Advanced thermal energy storage research in demo plants for commercial systems

Download Pdf

Autor/Autora/Author: Cristina Prieto Ríos

Direcció/Dirección/Direction: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra - Dra. Ana Inés Fernández Rena

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Enginyeria i Tecnologies de la Informació 

Departament: Informàtica i Enginyeria industrial

Data lectura/Fecha lectura/Date defence: 2 de setembre de 2016

Hora/Time: 10.30 hores

Lloc/Llugar/Place: Escola Politècnica Superior - Sala de Graus (2.03)