Menció cap a l’Excel·lència Referència MEE 2011-0505

Resolució de 6 d’octubre de 2011, BOE núm. 253 de 20 d’octubre, annex I

COMISSIÓ ACADÈMICA

Coordinadora:

 • Dra. Esther Pujolras Noguer

3 membres:

 • Dra. Ma Carme Bellet Sanfeliu 
 • Dra. Francisco Javier Terrado Pablo
 • Dr. Jordi Malé Pegueroles

 

 

1 investigador/a en formació:

 • Sr. Pascal Carmel Zong Nebouet

Podeu comunicar-vos amb els membres de la Comissió Acadèmica a través del Campus Virtual

DADES D'INTERÈS

Número de places


S'ofereixen 18 places de nou ingrés.

 

Perfil d'ingrés


Haver realitzat un grau/llicenciatura en:

 • Comunicació i Periodisme Audiovisuals
 • Estudis Anglesos
 • Estudis Catalans i Occitans
 • Estudis Hispànics: Llengua i Literatura
 • Geografia y Ordenació del Territori
 • Història
 • Història de l'Art
 • Arquitectura
 • Turisme

Haver cursat algun dels següents Màsters oficials:

 • Màster en Agents d'Igualtat d'Oportunitats per a les Dones
 • Màster en Desevolupament i Cooperació Internacional
 • Màster en Ensenyament d'Espanyol-Català per a Inmigrants
 • Màster en Llengües Aplicades
 • Màster en Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local
 • Màster de Creació d'Empreses Audiovisuals i Fusió Televisió-Internet
 • Màster en Identitat Europea Medieval
 • Màster de Formació del Professorat de Educació Secundària Obligatòria i Batxllerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
 • Màster interuniversitari en Cultures i Desenvolupament a l'Àfrica
 • Màster interuniversitario en Juventut i Societat

Aquestes vies d'entrada no són exclusives. Es consideraran també altres màsters d'orientació cap als àmbits recollits en el programa. En aquests casos, es podrà exigir la realització de complements de formació que seran definits per la Comissió acadèmica del programa en cada cas específic.

 

Criteris de selecció


La Comissió Acadèmica del programa serà l'encarregada de realitzar l'admissió i selecció dels alumnes. En el cas que la demanda del programa superi el nombre de places màxim ofert, els criteris de selecció en què es basarà la comissió acadèmica seran els següents:

 1. Estar en possessió del títol de màster amb les característiques indicades en el perfil d'ingrés (fins a 5 punts).
 2. Expedient acadèmic global del títol que d'accés al programa (fins a 3 punts).
 3. Experiència professional en àmbits relacionats amb el programa (fins a 1 punt).
 4. Altres mèrits (premi fi de carrera, publicacions, altres titulacions, etc.) (fins a 1 punt)

La comissió acadèmica del programa detallarà el barem utilitzat en el procés d'admissió, que serà públic i conegut per l'aspirant.

 

Complements de formació


Els estudiants que accedeixin al doctorat amb titulació de màster amb perfil investigador accediran al programa sense complements de formació. Els que accedeixin amb un màster sense aquest perfil completaran la seva formació amb les activitats formatives que determini el seu director de tesi i el seu tutor amb la conformitat de la Comissió Acadèmica del programa.

  Competències

Bàsiques

- Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

- Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

- Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

- Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

- Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

- Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

- Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.

- Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.

- Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes novedosos i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

- Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinar.

- Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

- La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Altres competències

Sense competències específiques per requeriment dels avaluadors.

  Activitats Formatives

Núm. hores: 20

Tipologia i contingut: El número 20 hores és un mínim.

S'exigeix un mínim de 100 hores d'activitats formatives en les quals hi hagi com a mínim dos tipus d'activitats, segons acord de l'Escola de Doctorat, de 7 de febrer de 2019. Segons el curs, inclouria formació teòrica i científica, metodològica o aplicada. Es recomana a les tutories/adrecis de tesis que promoguin l'assistència a tots els cursos que siguin necessaris per a la formació que faciliti l'adequat desenvolupament de les memòries de doctorat.

Caràcter: L'alumnat tria les activitats ofertes pel Servei de Biblioteques i Documentació i el Centri de Formació del Professorat. A més, la comissió pot convalidar aquells cursos realitzats en altres universitats o centre de recerca sempre que tinguin relació amb el tema o la metodologia de la tesi.

Modalitat d'ensenyament: Segons l'activitat pot ser presencial, semipresencial o virtual.

Planificació temporal: Es va comunicant per part dels serveis corresponents. És un sistema no rígid que permet incorporar activitats realitzades en altres universitats o centres de recerca, prèvia petició de convalidació. S'amplia i millora la proposta inicial d'aquest programa.

L'alumnat a temps complet haurà de realitzar-los durant els dos primers cursos i l'alumnat a temps parcial durant els tres primers cursos.

Competències:

 • CB11 Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CA01Desenvolverse en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

Recursos humans i materials: Recursos suficients oferts per la pròpia universitat.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorant

Mobilitat: Aquesta activitat no requereix necessàriament mobilitat.

No obstant això, és possible que els cursos de formació transversal es duguin a terme en altres centres. Per això, es reconeixeran les activitats realitzades i controlades en altres Institucions d'Ensenyament Superior o de Recerca reconegudes.

Núm. hores: 20

Descripció: El número 20 hores és un mínim per als qui triïn aquesta opció.

Poden ser un número important segons la integració que l'alumnat tingui en els equips de recerca.

Tipologia: Segons l'activitat, inclouria formació teòrica i científica, metodològica o aplicada. I el més important el desenvolupament del treball en equip en el marc dels projectes vigents del grup al qual s'ha incorporat el/la doctorand/a.

Contingut: Reunions, seminaris, presentacions de resultats, discussió d'articles.

Caràcter: A pesar que l'Escola de Doctorat exigeix dues tipologies d'Activitats Formatives i, per tant, aquesta no té caràcter obligatori, és de sentit comú que l'alumnat participi en l'equip que li acull i, per tant, figuraran un nombre d'hores en aquesta mena d'activitat.

Les estades fora de la Universitat de Lleida de durada diversa són recomanables.

Modalitat d'ensenyament: Presencial/Semipresencial/virtual

Planificació temporal: La vinculació amb el grup de recerca al qual pertany el director es dóna des del primer moment. Es planificarà segons el curs. L'alumnat de primer curs participarà en activitats relacionades amb l'objectiu de l'elaboració del Pla de Recerca.

Els d'altres cursos tendiran també a ampliar l'àmbit de relació per a realitzar contactes –aprofitant l'assistència a congressos- o estades de durada diferent segons els recursos que pugui captar de les convocatòries de les institucions públiques, privades o de la pròpia universitat. En aquest sentit el nostre programa té una convocatòria d'ajudes per a la presentació de comunicacions a congressos, com veurem en la tipologia següent.

Competències:

 • CB11 Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB12 Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 • CB13 Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
 • CB14 Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CA02 Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.
 • CA03 Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • CA04 Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

Formació teòrica i pràctica; treball en equip.

Recursos humans i materials: En principi, els de la pròpia universitat. I la convocatòria de beques comentada.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

Mobilitat: Aquesta activitat contempla la mobilitat del doctorand al lloc de celebració de les trobades. Suposarà una experiència formativa, tant d'aprenentatge com respecte a l'exercici d'intercanvi de coneixement i experiències amb altres investigadors en formació i experimentats.

Núm. hores: 20

Descripció: Presentació de comunicacions a congressos.

El número 30 hores és un mínim per als qui triïn aquesta opció.

Tipologia:

 • Formació metodològica (mètode científic, experimental, estadística, anàlisi qualitativa, etc.).
 • Difusió de la recerca.

Contingut: Difusió de la recerca del/de la doctorant/a.

Caràcter: Optatiu.

Modalitat d'ensenyament: Presencial/Semipresencial.

Planificació temporal: Segons l'avanç de la recerca. L'alumnat a temps complet haurà de realitzar-la durant el curs segon i tercer; i l'alumnat a temps parcial durant els cursos quart i cinquè.

El nostre programa ja ha realitzat en tres ocasions (cursos 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018) l'activitat obligatòria de presentació dels resultats de la tesi en de 3 a 5 minuts, quan s'ha acabat segon curs. L'activitat s'ha desenvolupat cap a mitjan octubre per part de l'alumnat que comença tercer. Generalment s'ha desdoblegat en dos àmbits, filologia i història, geografia, ...

Competències:

 • CB15 Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16 Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.
 • CA05 Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • CA06 La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Fonamentalment el desenvolupament de la capacitat d'exposició estructurada dels resultats de la recerca de la tesi doctoral.

Recursos humans i materials: Els propis de l'equip de recerca. Per a facilitar la presentació de comunicacions, en els dos últims cursos s'ha realitzat una convocatòria de beques utilitzant recursos del propi programa de doctorat.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.

Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand

A raó de 30 hores si es tracta d'un congrés d'àmbit estatal i 40 hores si és internacional.

Mobilitat: Aquesta activitat contempla la mobilitat del doctorand al lloc de celebració de les trobades.

Núm. hores: 30

Descripció: El número 30 hores és un mínim per als qui triïn aquesta opció.

Tipologia:

 • Formació metodològica (mètode científic, experimental, estadística, anàlisi qualitativa, etc.).
 • Difusió de la recerca.

Contingut:

 • Principalment la publicació d'articles científics.
 • Difusió de la recerca.

Caràcter: Optatiu

Modalitat d'ensenyament: Documents escrits.

Planificació temporal: Segons l'avanç de la recerca. L'alumnat a temps complet haurà de realitzar-la durant el curs segon i tercer; i l'alumnat a temps parcial durant els cursos quart i cinquè.

Competències:

 • CB15 Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16 Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement
 • CA05 Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • CA06 La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Fonamentalment el desenvolupament de la capacitat d'exposició estructurada dels resultats de la recerca de la tesi doctoral, enfront de l'avaluació anònima com a mínim per parells.

Recursos humans i materials: Els propis de l'equip de recerca.

Procediment d'avaluació i control: L'investigador en formació haurà d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DONEU) el llistat de totes les activitats realitzades en grups de recerca a les quals hagi anat assistint en cada curs acadèmic. A més, ha d'especificar en el DONEU: data, títol i adjuntar el certificat acreditatiu de la seva participació.
Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand

Són les revistes les que avaluen els treballs. Segons el nivell de la revista, la comissió atorgarà un nombre d'hores a cada article publicat.

  Línies de Recerca

Durant l'any 2020 no hi ha hagut cap procés electoral a la Comissió Acadèmica d'aquest Programa de Doctorat

   Darrera modificació: