QUÈ SÓN LES ACTIVITATS FORMATIVES?

L'activitat essencial dels estudis Tercer Cicle és el desenvolupament d'una Tesi Doctoral, tot i que la formació integral dels futurs Doctors i Doctores és l’element clau davant dels reptes que exigeix l’actual societat. Els estudis de Doctorat han de garantir, com a mínim, l’adquisició per part del personal investigador en formació de les competències bàsiques següents:

1. Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb el camp

2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

3. Capacitat per contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una recerca original.

4. Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves

5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d’ús habitual en la seva comunitat científica

6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d’una societat basada en el coneixement

Per l’assoliment de totes aquestes competències, els Programes de Doctorat de la UdL, ofereixen una formació transversal i una formació específica.

Mentre que la formació transversal és comuna a tots els Programes de Doctorat, la formació específica és pròpia de cada àmbit d'estudi i es dissenya segons les necessitats de cada Programa de Doctorat. D’aquesta manera, es preveuen cinc tipus activitats marc i es recomana que cada doctorand i doctoranda realitzin un mínim de 100 hores i un mínim de dos tipus d’activitats:

Actitivats formatives transversals i activitats formatives específiques
   Darrera modificació: