FAQSvermellRAtoli

L’estudiantat es matricula de direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi i paga:

 • 1 tutela de tesi
 • 1 taxa de suport a l’aprenentatge
 • 1 taxa de gestió d’expedient

Aquesta matrícula té una validesa de tot un curs acadèmic: des de l’1 d’octubre de l’any d’inici del curs al 30 de setembre de l’any següent.

És a dir, la matrícula efectuada per al curs 2019/2020 tindrà una validesa compresa entre l’1/10/2019 i el 30/09/2020.

La matrícula caldrà fer-la cada curs acadèmic fins a l’entrega de la tesi.

El Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, a l’article 5.1 diu:

“Les universitats han d’exigir, com a condició prèvia de matrícula o d’expedició de títols o certificats, el pagament de les quantitats pendents per matrícules en qualsevol estudi o curs acadèmic i universitat o centre al qual li sigui aplicable aquest Decret, i els interessos de demora corresponents, si s’escau.”

D’acord amb aquest Decret, s’haurà de pagar l’import pendent de la tutela no matriculada.

El rebut que s’emetrà serà:

 • 1 tutela de tesi impagada
 • 1 taxa de suport a l’aprenentatge impagada
 • 1 taxa de gestió d’expedient impagada

Aquest rebut s’afegirà a la matrícula de tutela de l’any en què es regularitza la situació.

 

Si al llarg del mateix curs (en l’exemple 2018/2019), l’estudiantat fa entrega de la la tesi, efectuarà matrícula de la lectura de tesi que s’afegirà al rebut de tutela de tesi que ha matriculat durant el curs.

La lectura de tesi cal fer-la abans d’acabar el curs, és a dir, abans del 30/09/2019 per a les tesis matriculades el curs 2018/2019.

S’efectuarà matrícula de:

 • 1 lectura de tesi
 • 1 taxa de suport a l’aprenentatge
 • 1 taxa de gestió d’expedient

Una tesi entregada amb posterioritat al 30 de setembre implicarà un nou pagament de la tutela i la resta de conceptes.

L’import d’aquesta matrícula serà de:

 • 1 tutela de tesi
 • 1 taxa de suport a l’aprenentatge
 • 1 taxa de gestió d’expedient
 • 1 lectura de tesi