Efecte diferencial del burnout laboral en diverses professions assistencials: el paper de la personalitat, salut i clima social

Download Pdf

Autor/Autora/Author:  Ona Palau Domingo

Direcció/Dirección/Direction: Dr. Anton Aluja Fabregat -  Dr. Àngel Blanch Plana

Comissió  Acadèmica  del  Programa  de  Doctorat:Educació, Societat i Qualitat de Vida 

Departament: Pedagogia i Psicologia

Data lectura/Fecha lectura/Date defence: 12 de desembre de 2016

Hora/Time: 12.00 hores           

Lloc/Llugar/Place:  Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social - Aula 1.07