Les propietats territorials i economia del monestir de Santa Maria de Santes Creus en temps dels abats fra Bernat Calbó, fra Arnau de Forès i fra Guerau

Descargar pdf

Autor/Autora/Author: Juan Papell Tardiu

Direcció/Dirección/Direction: Dr. Joan Busqueta Riu

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Territori, Patrimoni i Cultura 

Departament: Història

Data lectura/Fecha lectura/Date defence: 26 d’octubre de 2016

Hora/Time: 12.00 hores

Lloc/Llugar/Place: Edifici Rectorat, Sala de Juntes