Tesi : "Executive functions, emotion and personality: Activity of the prefrontal cortex through functional near-infrared spectroscopy (fNIRS)"

Descargar pdf

Autor/a: Ignacio Lucas Adell

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Anton Aluja Fabregat

Tutoria: Dr. Joaquín Egea Navarro

Dept./Centre: Ciències Mèdiques Bàsiques

Data i hora: 28 d'abril de 2020 - 10h

Defensa de tesi per mitjans electrònics a través d'aquest enllaç