Industrial waste heat: mapping, estimations and recovery by means of TES

Download Pdf

Autor/Autora/Author: Laia Miró Torán

Direcció/Dirección/Direction: Dra. Luisa F. Cabeza Fabra

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Enginyeria i Tecnologies de la Informació  

Departament: Informàtica i Enginyeria industrial

Data lectura/Fecha lectura/Date defence: 9 de novembre de 2016

Hora/Time: 11.00 hores

Lloc/Llugar/Place: EPS - Sala de Graus (2.03)