Atròfia muscular espinal: Mecanismes patogènics i estratègies terapèutiques en models murins de la malaltia

Descargar pdf

Autor/Autora/Author: Claudia Cerveró Cebrià

Direcció/Dirección/Direction: Dr. Jordi Calderó Pardo - Dra. Olga Tarabal Mostazo

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Salut 

Departament: Medicina Experimental

Data lectura/Fecha lectura/Date defence: 16 de setembre de 2016

Hora/Time: 11.00 hores

Lloc/Llugar/Place: Facultat de Medicina - Aula Magna