tesi és el dia 15 de juny.

Es podrà defensar la tesi fins el 30 de setembre de l’any corresponent.

Si finalment la tesi s’hagués de defensar el curs següent (a partir del 30 de setembre), pels motius que fossin, s’hauria de tornar a fer el pagament de la lectura de tesi i les taxes de suport a l’aprenentatge i de gestió d’expedient.

S’efectuarà matrícula de:

 • 1 lectura de tesi
 • 1 taxa de suport a l’aprenentatge
 • 1 taxa de gestió d’expedient

La tesi es defensarà en el curs acadèmic posterior, és a dir, es defensarà a partir de l’1 d’octubre (curs 2020-2021).

Una tesi entregada amb posterioritat al 30 de setembre implicarà un nou pagament de la tutela i la resta de conceptes.

L’import d’aquesta matrícula serà de:

 • 1 tutela de tesi
 • 1 taxa de suport a l’aprenentatge
 • 1 taxa de gestió d’expedient
 • 1 lectura de tesi

Els lliuraments de tesis que es facin a partir de l’1 d’octubre, es consideraran dins del curs acadèmic següent i, per tant, es defensaran en el nou curs (2020-2021).

Els doctorands/es disposaran d’un termini màxim de 5 mesos per a defensar la seva tesi, a comptar de l’endemà de l’autorització de dipòsit i defensa per part de la Comissió Acadèmica.

Els doctorands matriculats a temps complet disposen de 3 anys per a finalitzar els estudis. No obstant això, si aquest temps resulta insuficient, podeu demanar una pròrroga ordinària d’1 any i una extraordinària d’1 any més.

Els doctorands matriculats a temps parcial disposen de 5 anys per a finalitzar els estudis. No obstant això, si aquest temps resulta insuficient, podeu demanar una pròrroga ordinària de 2 anys i una extraordinària d’1 any més.

Les pròrrogues s’han de sol·licitar a la Comissió Acadèmica a través del formulari de la plana web.

El còmput de la permanència s’atura quan el doctorand lliura, a través de la seu electrónica, tota la documentació per a sol·licitar a la Comissió Acadèmica el dipòsit de la tesi.

Quan la permanència està esgotada i no s’ha sol·licitat cap pròrroga, el RAPI del doctorand queda bloquejat.

Podeu consultar la data de permanència al vostre RAPI.

   Darrera modificació: