Tesi: "Análisis de las unidades fraseológicas en un corpus de aprendices sinohablantes: influencia en la interlengua y en el aula de E/LE”

Descargar pdf

Autor/a: Mª Teresa Miramón Escribano

Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura

Direcció: Dra. Mª Ángeles Calero Fernández

Tutoria: Dra. Mª Ángeles Calero Fernández

Dept./Centre: Departament de Filologia i Comunicació

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Filologia Hispànica

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 22/2/2024 al 6/3/2024, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura, segons s’ha acordat a la reunió de 22/2/2024

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de quinze dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 15/3/2024